Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Gwirfoddoli yn gwneud gwahaniaeth

20/08/2012

Mae Jessica Rumble o Borth-y-rhyd, Cwm Gwendraeth, ar fin cychwyn ar ei blwyddyn olaf yn astudio ar gyfer gradd BA yn y Gymraeg yng Nghaerdydd. Yn ei hamser hamdden mae hi’n gwirfoddoli i SVC, elusen wirfoddoli i fyfyrwyr yma yn y brifddinas.

Ers faint wyt ti’n gweithio gyda SVC?
Roeddwn i’n gwneud rhywfaint o waith gwirfoddoli yn yr ysgol cyn symud i Gaerdydd. Yn ystod wythnos y glas yn fy mlwyddyn gyntaf mentrais i’r Ffair Wirfoddoli a phenderfynu cymryd rhan yn y prosiect Weekenders sy’n cael ei redeg gan SVC. Bûm yn gwirfoddoli ar y prosiect hwnnw am flwyddyn gyfan, cyn symud ymlaen i arwain y prosiect yn fy ail flwyddyn. Flwyddyn nesaf fi fydd cadeirydd bwrdd ymddiriedolwyr SVC.

Esbonia ychydig am waith SVC
Elusen yw SVC sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Rydym yn gwirfoddoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau gan weithio gydag aelodau o’r gymuned sy’n hŷn, sy’n ifanc, sydd dan anfantais neu sy’n fregus, a hynny mewn amrywiaeth eang o wahanol brosiectau.

Sut fath o brosiect yw Weekenders?
Mae Weekenders yn brosiect gwych sy’n mynd â gofalwyr ifainc ar deithiau undydd unwaith y mis er mwyn cynnig seibiant iddynt. Rydym yn mynd â nhw ar bob math o deithiau gwahanol megis bowlio, nofio, parciau antur ac ati.

Sut brofiad yw gwirfoddoli?
Yn sicr rwyt ti’n teimlo dy fod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac mae’n llawer o hwyl! Mae’r elusen hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol i’r gwirfoddolwyr megis dawnsfeydd ac ati sy’n ffordd o greu ffrindiau newydd.

Sut fyddet ti’n annog myfyrwyr eraill i wirfoddoli?
Byddwn i’n annog myfyrwyr i ddod i’r Ffair Wirfoddoli er mwyn derbyn manylion am y gwahanol brosiectau sy’n cael eu cynnal. Cynhelir y Ffair nesaf ar 1 Hydref 2012, gyda’r nos, sy’n golygu nad oes rhaid i neb golli darlithoedd!

Pa fath o bethau eraill wyt ti’n ei wneud?
Y llynedd, cwblheais daith arbennig ar gyfer gwobr aur Dug Caeredin ac eleni fi yw llywydd Cymdeithas Dug Caeredin Prifysgol Caerdydd.

Rwyf hefyd newydd gwblhau her y tri chopa gan godi arian ar gyfer yr elusen Railway Children sy’n helpu plant digartref. Roedd yn rhaid inni ddringo’r Wyddfa yng Nghymru, Ben Nevis yn yr Alban a Scafell Pike yn Lloegr mewn 24 awr! Roedd yn brofiad anodd ond ffantastig!

Llongyfarchiadau mawr i ti Jessica! Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol wedi iti raddio yn y Gymraeg?
Dim syniad! Byddwn wrth fy modd yn gweithio yn y sector gwirfoddol ond pwy a ŵyr! Yn sicr, mae gen i lu o brofiadau perthnasol y gallwn fanteisio arnyn nhw wrth ddilyn sawl gyrfa wahanol.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am wirfoddoli gyda SVC ewch i www.svcardiff.org/

Jessica Rumble (chwith) yn cymryd rhan yn her y tri chopa


 

Gwefannau Defnyddiol

 

Gwefan SVC - www.svcardiff.org/