Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Iwan Wyn Rees, BA, MPhil (Cymru), PhD (Aberystwyth)

Gorolwg

Iwan Rees Swydd: Cydymaith Ymchwil E-bost: ReesIW2@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44(0)29 208 74843
Ffacs: +44(0)29 208 74604
Estyniad: 74843
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Cydymaith Ymchwil ar brosiectau sy’n ymwneud ag amryfal agweddau ar gaffael iaith (yn bennaf ym maes Cymraeg i Oedolion) yw Iwan Wyn Rees.  Y mae diddordebau ymchwil Iwan yn cwmpasu sawl maes ieithyddol, gan gynnwys:

  • Tafodieitheg gymdeithasegol
  • Amrywio seinegol / ffonolegol
  • Sosioieithyddiaeth
  • Gramadeg y Gymraeg (gan gynnwys amrywiadau lleol)  
  • Datblygiad hanesyddol y Gymraeg a’i hysgolheictod

Cyn ymuno ag Ysgol y Gymraeg, derbyniodd Iwan nawdd oddi wrth yr AHRC a’i galluogodd i ymchwilio i rai tafodieithoedd Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Dyfarnwyd iddo ddoethuriaeth yn 2013 am draethawd sy’n canolbwyntio’n bennaf ar amrywiadau ffonolegol mewn dwy ardal benodol, sef cyffiniau Harlech a Bro Dysynni. Cyfunir dulliau tafodieithegol traddodiadol â rhai sosioieithyddol mwy diweddar yn y traethawd hwn er mwyn holi i ba raddau y mae grwpiau o siaradwyr sy’n ymddangos yn debyg o safbwynt eu cefndir cymdeithasol yn unffurf yn ieithyddol.  Canolbwynt yr astudiaeth hon yw dadansoddiadau meintiol manwl o amrywiadau ffonolegol nodweddiadol o ganolbarth Cymru.      

Yn ddiweddar, achubodd Iwan ar y cyfle i gyflawni gwaith maes cychwynnol mewn dwy ardal yn y Wladfa, sef Dyffryn y Camwy a Godre’r Andes, yn yr Ariannin (o dan nawdd banc Santander).  Ar sail y cyfweliadau a gafodd gydag amrywiaeth o siaradwyr, bwriada ymchwilio i’r modd y gwelir datblygiadau ieithyddol ar waith yn y Wladfa ar hyn o bryd.

Proffil Dysgu

Y mae Iwan hefyd yn cyfrannu i’r modiwlau canlynol:

BA Cymraeg
Lefel 4

• CY1742 Cyflwyniad i’r Gymraeg

Lefel 6

• CY2166 Cyflwyniad i Hanes yr Iaith

MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

• Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol

Cyhoeddiadau

 

 

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil

Ynganu ymhlith dysgwyr y Gymraeg: Astudiaeth o agweddau tuag at iaith, canfyddiadau, ac amrywio ffonolegol a seinegol

Amcan yr astudiaeth hon, yw archwilio gwahanol elfennau sy’n ymwneud ag ynganu ymhlith oedolion a’r ffactorau ieithyddol ac all-ieithyddol sy’n effeithio ar amrywio ffonolegol a seinegol. Dechreuodd y prosiect yn Hydref 2012. Yng ngoleuni canfyddiadau’r astudiaeth hon, bwriedir datblygu adnoddau yn benodol ar gyfer y sector Cymraeg i Oedolion (CiO) a fydd o fudd i diwtoriaid a dysgwyr fel ei gilydd.