Iechyd a chymunedau cysylltiedig

Mae'r rhaglen hon yn unigryw o ran dod â pholisi iechyd a pholisi cyhoeddus i mewn i drafodaethau ar gynaliadwyedd, ac mae wrthi'n datblygu rhagoriaeth ryngwladol mewn ymchwil amlddisgyblaeth ar y berthynas rhwng iechyd, llesiant a lleoedd drwy gydol bywyd, er mwyn hybu cymunedau ffyniannus, gwydn a hyblyg.

Amcanion y rhaglen yw:

  • Darogan effaith cymdeithas garbon-isel ar iechyd;
  • Deall a mesur yn well y cydadwaith cymhleth rhwng ffactorau cymdeithasol, economaidd, ffisegol a biolegol mewn amgylcheddau sy'n newid yn gyflym;
  • Integreiddio'r wybodaeth hon ar draws disgyblaethau;
  • Mynd i'r afael â chwrs bywyd cyfan, gan gynnwys effeithiau rhwng y cenedlaethau a'r newidiadau ymaddasol mwn ffordd o fyw y mae eu hangen er mwyn ymdopi ag amgylcheddau sy'n newid yn gyflym ac adnoddau sy'n dirywio;
  • Defnyddio technoleg newydd i greu cysylltiadau rhwng y cofnodion mewn setiau data mawr ac 'arbrofion naturiol' i adfywio cymunedau;
  • Creu 'labordy' polisi wedi'i seilio ar dystiolaeth lle gall syniadau ar gyfer polisïau newydd gael eu profi mewn cymunedau ffug.

Mae'r themâu cynnar sy'n dod i'r amlwg ynglŷn â gwella'n dealltwriaeth o'r berthynas rhwng ffactorau cymdeithasol, economaidd, ffisegol a biolegol yn cynnwys:

  • Sut mae strydoedd, tai, mannau gwyrdd a mannau eraill yn cyd-adweithio â llifoedd pobl, deunyddiau, ynni a mwy;
  • Sut mae rheoliadau adeiladu, dyluniad tai ac effeithlonrwydd ynni yn effeithio ar afiechyd sy'n gysylltiedig â'r tymheredd a chlefydau resbiradol;
  • Rôl trefniadaeth y gymdogaeth, anheddiad, maint a morffoleg ar deithio llesol, gwariant ar ynni, gordewdra ac anafiadau;
  • Dylanwad dyluniad ac ansawdd y gymdogaeth, mannau gwyrdd a llif traffig ar ofn, cydlynedd cymdeithasol ac iechyd meddwl.

Yn unol â'r polisïau cenedlaethol, rydyn ni'n canolbwyntio ar iechyd meddwl, clefydau resbiradol, plant sy'n agored i niwed, a'r cysylltiad rhwng ansawdd tai ac iechyd, a rhwng iechyd a heneiddio.

Mae'r rhaglen yn dod ag ymchwilwyr rhyngwladol at ei gilydd o'r ysgolion Meddygaeth, Cynllunio a Daearyddiaeth a Phensaernïaeth.

Prif gysylltiadau

Nodwch, mae'r tudalennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.