Ysgol Haf

Illustration of turbines

Ysgol Haf Gwyddor Cynaliadwyedd 2014.

Mae'r Ysgol Haf yn fenter ar y cyd gyda Choleg Graddedigion y Brifysgol ac mae nawr yn ei hail flwyddyn. Mae'n darparu fforwm hyfforddiant ymchwil unigryw ar gyfer ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol rhyngddisgyblaethol ym maes gwyddor cynaliadwyedd a chreu mannau.

Dyddiadau: 30/06/2014 - 04/07/2013

Ffioedd: Myfyrwyr Allanol: £75, yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae'r gost yn cynnwys deunydd cwrs, cinio a'ch lle ar y cwrs am wythnos. 

Nid yw llety yn ran o'r cwrs. Fodd bynnag, mae gennym restr o leoliadau addas os hoffech eu gweld.

Venue: Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, 33 Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3BA

Sut i gofrestru

Ymgeiswyr allanol -cysylltwch â sustainableplaces@caerdydd.ac.uk am fanylion.

Dylai myfyrwyr/staff Prifysgol Caerdydd fwrw golwg ar dudalennau gwe Coleg Graddedigion y Brifysgol am fanylion. 

Dyddiad cau am geisiadau: Dydd Gwener, 30 Mai 2014

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn ebost wedi'r 30 Mai 2014 gyda manylion am sut i brosesu taliad am eich lle. Cofiwch bydd angen i chi ddarparu crynodeb byr am eich ymchwil cyfredol hefyd. 

Dyma ysgol haf boblogaidd felly cofiwch drefnu'ch lle'n gynnar i osgoi siom gan fod lleoedd yn brin.    

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y rhaglen wythnos o hyd yn rhoi profiad o ymchwil o ansawdd uchel sy'n cael ei gynnal ar gynaliadwyedd ar draws y gwyddorau i fyfyrwyr PhD. Bydd yna gyfle hefyd i ddysgu o'r profiadau ymchwil ac ymarferion hyn. Mae'n gyfle da yn ogystal i rannu profiadau cyffredin mewn ymchwil ac ysgrifennu. A thrafod y cyfleoedd a'r heriau ar gyfer cyflawni dull mwy cydgysylltiedig o wella lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymdeithas.

Y nod yw gwasanaethu ystod eang o ddiddordebau a chynlluniau gyrfa myfyrwyr, nid dim ond y rhai sy'n gweithio ym maes cynaliadwyedd. Er enghraifft: 

  • Efallai y byddai gwyddonydd cymdeithasol eisiau gwybod pa offer a mesurau sy'n asesu orau'r rhyngweithio presennol rhwng pobl a'u hamgylcheddau naturiol. Ac y gellir eu defnyddio hefyd at ddibenion rhagfynegol. 
  •  Gallai biolegydd fod eisiau deall sut y caiff gwyddoniaeth ei ddefnyddio wrth lunio polisïau gyda ffocws ar sut rydym yn adeiladu modelau a chraffu arnynt. Yn ogystal, gallai fod eisiau dysgu sut y dylai gwneuthurwyr polisïau eu defnyddio.

Gobeithiwn y bydd yr wythnos yn darparu fforwm rhyngddisgyblaethol i ymchwilwyr fedru rhannu syniadau. Yn ogystal, bydd yn gyfle i drafod y cyfleoedd a'r sialensiau ymghlwm â'r nod o gyflawni dull fwy cyfunedig o wella bywyd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ein cymdeithas. Byddwn hefyd yn ffocysu ar sut i ddatblygu ffordd fwy cyfunedig o gydweithio gyda rhanddeiliaid.

Themâu'r Ysgol Haf