Ymgysylltu

Cymunedau cynaliadwy a chreu lleoedd

Mae cynnwys pobl yn y pethau sy'n wirioneddol bwysig iddyn nhw wrth i'w hardal leol gael ei datblygu yn hanfodol er mwyn i gymunedau ddod yn gryfach ac yn fwy cynaliadwy.

Mae ymchwilwyr y Sefydliad yn rhan o amryw o brosiectau ymchwil. Mae eu canfyddiadau'n cyfrannu at ein dealltwriaeth o sut i greu lleoedd cynaliadwy o dan arweiniad y gymuned ac ar lefel leol.

Gweithredu Cymunedol ar Newid Hinsawdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu'r Sefydliad i adolygu canlyniadau dysgu'r 'Cynllun Braenaru'. Dyma gynllun arloesol sy'n parhau am gyfnod o ddwy flynedd. Ei fwriad yw i wella'r ddealltwriaeth o'r ffordd orau i helpu grwpiau cymunedol sy'n ymwneud â chymryd camau yn erbyn newid hinsawdd. Bydd Llywodraeth Cymru'n trefnu bod canfyddiadau'r adolygiad ar gael.

Llywodraethu mannau cynaliadwy

Mae llywodraethu yn thema ymchwil drawsbynciol sy'n cysylltu ymchwil y Sefydliad ac sy'n ymwneud ag ymarferwyr, gwneuthurwyr polisïau a'r cyhoedd.

Mae llywodraethu mannau cynaliadwy yn mynd y tu hwnt i hybu arferion sy'n gyfrifol o ran yr amgylchedd. Mae'n ffocysu ar ymagweddau mwy atblygol, gan gymryd i ystyriaeth y cydadweithiau cymhleth rhwng agweddau cymdeithasol, economaidd ac ecolegol.

Gan edrych ar arloesi cymdeithasol fel dull ar gyfer llywodraethu mannau cynaliadwy, mae'r ymchwil hefyd yn ymdrin â materion fel addasu at newid yn yr hinsawdd, gwydnwch cymunedau, a ffyrdd cynaliadwy o fyw.

Pobl iach, lleoedd iach

Mae'r ymchwil hon yn ceisio deall y perthnasoedd rhwng lle, ymddygiad ac iechyd. Y pos yw sut i fanteisio i'r eithaf ar fanteision iechyd pan fo'n rhaid ystyried cwestiynau ynglŷn a chyfaddawdu. Er enghraifft, mae gosod siopau a mannau gwyrdd o fewn pellter cerdded yn un ffordd i fynd i'r afael ag epidemig gordewdra.

Y nod yw llwyddo i gynhyrchu tystiolaeth ymchwil gadarn sy'n rhoi gwybod i'r cynllunwyr am y ffordd orau i godi manteision iechyd i'r eithaf wrth ddylunio ac addasu'r amgylchedd. I wneud hyn, rhaid ailgysylltu iechyd y cyhoedd a chynllunio.