Arweinwyr ym myd ymchwil

Mae gennym ni staff ymchwil o safon fyd-eang sy’n gwneud gwahaniaeth go-iawn i’r byd. O helpu i oresgyn heriau amgylcheddol a gwella bywydau unigolion i ddatblygu’n dealltwriaeth ni o’r hyn yw bod yn ddynol.

Caiff ymchwil ei gwneud ym mhob un o’n hysgolion academaidd ac, fel y mae aseswyr annibynnol yn cydnabod, mae’r mwyafrif llethol o staff academaidd y Brifysgol yn gweithio mewn meysydd o bwys cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r ymchwil yma'n sicrhau grantiau a buddsoddiadau sy’n werth miliynau ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ac yn denu’r ymchwilwyr gorau o bedwar ban y byd i Brifysgol Caerdydd.

Caiff ein myfyrwyr israddedig astudio mewn amgylchedd bywiog sy'n canolbwyntio ar ymchwil gyda chyfle i ryngweithio gydag ysgolheigion blaenllaw yn eu maes. Mae'n hymchwil ni'n cwmpasu pob agwedd ar fyd pobl a byd natur.

Dr. Sam Evans examining images from a confocal microscope
Examining images from a confocal microscope.

Mae [gan y] brifysgol… enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a’i hymchwil. Barnwyd bod bron 60% o’i hymchwil yn arwain y byd ac mae hi’n aelod o Grŵp Russell o brifysgolion blaenllaw. Yn 2009, cafodd y brifysgol bedwaredd Wobr Pen-blwydd y Frenhines am ragoriaeth ym myd addysg uwch.

The Guardian, Canllaw Prifysgol 2011

Mae ein hymchwil iechyd a biowyddonol yn defnyddio gwyddoniaeth labordy -o ddatblygu cyffuriau i redeg treialon clinigol mawr, sef strategaeth o'r labordy i'r ysbyty. Mae'r syniadaeth hon wedi’i hymgorffori yn ein Sefydliadau Ymchwil blaenllaw. Yn y cyfamser, mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd wrthi’n sicrhau gwelliannau uniongyrchol i ecosystemau ledled y byd. Mae offerynnau a ddyluniwyd yma’n ymchwilio i gyrion eithaf y gofod ac yn ogystal ag i lawr y cefnfor ac o dan gramen y Ddaear.

Caiff yr ymchwil i’r newidiadau yn yr hinsawdd ei hategu â gwaith i ddod o hyd i ddewisiadau cynaladwy yn lle prosesau diwydiannol a phrosesau cynhyrchu ynni. Mae’n gwyddonwyr ni ym maes cyfrifiadureg yn cyflwyno datblygiadau arloesol mewn meysydd fel telathrebu, rheoli bioamrywiaeth a dylunio peirianegol. Arbenigwyr Prifysgol Caerdydd yn y meysydd hynny, ynghyd â’u cydweithwyr mewn archaeoleg, pensaernïaeth, busnes, y gyfraith, gwleidyddiaeth a’r dyniaethau, yw un o’r crynodiadau mwyaf yn y DU o arbenigedd ar bobl a chymdeithas.

Cael gwybod rhagor am ein dynion a’n menywod o fri.