Rhagolygon gyrfa

Mae galw mawr o hyd am ein graddedihion ymhlith cyflogwyr.

Newyddion: Graddedigion yn parhau i fod ymysg y rhai mwyaf cyflogadwy yn y DU.

Mae myfyrwyr Caerdydd yn dangos y ddawn, y cymhelliant a'r brwdfrydedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Paul Davies, Partner ym Macfarlanes LLP (cwmni cyfreithiol rhyngwladol)

Mae gradd o Brifysgol Caerdydd yn cyfrif am lawer wrth chwilio am waith gan fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi gallu academaidd, cymhelliant a dyfeisgarwch graddedigion y Brifysgol.

Yn ôl y ffiguraudiweddaraf gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) am Ymadawyr Addysg Uwch, roedd 94% o ymadawyr gradd gyntaf amser llawn yn 2014/15 wedi'u cyflogi a/neu’n astudio. Mae Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod yn uwch na chyfartaledd y DU (93.9%), Lloegr (93.8%) a Chymru (93.2%).

Mae myfyrwyr yn elwa o amgylchedd astudio ysgogol, addysgu a arweinir gan ymchwil, yn ogystal â'r cyfle i ryngweithio ag academyddion sy'n flaenllaw yn eu maes. Mae hyn oll yn annog ein myfyrwyr i feddwl yn feirniadol gan feithrin eu gallu i weithio ar eu pen eu hunain ac mewn tîm.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

O'r cychwyn cyntaf, drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gael i'ch helpu i lunio eich targedau gyrfaol a'u cyflawni.

Mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, sydd wedi ei leoli yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr ym Mhlas y Parc, yn cynnig:

  • Cyfleusterau llyfrgell cynhwysfawr a gwybodaeth/cyngor am yrfaoedd, mynediad i'r we, canllawiau cyfrifiadurol, gwybodaeth ar-lein am swyddi gwag i fyfyrwyr, yn ogystal â swyddi a chyfleoedd, ac ati, i raddedigion.
  • Tîm proffesiynol o ymgynghorwyr a chynghorwyr gyrfaoedd. Mae pob un yn gysylltiedig ag Ysgolion Academaidd, ac ar gael ar gyfer ymgynghoriadau yn ystod yr wythnos.
  • Amrywiaeth eang o sesiynau mewn grwpiau a thrafodaethau am ddewisiadau gyrfaol, chwilio am swyddi, ceisiadau, gweithdrefnau cyfweliadau a chanolfannau asesu
  • Cynhelir ffeiriau a digwyddiadau gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau recriwtio/gwybodaeth enfawr i fyfyrwyr o ba bynnag bwnc, yn ogystal â digwyddiadau sy'n targedu sectorau penodol fel Peirianneg a Thechnoleg, Busnes, Gwyddoniaeth a'r Gyfraith.

Mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn annog myfyrwyr i feithrin amrywiaeth eang o sgiliau cyflogadwyedd gan gynnwys elfennau o hunanreoli, gweithio mewn tîm, datrys problemau, ymwybyddiaeth o fusnes a chwsmeriaid, cyfathrebu a llythrennedd, rhifedd a TG.

Mae profiad gwaith yn rhan o lawer o'n rhaglenni gradd, ac mae gennym dîm o Gynghorwyr Profiad Gwaith sy'n mynd ati i hyrwyddo manteision profiad gwaith.

Gall myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a phrofiad gwaith gymryd rhan yn rhaglen Dyfarniad Caerdydd hefyd sy'n cydnabod yn ffurfiol y sgiliau cyflogadwyedd a enillwyd yn ystod y gweithgareddau hyn.

Mae'n bleser gan EY weithio gyda Phrifysgol Caerdydd a chefnogi Dyfarniad Caerdydd. Credwn y bydd y dyfarniad yn helpu myfyrwyr i wneud defnydd llawn o'u gallu a'u cryfderau yn ogystal â dysgu sut i gyfleu'r rhinweddau hyn yn effeithiol i gyflogwyr posibl.

Laura Smith, Swyddog Recriwtio Graddedigion, EY (Ernest Young, Caerdydd)