Pam Caerdydd?

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883 ac mae’n un o brifysgolion blaenllaw Prydain. Mae gennym dros 300 o gyrsiau y gallwch chi eu haddasu i gyd-fynd â’ch uchelgais a’ch diddordebau chi.

Cardiff University Careers Science Fair

Rhagolygon gyrfa

Dysgwch pam bod galw mawr am ein graddedigion ni gan gyflogwyr.

Dr. Sam Evans examining images from a confocal microscope

Arweinwyr ym myd ymchwil

Mae gennym staff ymchwil sydd ag enw da yn rhyngwladol sy'n helpu i wneud gwahaniaeth yn y byd.

Mature students in the library

Strwythurau hyblyg y graddau

O deilwra eich gradd ar gyfer eich diddordebau neu i sicrhau eich bod yn cael yr hyblygrwydd i weithio dramor neu mewn diwydiant, gallwn gynnig strwythur hyblyg i chi.

Cochrane building

Buddsoddi

Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol mewn adeiladau a chyfleusterau blaengar dros y blynyddoedd diweddaraf.

Aerial view of uni

Barn y bobl

Dyma farn y wasg a chanllawiau prifysgol am Brifysgol Caerdydd.

Dio de Janeiro

Cyfleoedd byd-eang

Mae gan Brifysgol Caerdydd gysylltiadau gyda dros 250 o sefydliadau safonol a chewch y cyfle i gael profiad ar leoliad mewn gwlad dramor yn Ewrop a thu hwnt.

Students at summer school

Help i'r rhai sy'n gadael gofal

Mae gennym becyn cefnogaeth hael i fyfyrwyr sydd mewn gofal ac sydd wedi gadael gofal.

Mae myfyrwyr Caerdydd yn dangos y ddawn, y cymhelliant a'r brwdfrydedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Paul Davies,  Partner ym Macfarlanes LLP (cwmni cyfreithiol rhyngwladol)

Mae gradd o Brifysgol Caerdydd yn cyfrif am lawer wrth chwilio am waith gan fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi gallu academaidd, cymhelliant a dyfeisgarwch graddedigion y Brifysgol.

Yn ôl Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ffigyrau Cyrchfannau ymadawyr o Addysg Uwch, roedd y canran o ymadawyr gradd gyntaf llawn-amser yn 2013/14 oedd yn gyflogedig, yn astudio neu’r ddau yn 95.5%. Gyda’r canran uwch ben y cyfartaledd cenedlaethol, mae’r ffigwr yn dangos gwellhad bychan ar flynyddoedd cynt (95.1%) ac yn sicrhau bod Caerdydd yn cael ei weld fel un o Brifysgolion Uchaf y Grŵp Russell o ran ffigyrau cyflogadwyedd myfyrwyr.

Mae myfyrwyr yn elwa o amgylchedd astudio ysgogol, addysgu a arweinir gan ymchwil, yn ogystal â'r cyfle i ryngweithio ag academyddion sy'n flaenllaw yn eu maes. Mae hyn oll yn annog ein myfyrwyr i feddwl yn feirniadol gan feithrin eu gallu i weithio ar eu pen eu hunain ac mewn tîm.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

O'r cychwyn cyntaf, drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gael i'ch helpu i lunio eich targedau gyrfaol a'u cyflawni.

Mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, sydd wedi ei leoli yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr ym Mhlas y Parc, yn cynnig:

 • Cyfleusterau llyfrgell cynhwysfawr a gwybodaeth/cyngor am yrfaoedd, mynediad i'r we, canllawiau cyfrifiadurol, gwybodaeth ar-lein am swyddi gwag i fyfyrwyr, yn ogystal â swyddi a chyfleoedd, ac ati, i raddedigion.
 • Tîm proffesiynol o ymgynghorwyr a chynghorwyr gyrfaoedd. Mae pob un yn gysylltiedig ag Ysgolion Academaidd, ac ar gael ar gyfer ymgynghoriadau yn ystod yr wythnos.
 • Amrywiaeth eang o sesiynau mewn grwpiau a thrafodaethau am ddewisiadau gyrfaol, chwilio am swyddi, ceisiadau, gweithdrefnau cyfweliadau a chanolfannau asesu
 • Cynhelir ffeiriau a digwyddiadau gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau recriwtio/gwybodaeth enfawr i fyfyrwyr o ba bynnag bwnc, yn ogystal â digwyddiadau sy'n targedu sectorau penodol fel Peirianneg a Thechnoleg, Busnes, Gwyddoniaeth a'r Gyfraith.

Mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn annog myfyrwyr i feithrin amrywiaeth eang o sgiliau cyflogadwyedd gan gynnwys elfennau o hunanreoli, gweithio mewn tîm, datrys problemau, ymwybyddiaeth o fusnes a chwsmeriaid, cyfathrebu a llythrennedd, rhifedd a TG.

Mae profiad gwaith yn rhan o lawer o'n rhaglenni gradd, ac mae gennym dîm o Gynghorwyr Profiad Gwaith sy'n mynd ati i hyrwyddo manteision profiad gwaith.

Gall myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a phrofiad gwaith gymryd rhan yn rhaglen Dyfarniad Caerdydd hefyd sy'n cydnabod yn ffurfiol y sgiliau cyflogadwyedd a enillwyd yn ystod y gweithgareddau hyn.

Mae'n bleser gan EY weithio gyda Phrifysgol Caerdydd a chefnogi Dyfarniad Caerdydd. Credwn y bydd y dyfarniad yn helpu myfyrwyr i wneud defnydd llawn o'u gallu a'u cryfderau yn ogystal â dysgu sut i gyfleu'r rhinweddau hyn yn effeithiol i gyflogwyr posibl.

Laura Smith,  Swyddog Recriwtio Graddedigion, EY (Ernest Young, Caerdydd)

Safleoedd cyflogadwyedd

Mae'r tabl isod yn dangos y canran o raddedigion o Brifysgolion Grŵp Russell, wnaeth ennill eu graddau cyntaf yn 2013, a oedd mewn cyflogaeth neu'n dilyn cwrs astudiaeth bellach chwe mis wedi graddio.

Prifysgol%
Caergrawnt95.5
Caerdydd95.1
Caeredin94.6
King's College London94.2
Birmingham94.1
University College London94.1
Bryste93.9
Caerwysg93.9
Sheffield93.9
Prifysgol Queen's Belfast93.8
Newcastle93.7
Glasgow93.6
Imperial College93.3
Nottingham93.1
Southampton92.9
Leeds92.6
Lerpwl92.2
Manceinion92.2
Warwick91.7
Efrog91.7
Durham91.4
Rhydychen91.4
Queen Mary91.4
LSE89.2

Mae gennym ni staff ymchwil o safon fyd-eang sy’n gwneud gwahaniaeth go-iawn i’r byd. O helpu i oresgyn heriau amgylcheddol a gwella bywydau unigolion i ddatblygu’n dealltwriaeth ni o’r hyn yw bod yn ddynol.

Dr. Sam Evans examining images from a confocal microscope

Caiff ymchwil ei gwneud ym mhob un o’n hysgolion academaidd ac, fel y mae aseswyr annibynnol yn cydnabod, mae’r mwyafrif llethol o staff academaidd y Brifysgol yn gweithio mewn meysydd o bwys cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r ymchwil yma'n sicrhau grantiau a buddsoddiadau sy’n werth miliynau ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ac yn denu’r ymchwilwyr gorau o bedwar ban y byd i Brifysgol Caerdydd.

Caiff ein myfyrwyr israddedig astudio mewn amgylchedd bywiog sy'n canolbwyntio ar ymchwil gyda chyfle i ryngweithio gydag ysgolheigion blaenllaw yn eu maes. Mae’n hymchwil ni’n cwmpasu pob agwedd ar fyd pobl a byd natur.

Mae [gan y] brifysgol… enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a’i hymchwil. Barnwyd bod bron 60% o’i hymchwil yn arwain y byd ac mae hi’n aelod o Grŵp Russell o brifysgolion blaenllaw. Yn 2009, cafodd y brifysgol bedwaredd Wobr Pen-blwydd y Frenhines am ragoriaeth ym myd addysg uwch.

The Guardian,  Canllaw Prifysgol 2011

Mae ein hymchwil iechyd a biowyddonol yn defnyddio gwyddoniaeth labordy -o ddatblygu cyffuriau i redeg treialon clinigol mawr, sef strategaeth o'r labordy i'r ysbyty. Mae'r syniadaeth hon wedi’i hymgorffori yn ein Sefydliadau Ymchwil blaenllaw. Yn y cyfamser, mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd wrthi’n sicrhau gwelliannau uniongyrchol i ecosystemau ledled y byd. Mae offerynnau a ddyluniwyd yma’n ymchwilio i gyrion eithaf y gofod ac yn ogystal ag i lawr y cefnfor ac o dan gramen y Ddaear.

Caiff yr ymchwil i’r newidiadau yn yr hinsawdd ei hategu â gwaith i ddod o hyd i ddewisiadau cynaladwy yn lle prosesau diwydiannol a phrosesau cynhyrchu ynni. Mae’n gwyddonwyr ni ym maes cyfrifiadureg yn cyflwyno datblygiadau arloesol mewn meysydd fel telathrebu, rheoli bioamrywiaeth a dylunio peirianegol. Arbenigwyr Prifysgol Caerdydd yn y meysydd hynny, ynghyd â’u cydweithwyr mewn archaeoleg, pensaernïaeth, busnes, y gyfraith, gwleidyddiaeth a’r dyniaethau, yw un o’r crynodiadau mwyaf yn y DU o arbenigedd ar bobl a chymdeithas.

Cael gwybod rhagor am ein dynion a’n menywod o fri.

O ohirio’ch dewis gradd derfynol tan ddiwedd eich blwyddyn gyntaf, i addasu rhaglen eich gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau, i dreulio blwyddyn dramor neu mewn diwydiant; ein nod yw cynnig hyblygrwydd i chi.

Nodwedd arbennig o ddeniadol yw strwythur ein rhaglenni gradd. Mewn sawl achos, cewch chi ohirio gwneud eich dewis terfynol ar gyfer eich pynciau gradd tan ddiwedd eich blwyddyn gyntaf.

Addasu eich rhaglen gradd

Mewn meysydd astudio eraill, mae cymaint o amrywiaeth o ddewisiadau nes y cewch chi, i bob pwrpas, addasu rhaglen eich gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau penodol a’ch uchelgais o ran gyrfa. Mewn rhai rhaglenni, bydd cwblhau’ch gradd yn llwyddiannus yn eich eithrio’n rhannol neu’n llwyr rhag cymryd arholiadau proffesiynol.

Blwyddyn dramor neu mewn diwydiant

Mae llawer o’n rhaglenni’n elwa oherwydd eu cynnwys galwedigaethol a phroffesiynol, tra bod eraill yn cynnig cyfle i chi dreulio cyfnod mewn diwydiant i fagu profiad ac arbenigedd.

Mae cyfleoedd hefyd ar gael i dreulio cyfnod yn astudio yn Ewrop fel rhan o raglen gyfnewid Erasmus. Gall ein Canolfan Cyfleoedd Byd-eang eich helpu i fanteisio’n llawn ar gysylltiadau’r Brifysgol â phrifysgolion sefydledig mewn 20 o wledydd yn Ewrop, yn ogystal â manteisio ar gyfleoedd cyfnewid mewn gwledydd ymhellach i ffwrdd.

Mae rhaglen pob gradd mewn iaith fodern yn para pedair blynedd ac yn cynnwys treulio blwyddyn yn y wlad berthnasol yn Ewrop. Mae rhaglenni gradd eraill yn cynnwys elfen o iaith dramor.

Model Pensaer o'r Campws Arloesedd

Er bod y Brifysgol yn dyddio o 1883, mae’n hoelio’i sylw ar y 21g ac mae ganddi nifer o adeiladau a chyfleusterau safonol.

Rydyn ni wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r mwyafrif o’r ysgolion academaidd wedi elwa o adnewyddiad mawr gan gynnwys darparu labordai newydd a helaeth eu hoffer, darlithfeydd, llyfrgelloedd a chyfleusterau cyfrifiadura. Mae datblygiadau diweddar yn cynnwys Canolfan dysgu ac addysgu gwerth £14m yn agos i Ysgol Busnes Caerdydd a Phreswylfa Myfyrwyr gwerth £6m.

Ymhlith y datblygiadau diweddaraf mae:

 • estyniad, ar gost o £4 miliwn, i Ysgol Biowyddorau Caerdydd
 • Adeilad Cochrane, ar gost o £16 miliwn, sy’n darparu Canolfan Addysg Feddygol newydd ar Gampws Parc Mynydd Bychan

Mae rhagor o ganolfannau hynod fodern yn cael eu codi ar gampws Parc Maendy – campws sydd eisoes yn gartref i adeilad trawiadol Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg. I ddysgu mwy, darllenwch Gyllun Meistr y Campws.

Nid ni yn unig sy'n canmol. Dyma farn y wasg a chanllawiau i brifysgolion am Brifysgol Caerdydd.

Mae gan Gaerdydd y cwbl mae'n debyg: pensaernïaeth ddinesig fawreddog mewn lleoliad awelog ger y lli, bariau smart iawn a lleoliadau sydd o fewn herc, cam a naid i ffwrdd o gefn gwlad hyfryd.

Canllaw Prifysgol The Guardian 2015

Mae Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf poblogaidd y DU yn nhermau y ceisiadau UCAS a dderbynnir. Mae’r niferoedd o geisiadau a’r lleoedd sydd ar gael yn dibynnu ar y cyrsiau.

The Complete University Guide 2015

Mae Caerdydd yn ddewis parhaol fel Prifysgol Gorau Cymru y Sunday Times. Dyma’r unig aelod Cymreig o’r Grŵp Russell o Brifysgolion a arweinir gan ymchwil a’r unig gynrychiolydd o Gymru sydd yn y 200 uchaf o Brifysgolion y Byd.

Canllaw Prifysgol The Times/Sunday Times 2015

Mae Caerdydd yn un o brifddinasoedd ifancaf Ewrop – yn ddigon bychan i fod yn gyfeillgar ond hefyd yn ddigon mawr i gynnig y gorau o fyw mewn dinas.

The Complete University Guide 2015

Mae trigolion Caerdydd yn ffodus i fwynhau’r ansawdd gorau o fywyd ym Mhrydain.

Moneysupermarket.com - Indecs Ansawdd byw 2014

Mae costau byw ar gyfer myfyrwyr yng Nghaerdydd yn gyffredinol yn is nag unrhyw le arall yn y DU.

Canllaw A-Y Prifysgolion The Independent 2015

Studying, working or volunteering abroad as part of your university experience is a great way to broaden your academic knowledge, immerse yourself in another culture and gain skills that could be valued by employers.

We have links with over 300 institutions and can provide you with the opportunity to embark on an overseas placement in Europe and across the world.

An international experience will not only enhance your CV by demonstrating key skills such as communication, flexibility and collaborative working, but can provide you with valuable networking opportunities. Above all, it is the start of a new adventure.

You will experience other cultures and viewpoints, make new friends and share unforgettable experiences during your time abroad. You may also have the chance to embrace a new language and will experience all of this safe in the knowledge that you are enhancing your career prospects at the same time.

Find out more about what's available:

European exchange (Erasmus+)

As part of your degree, students can apply for placements across Europe through our Erasmus+ programme. Erasmus+ is a European exchange programme that enables students to study or work in a European country for 2-12 months as part of their degree programme.

Students who participate in the Erasmus+ Programme (study or work) are eligible to receive an Erasmus grant to help offset the additional costs of living and studying abroad.

International exchange

We have placements internationally across a range of recognised schemes. Our exchanges offer you the chance to spend a semester or academic year studying at one of our many exchange partners outside of Europe, as part of your degree. We have partners globally, including institutions in the USA, Canada, Australia, Hong Kong and South America.

Taking part in a European or international exchange is a great way to immerse yourself in a new culture and make friends from around the world. As an exchange student, you'll get a chance to learn and develop an impressive skill set which will enhance your employability, helping you stand out in an increasingly competitive international graduate job market.

International summer programmes

If you're interested in gaining international experiences outside of your degree, the Global Opportunity Centre organises summer programmes which include study, work and volunteering opportunities. These short-terms placements take place in a variety of locations around the world and usually last a minimum of four weeks.  

Study

If you choose to take part in a short-term study programme you have the opportunity to explore a subject unrelated to your degree, or enhance your degree-related subject knowledge, whilst at the same time enjoying a brand new international experience.

Study programmes take place outside of term time during the Easter or summer holidays making them ideal for students who don't have the opportunity to study abroad as part of their degree programme. You can study in a variety of locations around the world, including Asia, Europe, Latin America and the USA.

Internships

If you are looking to gain work experience abroad during your studies, the Global Opportunity Centre can help coordinate and support international placements. We offer guidance on both summer placements and professional training years, with funding available for some programmes. Through our international internships, you will have the opportunity to work for a range of global and national companies.

Volunteering

Make a positive contribution to the world during your time at University by taking part in individual and group volunteering projects abroad. Starting in summer 2015, you'll have opportunities to volunteer in countries around the globe either individually (joining a team of volunteers from other countries) or through group projects with other Cardiff University students. You can even take the lead and propose your own project.

Studying, working of volunteering abroad will not only enhance your CV by demonstrating key skills such as communication, flexibility and collaborative working, but can also enable you to demonstrate proactive qualities and attributes.

An international placement doesn't necessarily have to be more expensive than studying in Cardiff. There is a range of funding sources to make international placements more accessible to undergraduate students.

Students studying or working in Europe receive monthly grants through the European Commission; whilst those students going on international exchanges can receive a one-off bursary.  There is also a range of bursaries available to successful undergraduate applicants taking part in international short-term programmes.

Students remain eligible for maintenance loans, grants and tuition fee discounts. There is also additional funding available for students from a widening participation background and for disabled students.

Speak to us

The Global Opportunity Centre provides a dedicated resource and source of expertise for all of the international opportunities available at Cardiff University. We can support you if you are considering a period of time abroad to study, work or volunteer and offer a range of international opportunities.

For more information, please contact us:

Canolfan Cyfleoedd Byd-Eang

Mae gennym becyn cefnogaeth hael i bobl sydd mewn gofal neu sydd wedi gadael gofal. Dyluniwyd y pecyn hwn ar gyfer y rhai sydd wedi gadael gofal ac sy'n preswylio'n barhaol yn y DU. 

Prosiect Dyfodol Hyderus

Mae'r prosiect hwn ar gael i blant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal rhwng 15-19 oed. Bydd pobl ifanc sy'n ymuno â'r prosiect yn cael cyfle i gwrdd yn rheolaidd â myfyrwyr Prifysgol presennol sy'n gweithredu fel mentoriaid. Bydd y bobl ifanc yn cymryd rhan mewn:

 • teithiau cymdeithasol
 • nosweithiau gêm
 • diwrnodau blas ar brifysgol
 • gweithdai i gefnogi astudiaethau a cheisiadau ar gyfer coleg/prifysgol/swyddi 

Bydd y rhai sy'n ymuno â'r prosiect yn cael mynediad i ddigwyddiadau'r Brifysgol fel gweithdai adolygu TGAU/Lefel A a sesiynau cynghori i gefnogi Cynlluniau Addysg Bersonol. 

Ysgol Haf Dyfodol Hyderus 

Mae Ysgol Haf Dyfodol Hyderus yn ddigwyddiad dau ddiwrnod sy'n anelu at roi cyfle i bobl ifanc mewn gofal sydd rhwng 15-19 oed (Blwyddyn 11+) i gael blas ar fywyd Prifysgol mewn amgylchedd cefnogol a diogel. Mae'r ysgol haf yn cynnwys aros dros nos mewn neuadd breswyl. Mae'r bobl ifanc yn cael eu rhoi mewn parau gyda myfyrwyr y Brifysgol i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau'n cynnwys:  

 • siopa am fwyd
 • coginio swper yn fflatiau'r myfyrwyr, mynd allan am fwyd
 • cymryd cludiant cyhoeddus a thacsis
 • trefnu digwyddiad cymdeithasol
 • cyfarwyddo â'r campws.

Am wybodaeth bellach am y Prosiect Dyfodol Hyderus a'r Ysgol Haf, cysylltwch â ni.

Mynd yn ôl i astudio?

Mae'n bwysig i unrhyw un sydd eisoes wedi gadael ysgol neu goleg ond sy'n dymuno dychwelyd i fyd addysg, gasglu'r wybodaeth gywir a theimlo'n hyderus am eu penderfyniadau. Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â'ch gradd fel y gallwch chi ddysgu iaith o amgylch eich astudiaethau. 

P’un ai ydych chi eisiau rhoi cynnig ar iaith newydd neu hogi'r sgiliau sydd gennych chi eisoes, mae gennym ni amrywiaeth o ieithoedd a lefelau i chi ddewis o’u plith.

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Cofiwch hefyd bod rhaglen Cymraeg i Bawb Ysgol y Gymraeg yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr sydd eisiau dysgu Cymraeg. 

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae siarad iaith arall yn angenrheidiol i unrhyw un sydd yn dymuno byw, teithio, gweithio neu ddilyn interniaeth dramor gan ei fod yn rhoi mantais iddynt dros ymgeiswyr eraill.

Maria Nikolopoulou, MA Ieithyddiaeth Fforensig– Ieithoedd i bawb, Eidaleg Elfennol

Cyrsiau

Mae ein hamrywiaeth o opsiynau astudio yn golygu eich bod yn gallu dysgu iaith o amgylch eich astudiaethau. 

"Mae'r cwrs Ieithoedd i Bawb yn drefnus iawn ac mae yna bethau newydd yn cael eu hychwanegu i'r rhaglen. Mae'r dosbarthiadau iaith yn unig yn wych ond mae cyfuno'r rhain gyda'r cynllun cyfnewid iaith, cyrsiau dwys a chyfleusterau dysgu yn rhagorol."  Louise Rogers, MBBH Meddygaeth - Ieithoedd i Bawb, Ffrangeg Dwys ac Eidaleg Sylfaenol. 

Os ydych chi’n astudio gradd ôl-raddedig, gallwch wneud cais am le ar ein cyrsiau iaith achrededig wythnosol neu’n cyrsiau dwys.

Mae’r cyrsiau wythnosol yn para 9 wythnos ac yn cael eu cynnal yn ystod y nos rhwng 2 a 3 awr (ag eithrio penwythnosau). Maent yn dechrau yn ystod ail wythnos tymhorau’r hydref a’r gwanwyn. Mae modd wneud cais ar-lein trwy gyfrwng SIMS fis cyn i’r cwrs ddechrau a chynigir lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae cyrsiau dwys yn rhedeg am 5 diwrnod yn olynol mewn pedwar o oriau cyswllt y dydd ac yn dilyn yr un maes llafur â’r cyrsiau wythnosol. Rydym yn eu cynnal yn ystod y tymor i fyfyrwyr sydd yn well ganddynt ddysgu dros gyfnod dwys. Efallai yr hoffech ddewis yr opsiwn hwn ar gyfer ennill sgiliau iaith cyn teithio dramor neu os ydych chi’n dymuno dilyn wythnos 2 ar y cwrs wythnosol. Mae modd wneud cais ar-lein trwy gyfrwng SIMS fis cyn i’r cwrs ddechrau a chynigir lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae’r cyrsiau dwys ac wythnosol gwerth 10 credyd a dangosir rhain ar eich trawsgrifiad gradd wedi i chi eu cwblhau’n llwyddiannus. Nid yw’r credydau yma’n cyfrannu at eich gradd onibai eich bod yn eu dewis fel 
modiwl annibynnol.

Mae’r opsiwn astudio annibynnol yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Rydym yn cynnig nifer o gyfleusterau mynediad agored er mwyn i chi fedru dysgu iaith eich hun neu eu defnyddio ar gyfer ymarfer pellach ar gyfer cwrs a addysgir. Rydym yn darparu nifer o adnoddau ar-lein hefyd yn cynnwys cyrsiau ar-lein mewn dros 30 o ieithoedd. Mae’r rhain yn rhedeg ar y cyd gydag adnoddau poblogaidd Rosetta Stone, a'r Ganolfan Iaith.

Canolfan Iaith

Mae'r Ganolfan Iaith yn safle pwrpasol ar gyfer dysgu iaith annibynnol i fyfyrwyr. Mae wedi ei lleoli yn Llyfrgell Senghennydd, gyda detholiad eang o adnoddau i ddysgwyr. Mae ganddi amrywiaeth eang o adnoddau i ddysgwyr yn cynnwys papurau dyddiol a chylchgronnau, pecynnau dysgu iaith a chyfeirlyfrau. Mae yna gasgliad o ffilmiau mewn amrywiaeth o ieithoedd y gallwch eu gwylio hefyd. Medrwch eu gwylio yn defnyddio un o gyfrifiaduron y ganolfan, neu gyda ffrindiau yn defnyddio ein teledu a chwaraewr DVD.

Mae’r Ganolfan yn fan cyfarfod hwylus ar gyfer ein Cynllun Cyfnewid Iaith hefyd lle mae myfyrwyr Ieithoedd i Bawb yn ymarfer yr iaith maent yn ei dysgu gyda siaradwyr rhugl.

Mae’r rhaglen Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn sawl iaith o Ffrangeg i Siapanaeg. Mae yna fodd hefyd dysgu Cymraeg trwy gynllun Cymraeg i Bawb.

Rydym yn rhedeg cyrsiau wythnosol a dwys mewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Tsieinëeg Mandarin, Siapanaeg a Sbaeneg. Rydym yn eu cynnal ar gyfer amrywiaeth o lefelau gallu –o ddechreuwyr pur i ‘uwch ymhellach’. Bydd Rwseg ac Arabeg yn cael eu cyflwyno yn ystod ail dymor 2015-16 ar lefel dechreuwyr pur.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’ch lefel iaith trwy ddilyn y tabl isod ar gyfer cwrs Ieithoedd i Bawb a addysgir. Os ydych yn ansicr o’ch lefel yn defnyddio'r CEFR (Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin, gallwch ddefnyddio'r cwis ar-lein Saesneg allanol hwn o Gyngor Ewrop. 

Lefel Ieithoedd i Bawb  Lefel CEFR cyfatebol Gofynion mynediad
Dechreuwyr rhan 1 A1–A2 (Dechreuwyr rhan 2)Dim gwybodaeth ymlaen llaw
Dechreuwyr rhan 1

Dechreuwyr rhan 2
 Dim gwybodaeth ymlaen llaw
Sylfaenol* Cwblhau Dechreuwyr (Rhannau 1 & 2) NEU un flwyddyn o astudio rhan-amser 
Canolradd/Canolradd Uwch A2–B1 (Canolradd Uwch rhan 2) 
Canolradd rhan 1

Canolradd rhan 2
 Cwblhau Canolradd* neu TGAU/cymhwyster cyfatebol 
Canolradd rhan Uwch* Cwblhau Canolradd (rhannau 1 & 2) NEU lefel A/S neu gymhwyster cyfatebol
Ymhellach/ Ymhellach UwchB1–B2 (Ymhellach Uwch rhan 2) 
Ymhellach Rhan 1

Ymhellach Rhan 2 
 Cwblhau Canolradd Uwch* NEU Lefel A neu gymhwyster cyfatebol 
Ymhellach Uwch* Cwblhau rhannau 1 & 2 Ymehllach NEU blwyddyn o astudio rhan amser diweddar wedi Lefel A/cymhwyster cyfatebol

*Mae yna ddwy ran i gyrsiau Sylfaenol, Canolradd Uwch ac Ymhellach Uwch ar gyfer Tsieinëeg a Ffrangeg. Ar gyfer yr ieithoedd a’r lefelau hyn, mae’n rhaid i chi gwblhau rhan 1 cyn gwneud cais ar gyfer rhan 2.

Dim ond un rhan sydd i gyrsiau Sylfaenol, Canolradd Uwch ac Ymhellach Uwch mewn Almaeneg, Siapanaeg, Eidaleg a Sbaeneg. Mae'n rhaid i chi felly gwblhau Sylfaenol cyn gwneud cais am Ganolradd rhan 1 a chwblhau Canolradd Uwch cyn gwneud cais am Ymhellach Rhan 1 yn yr ieithoedd hyn. 

Mae'r opsiwn astudio annibynnol yn rhoi dewis o dros 30 o ieithoedd, a gallwch astudio ar-lein unwaith i chi gofrestru yn y Brifysgol. Mae'r Ieithoedd yn amrywio o Iseldiraidd i Fietnamaidd, ac yn cynnwys Portiwgaleg, Groegaidd, Hindi a Choreaidd. Mae'r cyrsiau'n dechrau ar ddechreuwyr (lefel 1). Gweld rhestr o ieithoedd 

Mae'r Ysgol Ieithoedd Modern hefyd yn ganolfan arholi gymeradwyedig ar gyfer nifer o gymwysterau iaith ryngwladol. Medrwch ddewis eistedd eich arholiadau mewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Mandarin Tsieinëeg a Sbaeneg, sydd yn dilyn Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin (CEFR).

Gall siarad iaith arall arwain at gyfleoedd cyffrous:

 • Mae sgiliau iaith yn ddeiniadol i nifer o gyflogwyr.
 • Mae siarad iaith arall yn gallu arwain at opsiynau gyrfaol newydd a chyffrous
 • Mae tua 75% o boblogaeth y byd yn siarad iaith arall heblaw am Saesneg 
 • Mae dysgu iaith newydd yn datblygu sgiliau cyfathrebu allweddol 
 • Gallwch ddysgu am diwylliannau newydd ac ehangu'ch gorwelion 

"Gall ddysgu iaith arall agor nifer o gyfleoedd ar gyfer y dyfodol yn cynnwys teithio, gweithio dramor neu weithio o fewn cwmni rhyngwladol lle mae angen mwy nag un iaith." Jamie Hardwidge, MEng Peirianneg Meddygol, Ieithoedd i Bawb, Almaeneg, Canolradd.

Cysylltwch â ni 

Ffoniwch, ebostiwch neu ymwelwch â ni os oes gennych gwestiynau am y rhaglen. Mae gennym Ymgynghorydd Ieithoedd gall ddarparu cyngor, yn cynnwys asesu eich lefel iaith a thrafod eich opsiynau astudio. Gallwn helpu hefyd gydag hunan-astudio a dysgu tu allan i’r dosbarth.

Ieithoedd i bawb

Gallwch ddod draw i'r Canolfannau Galw Heibio yn yr Ysgol Ieithoedd Modern o 09:00-17:00, Llun-Gwener a'r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang o 14:00-17:00 bob dydd Mawrth a dydd Iau.