Canlyniadau

Ar ôl i chi wneud cais, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros nes i chi gael canlyniadau eich arholiadau cyn i ni allu cadarnhau eich lle

Sut byddwn yn cael eich canlyniadau

Caiff llawer o ganlyniadau arholiadau eu hanfon atom yn uniongyrchol gan UCAS, felly ni fydd angen i chi anfon copïau atom. Gallwch edrych ar UCAS i weld canlyniadau pa arholiadau maent yn eu cael.

Os na fydd UCAS yn rhoi eich canlyniadau i'r Brifysgol, bydd angen i chi lanlwytho copi o'ch tystysgrif swyddogol neu'ch trawsgrifiad drwy'r gwasanaeth cais ar-lein.

Os na allwch lanwytho copi o'ch canlyniadau, gallwch ebostio neu bostio'r canlyniadau atom, neu eu hanfon dros ffacs, drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol atom, rhag ofn iddynt fynd ar goll yn y post.

Beth mae eich canlyniadau'n ei olygu

Ar ôl i chi gael canlyniadau eich arholiadau, byddwch yn un o'r tair sefyllfa isod:

Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi cael eich canlyniadau ac yn barod i ddechrau ar gam nesaf eich gyrfa academaidd. Ar yr amod eich bod yn bodloni amodau eich cynnig yn llawn erbyn 31 Awst, bydd eich lle yn cael ei gadarnhau ar 'UCAS track.'

Os byddwch yn cyflwyno canlyniadau ar ôl y dyddiad hwn, gan gynnwys graddau uwch yn dilyn apêl i gorff dyfarnu, ni sydd i benderfynu a fyddwn yn cadarnhau penderfyniadau sy'n dibynnu ar y canlyniadau hyn ai peidio. Os bydd y rhaglen yn llawn ar 31 Awst, mae'n bosibl y byddwn yn cynnig lle wedi'i ohirio i chi.

Ar ôl i ni gadarnhau eich cynnig drwy 'UCAS track', byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch croesawu i'r Brifysgol yn swyddogol, ac yn rhoi unrhyw wybodaeth arall fydd ei hangen arnoch.

Mae llawer o wybodaeth am baratoi ar gyfer eich dyfodiad i'r Brifysgol ar gael ar ein tudalennau newydd i fyfyrwyr.

Os nad ydych yn bodloni amodau eich dewis cadarn, ond rydych yn bodloni'r amodau a bennwyd gennym ar gyfer eich dewis wrth gefn yn llawn erbyn 31 Awst, caiff eich dewis wrth gefn ei gadarnhau ar UCAS Track.

Os byddwch yn cyflwyno canlyniadau ar ôl y dyddiad hwn, gan gynnwys graddau uwch yn dilyn apêl i gorff dyfarnu, ni sydd i benderfynu a fyddwn yn cadarnhau penderfyniadau sy'n dibynnu ar y canlyniadau hyn ai peidio. Os bydd y rhaglen yn llawn ar 31 Awst, mae'n bosibl y byddwn yn cynnig lle wedi'i ohirio i chi.

Ar ôl i ni gadarnhau eich cynnig drwy UCAS, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch croesawu i'r Brifysgol yn swyddogol, ac yn rhoi unrhyw wybodaeth arall fydd ei hangen arnoch. Cewch lythyr gan UCAS hefyd i gadarnhau eich lle yn y brifysgol.

Gallwch gyflwyno cais am le yn neuaddau preswyl y Brifysgol cyn gynted ag y bydd eich cynnig wedi ei gadarnhau. Mae llawer o wybodaeth am baratoi ar gyfer eich dyfodiad i'r Brifysgol ar gael ar ein tudalennau newydd i fyfyrwyr.

Os nad ydych yn bodloni amodau unrhyw un o'r cynigion yr ydych wedi'u derbyn, ac ni all y prifysgolion gynnig lle i chi, cewch eich rhoi yn y broses clirio yn awtomatig. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan UCAS.

Newidiadau i'ch canlyniadau

Mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw ganlyniadau newydd neu ddiwygiedig. Byddwn yn cadarnhau eich lle os byddwch yn bodloni amodau eich cynnig erbyn 31 Awst. Os byddwch yn cyflwyno canlyniadau ar ôl y dyddiad hwn, gan gynnwys graddau uwch yn dilyn apêl i gorff dyfarnu, ni sydd i benderfynu a fyddwn yn cadarnhau penderfyniadau sy'n dibynnu ar y canlyniadau hyn ai peidio.

Enwebu rhywun i weithredu ar eich rhan

Mae'r Brifysgol wedi'i rhwymo gan ofynion Deddf Diogelu Data 1998 o ran diogelu gwybodaeth bersonol. Ni fydd y Brifysgol yn trafod eich cais â neb oni bai eich wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig i'r Brifysgol wneud hynny.

Gallwch awdurdodi rhywun i ymateb i'n ceisiadau am wybodaeth, cyflwyno gohebiaeth a gwneud penderfyniadau, er enghraifft ynghylch dewisiadau llety, ar eich rhan. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol os ydych yn bwriadu teithio yn ystod blwyddyn i ffwrdd. Dylid anfon manylion yn ysgrifenedig at y tîm derbyn.

Cysylltu â ni

Cofiwch roi eich enw llawn a rhif eich cais pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Ymholiadau Myfyriwr

Ffacs: +44(0)29 2087 6138

Y Tîm Derbyn
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
CF24 0DE