Ymgeiswyr o'r UE

Students at a desk with a welcome sign in the background

Mae Prifysgol Caerdydd yn gymuned ryngwladol, ac rydym yn gwerthfawrogi ein myfyrwyr a'n staff sy'n dod o bob cwr o'r byd i astudio a gweithio yma.

Mae gennym 7,500 o fyfyrwyr o'r UE a thu hwnt, a 6,800 o staff o 78 o wledydd. Mae gennym gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd. Mae'r amrywiaeth hon yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd, ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant.

Ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau yn 2019

Bydd myfyrwyr o'r UE sy'n bwriadu astudio yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu a myfyrwyr o Gymru ac yn gymwys i dderbyn benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Bydd myfyrwyr sy'n gymwys yn derbyn y gefnogaeth ar gyfer hyd eu cwrs.

Rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr o'r UE sy'n gwneud cais ar gyfer 2019/20.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy ebostio enquiry@caerdydd.ac.uk.

Ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau yn 2018

Bydd darpar fyfyrwyr o’r UE sy’n gwneud cais am le ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, yn gymwys i gyflwyno cais am gymorth ariannol i dalu eu ffioedd dysgu.

Os bydd y DU yn gadael yr UE yn ystod astudiaethau'r myfyrwyr hynny, ni fydd eu telerau cyllid yn newid.

Rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr o'r UE sy'n gwneud cais ar gyfer 2018/19.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy ebostio  enquiry@caerdydd.ac.uk.

Gofynion preswylio y DU ar gyfer gwladolion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir

Mae gan wladolion yr AEE a'r Swistir ryddid i ddod i mewn i'r DU, a hawl awtomatig i breswylio yma am hyd at dri mis. Ar ôl y cyfnod hwn, i aros yn y DU bydd yn rhaid i chi ddefnyddio eich hawl Cytuniad i breswylio. Mae arfer hawliau Cytuniad yn cynnwys gwneud un o'r pum gweithgaredd canlynol:

Nid oes angen i chi wneud cais am unrhyw ddogfen i gadarnhau eich statws preswylio, ond efallai yr hoffech wneud hynny i gael tystiolaeth o'ch hawliau ac i dawelu eich meddwl.

Os ydych am wneud hynny, gallwch wneud cais am Dystysgrif Cofrestriad neu, os ydych yn bodloni'r gofynion, statws Preswyliwr Parhaus. Gallai aelodau teulu gwladolion yr AEE sy'n arfer eu hawliau Cytuniad hefyd fod yn gymwys i breswylio yn y DU.

Mae rhagor o wybodaeth am y gofynion llawn a'r broses ar gael ar dudalennau'r Swyddfa Gartref a thrwy Gyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol. Mae ein tîm Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol hefyd yn gallu helpu myfyrwyr o'r AEE a'r Swistir a'u teuluoedd.

Darllenwch neges yr Is-ganghellor yn dilyn y cyhoeddiad am Brexit.

Darllenwch neges ddiweddaraf yr Is-ganghellor am yr heriau sydd wedi'u creu o ganlyniad i'r bleidlais.