Cerddoriaeth (BA)

Blwyddyn Mynediad

2017 2018

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

Mae ein rhaglenni israddedig yn hyblyg ac yn heriol, cewch arbenigo a datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun wrth i chi gael addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoreg, hanes cerddoriaeth a pherfformio. 

Ar gyfer y cwrs BA Anrh Sengl, bydd eich prif ffocws ar gerddoriaeth ond hefyd byddwch yn cael ehangu eich addysg drwy astudio pynciau eraill. Os byddai'n well gennych ganolbwyntio’n llwyr ar Gerddoriaeth, ystyriwch ein cwrs BMus yn lle hynny.

Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer astudio cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i fyfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhad ar gyfer cyngherddau.

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau mynediad offerynnol a lleisiol. Nid oes angen i chi wneud cais am yr ysgoloriaethau hyn gan y byddwch yn cael eich ystyried yn awtomatig pan fyddwch yn gwneud cais trwy UCAS. Ewch i wefan yr Ysgol Cerddoriaeth am ragor o wybodaeth.

Mae disgwyl i chi fod wedi cyrraedd neu fod wedi dangos tystiolaeth o weithio tuag at Radd 8 mewn un neu ragor o offerynnau, neu lais, ar adeg gwneud eich cais. Efallai y cewch chi eich ystyried os nad ydych chi’n astudio Cerddoriaeth Safon Uwch ond bod gennych chi Radd 8 Ymarferol a Gradd 7/8 Theori a’ch bod chi’n astudio pynciau priodol ar Safon Uwch.

Nodweddion nodedig

Mae nodweddion unigryw’r cwrs yn cynnwys:

 • hyfforddiant offerynnol sy’n cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Cerddoriaeth ar gyfer eich prif offeryn astudio
 • modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr
 • gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, darlithoedd John Bird gan academyddion gwadd a sgyrsiau gyrfaoedd sy’n cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol sy’n weithredol ym myd cerddoriaeth

 

Ffeithiau allweddol

Côd UCASW300
Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2017
Hyd3 blwyddyn
FfurfAmser llawn
Darpariaeth iaith GymraegMae hyd at 1% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer mae 70 lle ar gael yn yr Ysgol.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae'r Ysgol fel arfer yn derbyn tua 350 o geisiadau.
Tiwtor(iaid) derbyniadau

Gofynion mynediad

Cynnig Lefel A nodweddiadolAAB-BBB, gydag A neu B mewn Cerddoriaeth, a heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol. Bydd Technoleg Cerddoriaeth yn cael ei ystyried yn gymhwyster TAG Safon Uwch ar wahân i Gerddoriaeth. Efallai y gellir ei dderbyn yn lle Cerddoriaeth Safon Uwch os bydd gennych chi Radd 7/8 Theori (ABRSM neu gyfwerth). Disgwylir bod ymgeiswyr wedi cyrraedd neu fod wedi dangos tystiolaeth o weithio tuag at Radd 8 mewn un offeryn, neu lais, ar adeg gwneud eu cais. Rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr nad ydynt yn astudio Cerddoriaeth Safon Uwch ond sydd â Gradd 8 Ymarferol a Gradd 7/8 Theori ac sy’n astudio pynciau priodol yn y Dyniaethau ar Safon Uwch.
Cynnig CBC nodweddiadolDerbynnir craidd CBC yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a bennwyd uchod), ac eithrio Cerddoriaeth. Disgwylir bod ymgeiswyr wedi cyrraedd neu fod wedi dangos tystiolaeth o weithio tuag at Radd 8 mewn un offeryn, neu lais, ar adeg gwneud eu cais.
Cynnig Bagloriaeth Rhyngwladol nodweddiadol32 o bwyntiau, gan gynnwys 6 mewn cerddoriaeth ar lefel uwch. Disgwylir bod ymgeiswyr wedi cyrraedd neu fod wedi dangos tystiolaeth o weithio tuag at Radd 8 mewn un offeryn, neu lais, ar adeg gwneud eu cais.
Cymwysterau amgeGallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cerddoriaeth.
Gofynion Iaith SaesnegOs ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.
Gofynion eraillDiploma Estynedig DDM yw’r cynnig BTEC nodweddiadol. Croesewir ceisiadau gan rai sy’n cynnig cymwysterau eraill. Mae’r meini prawf derbyn a dethol penodol ar gyfer y rhaglen radd hon i’w gweld ar-lein. 

Gradd tair blynedd amser llawn yw hon, yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn. Mae pob blwyddyn yn cael ei rhannu i semester hydref a semester gwanwyn ac mae ganddi strwythur modiwlaidd. Mae mwyafrif y modiwlau’n werth 10 neu 20 credyd. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2017/18. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2017

Blwyddyn un

Yn ei hanfod, mae’r flwyddyn gyntaf mewn Cerddoriaeth yn flwyddyn sylfaen sy’n eich paratoi i fanteisio ar fuddion creadigol a deallusol addysg uwch. 

Yn y flwyddyn gyntaf, mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig hyfforddiant creiddiol mewn dadansoddi, harmoni a gwrthbwynt, hanes cerddoriaeth, cyfansoddi a gallu cerddorol ymarferol. Fel myfyriwr BA byddwch yn cael dewis rhydd o’r pynciau hyn.

Byddwch chi’n astudio 80 credyd Cerddoriaeth yn ystod blwyddyn un.

Sylwer bod rhai modiwlau yn darparu paratoad hanfodol ('rhagofynion') ar gyfer modiwlau mwy datblygedig os byddwch chi’n dymuno eu dilyn mewn blynyddoedd diweddarach.

I ategu eich astudiaethau academaidd, rydych chi’n cael eich annog yn weithredol i ymuno â Chôr neu Gerddorfa’r Brifysgol ac ensembles eraill.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Composition 1AMU110710 credydau
Ethnomusicology 1: Music in Human LifeMU112410 credydau
Elements of Tonal Music 1MU112520 credydau
The Full WorksMU112710 credydau
Composition 1BMU120810 credydau
A History of Popular MusicMU122610 credydau
Elements of Tonal Music 2MU122720 credydau
From Page to Stage: Dramaturgy in Musical TheatreMU123010 credydau
Composing the LandscapeMU123110 credydau
Practical Musicianship 1MU131410 credydau
Repertoire StudiesMU131720 credydau

Blwyddyn dau

Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, byddwch yn dewis o blith grwpiau o fodiwlau dadansoddol, arddulliol a hanesyddol, ynghyd â gallu cerddorol ymarferol. 

Byddwch chi’n astudio 100 credyd Cerddoriaeth yn ystod blwyddyn dau.

Gall myfyrwyr sy’n astudio’r cwrs hwn ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i’r modiwlau craidd a dewisol a gynigir gan eu Hysgol ddynodedig.

Lluniwyd ein modiwlau blwyddyn dau, Busnes Cerddoriaeth I/II, i’ch helpu i ddeall gwahanol ganghennau o’r proffesiwn cerddoriaeth yn well ac i roi cyfle i chi gael lleoliad byr mewn maes sy’n ymwneud â cherddoriaeth neu’r celfyddydau, naill ai mewn un bloc neu ar ffurf cyfres o ymweliadau rheolaidd â gweithle.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Analysing 20th Century MusicMU215210 credydau
Studio Techniques 1: Midi and SynthesisersMU215310 credydau
Formal Functions in the Classical TraditionMU215720 credydau
Issues in Popular MusicMU216010 credydau
OrchestrationMU216120 credydau
The Business of Music 1MU216410 credydau
Music Sounded Out: Interpreting Oral and Recorded Genres and FormsMU216510 credydau
Performance Practice and Organology: the Long Eighteenth Century, 1700-1830MU216710 credydau
Performance Practice and Organology: the Long Eighteenth Century, 1700-1830MU216820 credydau
Issues in Popular MusicMU217020 credydau
Harmonic Practice, 1725-1870MU217810 credydau
Reading Film SoundMU217910 credydau
Reading Film SoundMU218120 credydau
Opera from Handel to WeberMU225610 credydau
Introduction to Schenkerian AnalysisMU225710 credydau
Studio Techniques 1: Midi and SynthesisersMU226110 credydau
Ethnomusicology 2: Music in Cross-Cultural PerspectiveMU227120 credydau
The Business of Music 2MU227220 credydau
Opera from Handel to WeberMU227820 credydau
British Music in the 20th CenturyMU227910 credydau
British Music in the 20th CenturyMU228120 credydau
Contrapuntal Practice, 1725-1870MU228410 credydau
Composition 2MU232020 credydau
Music Sounded Out: Interpreting Oral and Recorded Genres and FormsMU235620 credydau
Practical Musicianship 2MU235810 credydau
Practical Musicianship 2BMU235910 credydau
Practical Contribution Portfolio 2MU236010 credydau
Study Abroad 1MU241110 credydau
Study Abroad 2MU241210 credydau
Study Abroad 3MU241310 credydau
Study Abroad 5MU241420 credydau
Study Abroad 4MU241510 credydau
Study Abroad 6MU241620 credydau
Study Abroad 7MU241720 credydau

Blwyddyn tri

Mae'r modiwlau sydd ar gael ym mlwyddyn tri hefyd yn cynnwys prosiectau.

Byddwch chi’n astudio 100 credyd Cerddoriaeth yn ystod blwyddyn tri.

Gall myfyrwyr sy’n astudio’r cwrs hwn ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i’r modiwlau craidd a dewisol a gynigir gan eu Hysgol ddynodedig.

Yn wahanol i fyfyrwyr BMus, nid yw opsiynau portffolio 30 credyd (Cyfansoddi III) na pherfformiad cyhoeddus (Datganiad) ar gael i fyfyrwyr BA, ond gallant gwblhau portffolio cyfansoddi byrrach (Cyfansoddiad IV) (20 credyd) a/neu ddatganiad 'caeëdig' gerbron arholwyr yn unig (Gallu Cerddorol Ymarferol IV).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut caf fy addysgu?

Cewch eich addysgu gan staff academaidd gydag arbenigedd ar draws cyfansoddi, perfformio, cerddoleg, ethnogerddoreg a cherddoriaeth boblogaidd.

Mae'r hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol ar gyfer eich prif offeryn astudio. Mae hyn yn cynnwys cyfeiliant yn eich datganiad terfynol. Byddwch yn cael 24 gwers hanner awr yn ystod y flwyddyn.

Rydyn ni’n defnyddio amrywiaeth o arddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai mewn grwpiau bach, sesiynau tiwtorial unigol, hyfforddiant offerynnol ensemble, ymarferion ac astudio annibynnol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau pob blwyddyn byddwch yn cael canllaw i nodau modiwlau, deilliannau dysgu, dulliau asesu, meysydd llafur modiwlau, a rhestrau darllen a gwrando. Bydd y tiwtoriaid personol a ddyrennir i chi yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad ar ddewis modiwlau a byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda nhw.

Ar gyfer prosiectau’r flwyddyn olaf, byddwch yn cael goruchwyliwr i fonitro cynnydd a darparu ymgynghoriadau unigol trwy drefniant.

Mae'r hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Cerddoriaeth ar gyfer y prif offeryn rydych chi’n ei astudio, gan gynnwys cyfeiliant yn eich datganiad terfynol. Cewch 24 o wersi hanner awr mewn blwyddyn.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Mae'r dulliau asesu yn amrywio o fodiwl i fodiwl a gallent gynnwys aseiniadau traethawd, cyflwyniadau, prosiectau estynedig, perfformiadau ac arholiadau ysgrifenedig.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol, fel:

 • llythrennedd datblygedig
 • llythrennedd cyfrifiadurol
 • sgiliau beirniadol (rhesymu, gwerthuso tystiolaeth, datrys problemau, cysylltu theori ac ymarfer)
 • sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • ymdopi ag ansicrwydd/cymhlethdod
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol
 • sgiliau fel arweinyddiaeth, gwaith tîm a hunan-reoli, yn rhan annatod o weithgareddau cerddorol ymarferol
 • nodi, cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol

Yn 2013/14, adroddodd 98% o raddedigion yr Ysgol Cerddoriaeth oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Mae'r sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy ddilyn gradd mewn cerddoriaeth yn helpu'n myfyrwyr i symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd, yn y proffesiwn cerddoriaeth a thu hwnt.

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i gael gyrfa gyda’r BBC, Cynghorau Celfyddydau, Glyndebourne Opera, Opera Cenedlaethol Lloegr, prifysgolion, Oxford University Press, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a’r London Symphony Orchestra, ynghyd ag amrywiaeth o sefydliadau diwydiannol, masnachol ac elusennol eraill.

Mae sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o'r modiwlau yn yr Ysgol Cerddoriaeth fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth a sgiliau academaidd hefyd y mae modd eu trosglwyddo i feysydd eraill, yn enwedig i'r gweithle. Mae ein modiwlau ar gyfer yr ail flwyddyn ar Fusnes Cerddoriaeth wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddeall y gwahanol ganghennau yn y proffesiwn cerddoriaeth yn well. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i chi gael lleoliad gwaith byr mewn maes sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth neu'r celfyddydau.

Mae ein cyfres flynyddol o sgyrsiau ar Yrfaoedd mewn Cerddoriaeth yn gyfle gwych i chi gwrdd â phobl broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio, addysg cerddoriaeth, newyddiaduraeth cerddoriaeth, rheoli'r celfyddydau ac artistiaid, cynhyrchu a thrwyddedu, a chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau.

Jobs

 • Musician
 • Lecturer
 • Music journalist
 • Radio producer

Myfyrwyr y DU ac UE (2017/18)

Ffioedd DysguBlaendalBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2017/18)

Ffioedd DysguBlaendalBlaendal
£15,080Dim

Caiff y ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol eu pennu ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig tair blynedd o hyd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu'r un pris ym mlwyddyn un ag y byddwch chi ym mlynyddoedd dau a thri. Mae rhai cyrsiau wedi'u heithrio, yn cynnwys rhaglenni pedair a phum mlynedd o hyd. Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf i astudio’r cwrs/ rhaglen?

Heblaw eich prif offeryn astudio, ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Byddwch yn cael eich gwahodd i fynychu un o bedwar diwrnod cyfweld a gynhelir rhwng Tachwedd a Chwefror. Os nad ydych yn mynychu yna caiff eich cais ei wrthod, oni bai eich bod wedi cysylltu â ni i wneud trefniadau amgen, neu i ddweud na allwch fod yn bresennol am resymau megis pellter teithio neu ymrwymiadau arholiadau. Gellir gwneud cynnig heb gyfweliad mewn amgylchiadau eithriadol.

Mae’r diwrnod yn cynnwys taith o amgylch yr Ysgol Cerddoriaeth, cyflwyniadau gan staff a myfyrwyr a chyfweliad/clyweliad 15 munud. Gofynnir i chi berfformio neu ganu rhywbeth o’ch dewis eich hun am tua phum munud. Mae’r asesiad yn seiliedig ar safonau mynegiannol a thechnegol cyffredinol.

Bydd y cyfwelydd yn gofyn cwestiynau o natur benodol, o bosibl yn ymwneud â'r gerddoriaeth a berfformiwyd, a chwestiynau mwy cyffredinol am ddiddordebau a phrofiad cerddorol. Byddwch yn cael eich asesu yn nhermau brwdfrydedd ac ymrwymiad i’r pwnc a’ch gwybodaeth ehangach. Nid yw’r cyfweliadau wedi’u cynllunio i’ch dal allan neu i ddatgelu eich gwendidau. 

Mae penderfyniad terfynol y tiwtor derbyn yn seiliedig ar adroddiad y cyfweliad a'r cais UCAS.

Mae modiwlau Blwyddyn dau ar Fusnes Cerddoriaeth I/II yn rhoi cyfle am leoliad gwaith byr, naill ai mewn un bloc neu fel cyfres o ymweliadau rheolaidd â gweithle.

Darganfod rhagor o gyrsiau