Meini prawf derbyn a dethol

Derbyn myfyrwyr i Brifysgol Caerdydd

Bydd Prifysgol Caerdydd yn ystyried pob cais ar ei rinwedd ei hun. Rydym ni’n edrych am fyfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac rydym ni’n hapus i ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau a chyflawniadau. Mae gan bob un o’n rhaglenni gradd israddedig ofynion mynediad penodol a bydd y Tiwtor Derbyn yn edrych am dystiolaeth eich bod wedi cyflawni’r meini prawf academaidd ac anacademaidd ar gyfer eich dewis o raglen astudio.

Mae'r cynigion nodweddiadol yn y chwiliwr cyrsiau fel arfer yn cael eu gosod ar ffurf cymwysterau Safon Uwch. Fodd bynnag, rydym ni'n croesawu gan y rheini sy'n cynnig cymwysterau amgen. Mewn llawer o achosion, caiff cynigion nodweddiadol ar gyfer y cymwysterau amgen. Mewn llawer o achosion, caiff cynigion nodweddiadol ar gyfer y cymwysterau hyn eu rhestru yn ein meini prawf derbyn. Byddwn ni hefyd yn ystyried ceisiadau gan y rheini sydd â chyfuniadau o gymwysterau a phrofiad bywyd/gwaith arall sy’n berthnasol.

Meini prawf derbyn a dethol

Mae pob Ysgol Academaidd yn cyhoeddi meini prawf manwl sy’n cynnig rhagor o wybodaeth i chi am y gofynion mynediad, cynigion nodweddiadol a meini prawf dethol. Fe’ch cynghorir i edrych ar y meini prawf ar gyfer y ddwy Ysgol Academaidd os ydych chi’n ymgeisio am raglen anrhydedd cyfun.

Mae gan bob Ysgol Academaidd diwtoriaid mynediad sy’n gallu cynnig arweiniad i ymgeiswyr. Rhestrir y manylion cyswllt ym mhob proffil cwrs.

Fframwaith Mynediad: Egwyddorion, Polisïau a Gweithdrefnau

Gohirio mynediad

Bydd y mwyafrif o’n Hysgolion Academaidd yn ystyried ceisiadau gan y rheini sy’n dymuno gohirio mynediad am flwyddyn. Gofynnwn i chi nodi hyn yn glir, ynghyd â’ch rhesymau dros ohirio, ar eich ffurflen gais. Ar gyfer rhaglenni astudio proffesiynol a galwedigaethol, gallai fod yn ddefnyddiol amlinellu unrhyw brofiad gwaith perthnasol y byddwch chi’n ei wneud yn ystod eich blwyddyn i ffwrdd.

Gofynion iaith Saesneg

Rhaid i’r holl ymgeiswyr tramor sydd ag iaith gyntaf ar wahân i Saesneg fod â Saesneg llafar ac ysgrifenedig o safon fydd yn eu galluogi i elwa’n llawn ar eu cwrs astudio.

Cymwysterau iaith Saesneg a dderbynnir gan y Brifysgol ar gyfer mynediad a'r sgoriau gofynnol

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae’r Brifysgol yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei harferion a gweithgareddau, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr. Mae’r Brifysgol yn anelu at sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n croesawu ac yn sicrhau cydraddoldeb cyfle i ymgeiswyr o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhyw, cenedligrwydd, tueddfryd rhywiol, hil, crefydd neu gred arall a chefndir economaidd-gymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth

Termau ac amodau