Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am bolisi'r Brifysgol ar ddata cyd-destunol.

Defnyddir y term 'derbyn myfyrwyr ar sail gyd-destunol' i ddisgrifio sut y defnyddir gwybodaeth ychwanegol, yn enwedig data am berfformiad y myfyrwyr yn yr ysgol a nodau economaidd-gymdeithasol. Mae hyn yn rhoi cyd-destun i geisiadau unigol myfyrwyr i'r Brifysgol, yn ogystal â'u llwyddiant yn y Brifysgol. Diben hyn yw amlygu potensial ymgeiswyr unigol yn well a lleihau unrhyw anfanteision cymdeithasol ac addysgol.

Ein nod yw ehangu cyfranogiad a mynediad teg fel ein bod yn ystyried pawb sydd â’r gallu i ddod i'r Brifysgol hon a llwyddo, beth bynnag fo'u cefndir. Mae defnyddio dull o dderbyn myfyrwyr ar sail cyd-destunol yn rhoi dealltwriaeth well i diwtoriaid derbyn o gefndiroedd cymdeithasol ymgeiswyr. Mae hyn yn galluogi asesiad o allu’r ymgeiswyr i lwyddo yng nghyd-destun rhwystrau y gallen nhw fod wedi dod ar eu traws.

Bydd y myfyrwyr sydd wedi profi anfanteision economaidd-gymdeithasol a/neu amgylchiadau unigol andwyol, gan gynnwys yr amser a dreuliwyd mewn gofal, yn elwa o'r defnydd o ddata cyd-destunol.

Nid ydym yn gwneud cynigion llai neu wahanol i unrhyw grwpiau penodol o fyfyrwyr.

Na fydd, ni fydd angen i ymgeiswyr gyflwyno unrhyw ddata ychwanegol i'r Brifysgol. Daw'r data cyd-destunol o ffynonellau annibynnol, sef UCAS, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), Llywodraeth Cymru ac ACORN. Nid ydym yn cynhyrchu'r data hwn.

Bydd data cyd-destunol yn cael ei ystyried ar gyfer yr holl fyfyrwyr sydd â'u cartref yn y DU (yn ôl statws ffioedd), ac sydd wedi gwneud cais am raglen israddedig amser llawn. Mae hyn yn eithrio unrhyw ymgeisydd o'r UE ac ymgeiswyr sydd wedi cwblhau gradd gyntaf eisoes (ceir rhai eithriadau i hyn). Os ydych yn ymgeisydd o'r DU sydd wedi gwneud cais am raglen israddedig amser llawn, ac yn byw mewn ardal sydd ag un o'r codau post penodol, neu wedi treulio amser mewn gofal, byddwn yn rhoi ystyriaeth ychwanegol i’ch cais. Mae'n rhaid eich bod wedi nodi'r rhain ar eich ffurflen UCAS.

Gan nad yw data cyd-destunol ar gael ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn dod o'r DU, rydym yn cynghori ymgeiswyr o'r EU a'u canolwyr i dynnu sylw at unrhyw ffactorau gymdeithasol-economaidd perthnasol neu adfyd unigol yn eu datganiadau personol a chyfeiriadau UCAS.

Ni fydd 'ystyriaeth ychwanegol' yn golygu y byddwch yn cael cynnig is na’r ymgeiswyr eraill. Bydd o hyd angen i chi fodloni'r meini prawf academaidd ac anacademaidd ar gyfer y rhaglen gradd rydych yn gwneud cais amdani.

Fodd bynnag, bydd y Brifysgol yn ystyried hyn wrth wneud cynnig neu benderfynu a ydynt am eich gwahodd am gyfweliad (os yw'n berthnasol). Yn yr un modd, os bydd myfyriwr yn gymwys ar gyfer cael 'ystyriaeth ychwanegol,' ond yn methu â bodloni meini prawf eu cynnig, gall y Brifysgol ailystyried eu ffurflen gais ar ôl cyhoeddi canlyniadau arholiadau'r haf. Bydd rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae 'ystyriaeth ychwanegol' yn ei olygu i raglenni gradd unigol pob ysgol yn cael ei chyhoeddi ar feini prawf Derbyn Myfyrwyr.

Cysylltwch â’r Swyddfa Dderbyn i gael gwybod rhagor:

Ymholiadau Myfyriwr