Egwyddorion craidd data cyd-destunol

I wneud yn siŵr bod yr holl ymgeiswyr yn cael eu hasesu'n deg, mae nifer o egwyddorion yn arwain ein defnydd o ddata cyd-destunol.

Defnyddio data-destunol:

  1. Caiff y model ei weithredu ar draws y sefydliad i gyd.
  2. Mae'r model yn seiliedig ar dystiolaeth.
  3. Mae'r model yn ymwneud â blaenoriaethau strategol y Brifysgol, ac mae'n ystyried cyd-destun y Brifysgol ar hyn o bryd yn ogystal â datblygiadau ar lefel ranbarthol neu genedlaethol.
  4. Defnyddir data cyd-destunol yn gyson er mwyn ychwanegu at ofynion mynediad presennol a gweithdrefn dethol y Brifysgol.
  5. Lle bo modd, mae'r Brifysgol yn ceisio manteisio ar y defnydd o ddangosyddion dibynadwy a ddilyswyd yn allanol. Maent yn gwneud hyn er mwyn dibynnu llai ar ddata sy'n cael ei hunanddatgan neu ddata heb ei ddilysu.
  6. Mae'r model yn canolbwyntio ar nifer cyfyngedig o fesurau i wneud yn siŵr bod modd ei weithredu'n effeithiol a bod Tiwtoriaid Derbyn Myfyrwyr, ymgeiswyr a'r cyhoedd yn ei ddeall yn rhwydd.
  7. Caiff y model ei esbonio'n glir ac yn ddiamwys, ac mae'r wybodaeth ar gael yn gyhoeddus fel bod ymgeiswyr a'r rhai sy'n eu cynghori yn gwybod pa ddata a ddefnyddir a sut a phryd y caiff ei gymhwyso.
  8. Caiff y model ei fonitro a'i adolygu bob blwyddyn er mwyn gwerthuso pa mor effeithiol ydyw.
  9. Mae'r model yn berthnasol i geisiadau unigol; nid oes unrhyw gwotâu na thargedau ar gyfer grwpiau penodol neu raglenni academaidd.