Codau post Cymunedau yn Gyntaf

Rhaglen bwysig gan Lywodraeth Cymru yw Cymunedau yn Gyntaf, a gynlluniwyd i wella amodau byw a chyfleoedd pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ar draws Cymru.

Mae ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn cyfateb i’r 100 adran etholiadol fwyaf difreintiedig yn ôl y Mynegai o Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2000, y 32 poced o amddifadedd, chwe chynnig dychmygus a 47 ardal newydd fel y’i diffiniwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Sut y diffinnir yr ardaloedd hyn?

Mae ardaloedd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf  yn cael eu dewis yn ôl y meini prawf a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ym mis Tachwedd 2011. Mae pob Clwstwr wedi’i seilio ar yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn ôl Mynegai Amddifadoedd Lluosog Cymru 2011, gyda ffowcs arbennig ar y 10 y cant mwyaf difreintiedig.

Mae ardaloedd eraill yn cael eu cynnwys, lle gellid cyfiawnhau, ar sail ffiniau cymunedol naturiol ; Cymreig o amddifadedd lluosog Cymru 2011, gyda ffocws penodol ar y 10% mwyaf difreintiedig. Cynhwysir ardaloedd eraill, lle gellid eu cyfiawnhau, ar sail ffiniau cymunedol naturiol; aliniad gyda ffiniau gwasanaethau partneriaid allweddol; delio gydag agweddau arbennig o dlodi neu ymgysylltu gyda grwpiau arbennig o bobl agored i niwed.

Cytunwyd ar ffiniau terfynol pob Clwstwr gan y Gweinidog ar sail ceisiadau a dderbyniwyd o’r Cyrff Cyflawni Arweiniol Lleol, yn seiliedig ar y meini prawf hyn. Mae 52 o Glystyrau yn cynnwys, rhyngddynt, yr holl ardaloedd sydd yn nawr yn cael eu hystyried yn gymwys i'w cynnwys yn y rhaglen.

Canfod Cod Post

I weld a yw eich cod post wedi’i gynnwys yn rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

  • Lawrlwythwch y ddogfen 'Codau Post Cymunedau yn gyntaf
  • Pwyswch allweddi 'Ctrl' a 'F' yr un pryd
  • Nodwch eich cod post gan gynnwys gofod ee CF11 6DY neu CF5 6RP
  • Os yw eich cod post ar y ddogfen, rydych chi’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf a gaiff ei nodi ar eich ffurflen gais.