Data cyd-destunol

Rydym ni’n anelu at ehangu cyfranogiad a mynediad teg ac yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o bob cefndir.

Rydym ni wedi cyflwyno model derbyn cyd-destunol i gynorthwyo dealltwriaeth y tiwtoriaid derbyn o gefndiroedd cymdeithasol yr ymgeiswyr, gan ganiatáu i diwtoriaid derbyn asesu potensial ymgeiswyr i lwyddo yng nghyd-destun y rhwystrau y gallen nhw fod wedi’u hwynebu. Mae’r model sy’n weithredol yn cynnwys dynodi ymgeiswyr unigol ar gyfer ‘ystyriaeth ychwanegol’ ar sail data dibynadwy ac mae’n seiliedig ar ganfyddiadau astudiaeth beilot a gynhaliwyd gennym yn ystod sesiwn academaidd 2011/2012 (cylch derbyn 2012).

Mae ein defnydd o ddata cyd-destunol yn seiliedig ar nifer o egwyddorion craidd.

Caiff data cyd-destunol ei ddefnyddio ar gyfer yr holl ymgeiswyr sy’n preswylio yn y DU (yn ôl statws ffioedd) am raglenni israddedig llawn amser sy'n gwneud cymhwyster lefel 3 am y tro cyntaf. Bydd pob cais arall yn cael ei adolygu'n holistaidd a fydd yn amodol ar ystyriaeth unigol.

Ymgeiswyr sy’n preswylio yn yr UE

Caiff ymgeiswyr sy’n preswylio yn yr UE eu hystyried ar sail unigol, gan nad oes data geodemograffig cymharol ar gael ar gyfer ymgeiswyr sy’n preswylio yn yr UE. Cynghorir ymgeiswyr o’r UE a’u canolwyr i amlygu ffactorau economaidd-gymdeithasol ac adfyd unigol perthnasol yn eu datganiadau personol a’u tystlythyrau. Os caiff ffactorau o’r fath eu hadrodd gyda thystiolaeth, bydd y ffactorau hyn yn cael eu hystyried gan yr Ysgol(ion) Academaidd perthnasol wrth wneud y penderfyniad dethol.

Ymgeiswyr sydd eisoes wedi cwblhau gradd gyntaf

Caiff ymgeiswyr sydd eisoes wedi cwblhau gradd gyntaf eu hystyried ar sail unigol. Er y tybir yn aml fod ymgeiswyr sydd wedi cwblhau gradd gyntaf wedi goresgyn rhwystrau at AU, rydym ni’n cydnabod bod derbyn ôl-raddedig yn gallu bod yn llwybr ehangu mynediad dilys i raglenni dethol uchel, yn enwedig rhai sy’n arwain at achrediad gyda chorff proffesiynol, lle bu cyrhaeddiad ymgeisydd difreintiedig ar lefel TGAU neu Safon Uwch (neu gyfatebol) yn fodd i’w atal rhag ymgeisio i’r rhaglenni hyn yn flaenorol. Cynghorir ymgeiswyr ôl-raddedig a’u canolwyr i amlygu perfformiad ysgol perthnasol a ffactorau economaidd-gymdeithasol yn eu datganiadau personol a’u tystlythyrau. Os caiff ffactorau o’r fath eu hadrodd gyda thystiolaeth, bydd y ffactorau hyn yn cael eu hystyried gan yr Ysgol(ion) Academaidd perthnasol wrth wneud y penderfyniad dethol.

Rydym ni’n ceisio lliniaru anfantais economaidd-gymdeithasol ac amgylchiadau anodd unigol, gan gynnwys amser a dreuliwyd mewn gofal. Er mwyn adnabod yr ymgeiswyr hynny sydd wedi profi rhwystrau o ran cyfranogi mewn addysg uwch, mae ein model derbyn cyd-destunol yn defnyddio tri dangosydd i asesu cymhwysedd ymgeiswyr am ystyriaeth ychwanegol. Fodd bynnag, bydd angen i’r holl ymgeiswyr fodloni’r meini prawf academaidd ac anacademaidd safonol ar gyfer eu rhaglen gradd. Nid chaiff dim o’r data cyd-destunol a ystyrir fel rhan o’r broses hon ei chynhyrchu gennym ni. Daw o ffynonellau annibynnol, sef UCAS, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), Llywodraeth Cymru ac ACORN.

Mae’r tri dangosydd fel a ganlyn:

Anfantais economaidd-gymdeithasol

Bydd ymgeiswyr sy’n preswylio mewn cymdogaeth ‘Cymunedau yn Gyntaf’ (mesur Llywodraeth Cymru) neu gymdogaeth ACORN a gaiff ei chategoreiddio fel ‘modd cymedrol’ neu ‘yn wynebu trafferthion’ yn derbyn ‘tic’ yn erbyn dangosydd 1.

Cymdogaeth cyfranogiad isel

Bydd ymgeiswyr sy’n preswylio mewn cymdogaeth yn y DU y nodir bod iddi gyfradd cyfranogi addysg uwch isel ar gronfa ddata Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) ar gyfer Cyfranogiad Ardaloedd Lleol (POLAR) yn derbyn ‘tic’ yn erbyn dangosydd 2.

‘Mewn gofal’

Bydd ymgeiswyr sydd wedi treulio amser mewn gofal ac wedi nodi hyn ar eu ffurflen UCAS (ar y cwestiwn penodol) yn derbyn ‘tic’ yn erbyn dangosydd 3.

Bydd unrhyw ymgeisydd sydd â ‘tic’ yn erbyn unrhyw un o’r dangosyddion hyn yn gymwys am ystyriaeth ychwanegol.

Rhagor o wybodaeth am ddefnydd a sail resymegol y data cyd-destunol

Nid ydym yn defnyddio gwybodaeth gyd-destunol i wneud cynigion is neu wahaniaethol i grŵp penodol o ymgeiswyr. Os caiff cais ei nodi yn gymwys ar gyfer ‘ystyriaeth ychwanegol’ gallai hyn fod ar sawl ffurf:

Cynnig wedi’i warantu (heb ofynion mynediad ychwanegol)

Caiff cynnig nodweddiadol ar gyfer y rhaglen ei warantu i ymgeiswyr â dangosyddion cyd-destunol sydd wedi ymgeisio am raglen nad oes iddi ofynion mynediad anacademaidd neu broffesiynol ychwanegol.

Cynnig wedi’i warantu (gyda gofynion mynediad ychwanegol)

Caiff cynnig nodweddiadol ar gyfer y rhaglen ei warantu i ymgeiswyr â dangosyddion cyd-destunol sydd wedi ymgeisio am raglen sydd â gofynion mynediad anacademaidd neu broffesiynol ychwanegol (ee cyflwyno portffolio o waith neu waith ysgrifenedig) os ydyn nhw wedi dangos potensial addas. Caiff unrhyw ofynion ychwanegol eu pennu ym meini prawf derbyn pob Ysgol Academaidd.

Cyfweliad wedi’i warantu (gyda gofynion addasrwydd anacademaidd penodol i’r proffesiwn)

Caiff cyfweliad ei warantu i ymgeiswyr â dangosyddion cyd-destunol sydd wedi ymgeisio am raglen sydd â gofynion mynediad anacademaidd neu broffesiynol ychwanegol, sydd wedi dangos eu haddasrwydd ar gyfer y proffesiwn ac y mae eu graddau rhagweledig yn bodloni isafswm trothwy academaidd, a fynegir fel sgôr anacademaidd ac academaidd. Mynegir yr isafswm trothwy a’r gofynion ym meini prawf derbyn yr Ysgol berthnasol.

Cyfnod canlyniadau’r haf

Bydd tiwtoriaid derbyn yn rhoi ystyriaeth ychwanegol i ymgeiswyr â dangosyddion cyd-destunol ar gyfer llefydd sydd ar ôl yn dilyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau’r haf. Mae’n bosibl y caiff ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol hefyd eu hystyried am lefydd gwag drwy’r drefn clirio ar raglenni cysylltiedig os nad oes dim llefydd gwag ar ôl ar eu dewis o raglen astudio.

Yn ogystal â’r camau penodol hyn, bydd ysgolion yn rhoi ystyriaeth i’r ffactorau canlynol ar gyfer ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol:

Cyflawniadau anacademaidd

Cydnabyddir y gallai ymgeiswyr o gefndiroedd difreintiedig fod wedi cael llai o gyfle i ymgymryd â phrofiad gwaith neu gyfranogi mewn gweithgareddau all-gwricwlaidd.

Cyfweliad

Bydd ymgeiswyr o gefndiroedd difreintiedig yn debygol o fod wedi cael llai o gyfle i baratoi ar gyfer cyfweliad ee hyfforddiant mewn sgiliau cyfweld, ffug-gyfweliadau ac ati

Rhagor o wybodaeth

Mae'r wybodaeth ganlynol am y defnydd o ddata cyd-destunol ar gael:

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Adran Ymholiadau Myfyrwyr.

Ymholiadau Myfyriwr