Meini prawf derbyn

Rydym wrthi’n adolygu’r tudalennau hyn a byddwn yn eu diweddaru cyn bo hir. Cysylltwch â’r tiwtor derbyn i gael rhagor o fanylion.

Rydym ni’n dymuno derbyn myfyrwyr y gallai eu potensial i elwa ar ein dysgu a’n haddysgu sy’n seiliedig ar ymchwil fod yn amlwg drwy amrywiaeth o gymwysterau a chyflawniadau cyn dechrau ar Addysg Uwch.

Bydd angen i chi fodloni’r tiwtor derbyn perthnasol eich bod wedi cyflawni’r meini prawf academaidd ac anacademaidd sy’n angenrheidiol ar gyfer y rhaglen astudio.

Bydd ein Chwiliwr Cwrs ar-lein a'n prosbectws israddedig yn helpu cynnig trosolwg eang i chi o'r gofynion mynediad ynghyd â'r cynigion nodweddiadol ar gyfer rhaglenni gradd penodol. Fodd bynnag, mae'r holl Ysgolion Academaidd yn cyhoeddi eu meini prawf mynediad eu hunain ac fe'ch cynghorir i gymharu'r meini prawf ar gyfer y ddwy Ysgol os ydych chi'n ymgeisio am raglen anrhydedd cyfun. Ar gyfer rhai rhaglenni galwedigaethol sydd â gofynion mynediad penodol neu fanwl iawn gan gynnwys y MBBCh mewn Meddygaeth A100) a'r BDS mewn Deintyddiaeth (A200), caiff y meini prawf derbyn eu cynhyrchu ar lefel y rhaglen.

Meini prawf derbyn a dethol yn ôl Ysgol /pwnc Academaidd

Bydd yr wybodaeth hon yn cynorthwyo ymgeiswyr i asesu a oes ganddyn nhw’r sgiliau, nodweddion a chymwysterau y mae ein hysgolion wedi’u pennu’n rhai pwysig os yw myfyrwyr am lwyddo ar eu rhaglenni astudio israddedig. Mae hefyd yn crynhoi’r broses mae’r Ysgol yn ei defnyddio ar gyfer dethol myfyrwyr a gwneud cynigion, fel bod ymgeiswyr yn deall sut mae’r Ysgol yn ystyried ceisiadau.

Pensaernïaeth

Ar gyfer y BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol a'r MArch (Rhan 2).

Biowyddorau

Ar gyfer holl raglenni Biowyddorau israddedig.

Busnes

Ar gyfer holl raglenni israddedig Ysgol Busnes Caerdydd.

Cemeg

Ar gyfer holl raglenni Cemeg israddedig.

Cyfrifiadureg

Ar gyfer holl raglenni Cyfrifiadureg israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni Cyfrifiadureg cydanrhydedd.

Deintyddiaeth

Ar gyfer holl raglenni Deintyddiaeth israddedig.

Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

Ar gyfer holl raglenni Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr israddedig.

Peirianneg

Ar gyfer holl raglenni Peirianneg israddedig.

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni cydanrhydedd.

Cynllunio a Daearyddiaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Cynllunio a Daearyddiaeth.

Gwyddorau Gofal Iechyd

Meini prawf derbyn ar gyfer holl raglenni israddedig y Gwyddorau Gofal Iechyd.

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Caerdydd, a hefyd dewisiadau ar gyfer gradd cydanrhydedd.

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ar gyfer holl raglenni Newyddiaduraeth israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni Newyddiadurol cydanrhydedd.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Meini prawf derbyn ar gyfer holl raglenni israddedig yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Mathemateg

Ar gyfer holl raglenni israddedig Mathemateg, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen Fathemateg rhaglenni graddau cydanrhydedd.

Meddygaeth

Meini prawf derbyn ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol Meddygaeth.

Ieithoedd Modern

Ar gyfer holl raglenni Ieithoedd Modern israddedig (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Astudiaethau Sbaeneg a Chyfieithu)

Cerddoriaeth

Ar gyfer holl raglenni Cerddoriaeth israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer gradd cydanrhydedd mewn Cerddoriaeth.

Optometreg

Ar gyfer BSc israddedig mewn Optometreg

Fferylliaeth

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i raglen israddedig MPharm.

Ffiseg a Seryddiaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Ffiseg a Seryddiaeth – Anrhydedd Sengl neu Gydanrhydedd.

Seicoleg

Ar gyfer rhaglenni gradd sengl israddedig mewn Seicoleg a Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol.

Gwyddorau Cymdeithasol

Ar gyfer holl raglenni gradd israddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni cydanrhydedd.

Cymraeg

Ar gyfer holl raglenni israddedig Cymraeg yn cynnwys detholiad ar gyfer rhan Gymraeg y rhaglenni gradd gyfun.

Cymwysterau nad ydynt o'r DU

Os ydych yn cynnig cymwysterau nad ydynt o'r DU, gall ein canllaw Cyfwerthoedd Cymwysterau eich caniatáu i gyfrifo pa fath o gynnig rydych yn debygol o dderbyn.

Cofiwch mai canllaw cyffredinol yw hwn. Gall rai rhaglenni gynnig gofynion mynediad mwy manwl neu fwy penodol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn eich cynnig.

Cyfieithu tystysgrifau/trawsgrifiadau

Mae Fisâu a Mewnfudo y DU yn mynnu cyfieithiad ardystiedig gwreiddiol o bob dogfen a gyflwynir gennych nad yw wedi'i llenwi yn Gymraeg neu Saesneg.

Os ydych yn gwneud cais yn y DU, mae'n rhaid i'r cyfieithiad:

 • fod gan gyfieithydd proffesiynol neu gwmni cyfieithu
 • cynnwys manylion y cyfieithydd neu gymwysterau'r cwmni cyfieithu
 • cynnwys cadarnhad gan y cyfieithydd mai cyfieithiad manwl gywir o'r ddogfen wreiddiol ydyw
 • cynnwys dyddiad y cyfieithiad
 • cynnwys llofnod gwreiddiol y cyfieithydd neu swyddog awdurdodedig yn y cwmni cyfieithu.

Os ydych yn gwneud cais y tu allan i'r DU, mae'n rhaid i'r cyfieithiad:

 • allu cael ei gadarnhau gan y Swyddfa Gartref
 • cynnwys cadarnhad gan y cyfieithydd mai cyfieithiad manwl gywir o'r ddogfen wreiddiol ydyw
 • cynnwys dyddiad y cyfieithiad
 • gynnwys enw llawn a llofnod y cyfieithydd NEU enw llawn a llofnod swyddog awdurdodedig yn y cwmni cyfieithu
 • gynnwys manylion cyswllt y cyfieithydd/cwmni cyfieithu.

Os nad yw eich cyfieithiad yn bodloni'r holl ofynion, mae'n rhaid i chi gael cyfieithiad arall. Gallai eich cais am fisa gael ei wrthod os nad yw'r cyfieithiad yn bodloni'r gofynion.

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych ymholiad, ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk neu international@caerdydd.ac.uk.

Cymwysterau iaith Saesneg

I ymgeiswyr sydd ag iaith gyntaf ar wahân i Saesneg, mae cymhwysedd yn y Saesneg hefyd yn faen prawf derbyn. Er bod gan y Brifysgol ofynion iaith Saesneg cyffredinol, mae gan rai Ysgolion Academaidd ofynion uwch.

Adborth, cwyno ac apelio

Mae gan y Brifysgol weithdrefnau sydd wedi'u cytuno ar gyfer ymdrin â cheisiadau am adborth a amlinellir yn y Fframwaith Derbyn:

Changes to programmes

We reserve the right to make changes to programme content, entry requirements, method of delivery or to suspend, combine or withdraw a programme, both prior to and after a student’s admission to the University, if such action is reasonably considered necessary.

In the event that, prior a student commencing their study (who holds a confirmed offer of a place), we withdraw a programme, a student may either:

 • transfer to another programme as offered by the University, which the student is qualified to undertake (meets minimum entry requirements) and where places are available (a number of programmes cannot exceed managed in-take numbers due to Government controls, limited professional placements which are integral to that specific programme of study and/or funding)
 • withdraw from the University without any liability for fees.

In these circumstances if a student wishes to withdraw from their place at Cardiff University and to enrol in a course at a different University, we will also take reasonable action/s to assist in finding a suitable alternative place.