Meini prawf derbyn

Rydym ni’n dymuno derbyn myfyrwyr y gallai eu potensial i elwa ar ein dysgu a’n haddysgu sy’n seiliedig ar ymchwil fod yn amlwg drwy amrywiaeth o gymwysterau a chyflawniadau cyn dechrau ar Addysg Uwch.

Bydd angen i chi fodloni’r tiwtor derbyn perthnasol eich bod wedi cyflawni’r meini prawf academaidd ac anacademaidd sy’n angenrheidiol ar gyfer y rhaglen astudio.

Bydd ein Chwiliwr Cwrs ar-lein a'n prosbectws israddedig yn helpu cynnig trosolwg eang i chi o'r gofynion mynediad ynghyd â'r cynigion nodweddiadol ar gyfer rhaglenni gradd penodol. Fodd bynnag, mae'r holl Ysgolion Academaidd yn cyhoeddi eu meini prawf mynediad eu hunain ac fe'ch cynghorir i gymharu'r meini prawf ar gyfer y ddwy Ysgol os ydych chi'n ymgeisio am raglen anrhydedd cyfun. Ar gyfer rhai rhaglenni galwedigaethol sydd â gofynion mynediad penodol neu fanwl iawn gan gynnwys y MBBCh mewn Meddygaeth A100) a'r BDS mewn Deintyddiaeth (A200), caiff y meini prawf derbyn eu cynhyrchu ar lefel y rhaglen.

Mae cymwysterau TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru yn newid yng Nghymru a Lloegr.

Mae ein Pwyllgor Ansawdd a Safonau Academaidd ar hyn o bryd yn ystyried goblygiadau’r datblygiadau hyn. Caiff rhagor o wybodaeth ei chyhoeddi maes o law.

Meini prawf derbyn a dethol yn ôl Ysgol /pwnc Academaidd

Bydd yr wybodaeth hon yn cynorthwyo ymgeiswyr i asesu a oes ganddyn nhw’r sgiliau, nodweddion a chymwysterau y mae ein hysgolion wedi’u pennu’n rhai pwysig os yw myfyrwyr am lwyddo ar eu rhaglenni astudio israddedig. Mae hefyd yn crynhoi’r broses mae’r Ysgol yn ei defnyddio ar gyfer dethol myfyrwyr a gwneud cynigion, fel bod ymgeiswyr yn deall sut mae’r Ysgol yn ystyried ceisiadau.

Pensaernïaeth

Ar gyfer y BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol a'r MArch (Rhan 2).

Biowyddorau

Ar gyfer holl raglenni Biowyddorau israddedig.

Business

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Cemeg

Ar gyfer holl raglenni Cemeg israddedig.

Cyfrifiadureg

Ar gyfer holl raglenni Cyfrifiadureg israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni Cyfrifiadureg cydanrhydedd.

Deintyddiaeth

Ar gyfer holl raglenni Deintyddiaeth israddedig.

Earth and Ocean Sciences

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Peirianneg

Ar gyfer holl raglenni Peirianneg israddedig.

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni cydanrhydedd.

Cynllunio a Daearyddiaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Cynllunio a Daearyddiaeth.

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Caerdydd, a hefyd dewisiadau ar gyfer gradd cydanrhydedd.

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ar gyfer holl raglenni Newyddiaduraeth israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni Newyddiadurol cydanrhydedd.

Y Gyfraith

Ar gyfer holl raglenni LLB israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni gradd cydanrhydedd yn y Gyfraith.

Mathemateg

- Ar gyfer holl raglenni Mathemateg israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni gradd cydanrhydedd mewn Mathemateg.

Ffarmacoleg Feddygol

Ar gyfer rhaglen radd BSc israddedig mewn Ffarmacoleg Feddygol.

Meddygaeth

Mae’r dudalen yn cynnwys gwybodaeth am ofynion mynediad, polisïau a dulliau dewisiadau ar gyfer cyrsiau israddedig Meddygaeth gan arwain at ddyfarniad MBBCh.

Bydwreigiaeth

Ar gyfer holl raglenni cyn-gofrestru israddedig mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Modern Languages

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Cerddoriaeth

Ar gyfer holl raglenni Cerddoriaeth israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer gradd cydanrhydedd mewn Cerddoriaeth.

Nyrsio

Ar gyfer holl raglenni cyn-gofrestru israddedig mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Occupational Therapy

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Arferion Adrannau Llawfeddygaeth

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Arferion Adrannau Llawfeddygaeth, tair blynedd llawn amser.

Optometry

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Pharmacy

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Ffiseg a Seryddiaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Ffiseg a Seryddiaeth – Anrhydedd Sengl neu Gydanrhydedd.

Physiotherapy

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (Gwleidyddiaeth, Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth, rhaglenni cydanrhydedd gyda Gwleidyddiaeth).

Seicoleg

Ar gyfer rhaglenni gradd sengl israddedig mewn Seicoleg a Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol.

Radiograffeg

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Radiograffeg: Radiograffeg a Delweddu Diagnostig a’r BSc (Hons) mewn Radiotherapi ac Oncoleg.

Radiotherapi ac Oncoleg

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Radiograffeg: Radiograffeg a Delweddu Diagnostig a’r BSc (Hons) mewn Radiotherapi ac Oncoleg.

Gwyddorau Cymdeithasol

T- Ar gyfer holl raglenni gradd israddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni cydanrhydedd.

Cymraeg

Ar gyfer holl raglenni israddedig Cymraeg yn cynnwys detholiad ar gyfer rhan Gymraeg y rhaglenni gradd gyfun.

Cymwysterau iaith Saesneg

I ymgeiswyr sydd ag iaith gyntaf ar wahân i Saesneg, mae cymhwysedd yn y Saesneg hefyd yn faen prawf derbyn. Er bod gan y Brifysgol ofynion iaith Saesneg cyffredinol, mae gan rai Ysgolion Academaidd ofynion uwch. 

Adborth, cwyno ac apelio 

Mae gan y Brifysgol weithdrefnau sydd wedi'u cytuno ar gyfer ymdrin â cheisiadau am adborth a amlinellir yn y Fframwaith Derbyn: