Cefnogi a Lles Myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr.

Gwyliwch ein fideo youtube sy'n rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Darperir Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar Gampws Cathays a Champws Parc y Mynydd Bychan. Rydym yn cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am amrywiaeth eang o faterion yn rhad ac am ddim:

Cyngor ac arian

Cefnogaeth gydag arian, bwrsariaethau, ffioedd, benthyciadau, dyledion, gofal plant, llety, materion academaidd a materion lles arall.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rydym yn darparu cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio.

Cwnsela a lles

Mae’r Tîm Lles a Chwnsela yn cynnig apwyntiadau un-i-un, gweithdai, grwpiau cymorth, gwasanaethau galw heibio dyddiol, a mwy.

Anabledd a Dyslecsia

Y gwahanol wasanaethau ac opsiynau cefnogi ar gyfer myfyrwyr sydd ag anabledd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol (SpLD).

International Student Support

International Student Support is dedicated to the welfare of international students and provides guidance and information on a wide range of non-academic matters including immigration and visas.

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn derbyn y cyngor diweddaraf sy'n ddibynadwy a pherthnasol wrth eu cymheiriaid tra bod y cynghorwyr yn derbyn sgiliau cyflogadwyedd pwysig.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd y gall amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs.

Lady sitting at a table eating a muffin.

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Lady and five children holding an inflatable daffodil.

Y Feithrinfa

Mae'r Feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.

Cysylltwch â ni

Dilynwch ni ar Twitter:

Cewch hyd i ni ar Facebook:

Gallwch hefyd ddilyn ein blog a thanysgrifiwch i'n sianel Youtube.

Amseroedd Agor

Mae'r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 09:00 - 16:30.

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Parc y Mynydd Bychan)

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol