Cefnogi Myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr.

Gwyliwch ein fideo youtube sy'n rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Darperir Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar Gampws Cathays a Champws Parc y Mynydd Bychan. Rydym yn cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am amrywiaeth eang o faterion yn rhad ac am ddim:

  • Cyngor ac Arian – Cefnogaeth gyda chyllid, bwrsariaethau, ffioedd, benthyciadau, dyledion, gofal plant, llety, materion academaidd a materion lles arall.
  • Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – Cefnogaeth gyda chynllunio gyrfa, gan gynnwys beth i wneud gyda'ch gradd, chwilio am swydd a recriwtio, astudiaeth bellach, cael seibiant o'ch astudiaethau, profiad gwaith, sgiliau academaidd a chyflogadwyedd
  • Cwnsela, Iechyd a Lles -  Cefnogaeth cwnsela a lles cyfrinachol i fyfyrwyr sy'n dymuno trafod materion o natur bersonol neu emosiynol sydd yn effeithio ar eu gallu i astudio.
  • Anabledd a Dyslecsia – Yn cefnogi myfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol, anableddau, cyflyrau meddygol ac anawsterau iechyd meddwl, cyllid ar gyfer cefnogaeth, cymorth gydag addasiadau rhesymol, asesiadau o anghenion yn gysylltiedig ag anabledd a chefnogaeth arbenigol i'ch cynorthwyo yn ystod eich astudiaethau.
  • Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol – Yn cefnogi myfyrwyr o du allan i'r DU am amrywiaeth eang o faterion gan gynnwys mewnfudo a fisâu.

Cysylltwch â ni

Dilynwch ni ar Twitter:

Cewch hyd i ni ar Facebook:

Gallwch hefyd ddilyn ein blog a thanysgrifiwch i'n sianel Youtube.

Amseroedd Agor

Mae'r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 09:00 - 16:30.

Cymorth Myfyrwyr (Cathays)

Cymorth Myfyrwyr (Parc Mynydd Bychan)

Ymholiadau Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol (Parc Cathays)