Pa radd?

Three students outside the university talking and carrying books

Ym Mhrifysgol Caerdydd, gallwch ddewis o blith amrywiaeth eang o raglenni ôl-raddedig.

Mae’r rhaglen sy'n addas ar eich cyfer chi’n dibynnu ar gyfuniad o’ch cymwysterau academaidd a/neu’ch profiad gwaith, eich amcanion o ran gyrfa, eich diddordebau personol a’ch amgylchiadau personol.

Ceir dwy brif gangen o astudiaeth ôl-raddedig: graddau ymchwil a graddau a addysgir. Mae mwy a mwy o raddau ymchwil sy'n cynnwys rhywfaint o addysgu strwythuredig yn cael eu cynnig bellach, fel ein rhaglenni Meistr Ymchwil (MRes), Doethuriaethau Proffesiynol, a'n PhD mewn Economeg.

Postgraduate taught degrees: Master's degrees - MA; MSc; LLm; MScEcon; MBA; MTh; MPH; MScD; MClinDent. Postgraduate taught degrees also include Postgraduate Diploma (PgDip); Postgraduate Certificate (PgCert) and PGCE PCET; Graduate Diploma. Postgraduate Research degrees: Doctoral degrees - PhD; EngD; MD; DClinPsy; DEdPsy; EdD; DSW; SPPD; DHS; DAHP. Research degrees also include Master of Philosophy (MPhil) and Master of Research (MRes).
Siart yn dangos pa raddau a gynigir i Ôl-raddedigion

Graddau a addysgir

Mae gan raddau ôl-raddedig a addysgir ystod eang o amcanion galwedigaethol ac academaidd, a'u nod yw darparu gwybodaeth uwch ac arbenigol, a gallant ddwyn ynghyd themâu o nifer o ddisgyblaethau.

Mae rhai rhaglenni a addysgir hefyd yn rhoi'r cyfle i chi newid cyfeiriad eich gyrfa, fel rhai o'r rhaglenni rydym yn eu cynnig mewn Newyddiaduraeth a Chyfrifiadureg a Gwybodeg.

Manteision gradd a addysgir

Mae'r manteision posib o radd ôl-raddedig a addysgir yn cynnwys:

 • cynyddu’ch rhagolygon o ddilyn gyrfa a chael dyrchafiad drwy ddatblygu proffil academaidd a/neu alwedigaethol cryfach
 • y cyfle i newid cyfeiriad eich gyrfa
 • cynyddu eich sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer eich gyrfa bresennol neu yn y dyfodol
 • datblygiad deallusol
 • datblygu sgiliau newydd a'ch gallu i ddatrys problemau.

Mae mwy o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ar gael ar wefan Camau at Astudio Ôl-raddedig, yr adnodd swyddogol ac annibynnol sy'n cynnig cyfarwyddyd i unrhyw un sy'n ystyried gwneud cwrs ôl-raddedig a addysgir, wedi'i gynhyrchu gan y pedwar corff ariannu addysg uwch yn y DU.

Meistr a addysgir

Mae ystod o deitlau gradd meistr a addysgir ar gael: Y ddau deitl gradd mwyaf cyffredin yw Meistr y Celfyddydau (MA) a Meistr y Gwyddorau (MSc). Caiff graddau meistr eraill eu henwi'n benodol, ac ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r rhain yn cynnwys MScEcon, MBA, MPA, MPH, LLM, MTh.

Mae pob rhaglen meistr a addysgir yn cynnwys cyfnod o addysgu strwythuredig, fel arfer dros ddau semester amser llawn, neu fodiwlau sydd werth 120 o gredydau, sy'n cyfuno cyfarwyddyd drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, darllen dan gyfarwyddyd ac astudiaethau annibynnol, yn ogystal â gwaith ymarferol. Gall rhai cyrsiau gynnwys lleoliadau mewn diwydiant neu waith hefyd.

Dilynir yr elfen o gwrs meistr a addysgir yn uniongyrchol gan y gwaith o baratoi a chyflwyno traethawd hir annibynnol, fel arfer dros yr haf, sy'n adrodd ar ganlyniadau prosiect ymchwil neu brosiect ymarferol unigol, werth 60 o gredydau ar lefel meistr ar gyfer cyfanswm o 180 o gredydau.

Diploma Ôl-raddedig (Dip. Ôl-radd)

Mae Dip.Ôl-radd yn cynnig yr un lefel o wybodaeth arbenigol a’r un addysgu strwythuredig â gradd meistr, ond heb y traethawd hir. Mae diplomâu ôl-raddedig yn 120 o gredydau.

Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst. Ôl-radd)

Mae Tystysgrifau Ôl-raddedig yn cynnig yr un safon a'r lefel o addysgu â gradd Meistr a PgDip ond yn llai eang na'r diploma ôl-raddedig. Maent yn cynnwys modiwlau sy'n gyfanswm o 60 o gredydau.

Diploma Graddedig

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig dau Ddiploma Graddedig: Diploma Graddedig yn y Gyfraith a Diploma Graddedig mewn Seicoleg. Mae'r ddau yn caniatáu i raddedigion gradd nad yw'n destun pwnc penodol ennill gradd yn y maes dan sylw, sy'n caniatáu iddynt symud ymlaen ymhellach ar eu llwybr gyrfa dewisol.

Dosbarth o raddModd AstudioCyfnod yr Astudio
Gradd Meistr a AddysgirLlawn AmserBlwyddyn 
 Rhan-amser2-3 blwyddyn
Diploma Ôl-raddedig (Dip. Ôl-radd)Llawn Amser9 Mis
 Rhan-amser18-21 mis
Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst.Ôl-radd)Llawn Amser6-9 mis
 Rhan-amser2 semester neu 2 flynedd
Meistr mewn Gwyddor Deintyddol (MScD a addysgir)Llawn Amser3 blynedd
Diploma i raddedigionLlawn Amser9-10 mis
 Rhan-amser2 flynedd
  

Gellir asesu modiwlau a addysgir gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys traethodau, adroddiadau, arholiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau.

Traethawd hir

Mae graddau meistr hefyd yn cynnwys traethawd hir ysgrifenedig rhwng 15,000 ac 20,000 o eiriau, sy'n adrodd ar ganlyniadau prosiect ymchwil neu brosiect ymarferol unigol.

Defnyddiwch ein chwiliwr cyrsiau i ddod o hyd i’ch gradd ôl-raddedig.

Graddau ymchwil

Mae pobl yn aml yn ymgymryd â graddau ymchwil er mwyn dilyn gyrfa academaidd neu ymchwil, ond maent hefyd yn cynnig rhagolygon gyrfa cyffrous, y tu hwnt i'r byd academaidd ac ymchwil.

Manteision gradd ymchwil

Mae'r manteision posib o radd ymchwil yn cynnwys:

 • datblygu gwybodaeth mwy arbenigol a datblygu arbenigedd
 • gwella’ch rhagolygon o ran gyrfa a dyrchafiad drwy ddatblygu proffil ymchwil cryfach
 • gwneud cyfraniad gwerthfawr at wybodaeth newydd
 • datblygiad deallusol
 • datblygu sgiliau newydd a'ch gallu i ddatrys problemau.

Dysgwch fwy am y rhesymau dros ddilyn gradd ymchwil ôl-raddedig.

Eich prosiect ymchwil

Mae cyfleoedd i wneud ymchwil dan oruchwyliaeth ar gael ym mhob un o’n Hysgolion academaidd, ac fe’ch anogir i ymchwilio i gyfleoedd mewn Ysgolion y tu allan i bwnc gwreiddiol eich gradd.

Er enghraifft, yn aml, mae gan ein Hysgol Meddygaeth brosiectau PhD sydd ar gael ar gyfer graddedigion ystod eang o bynciau gan gynnwys Bioleg a gwyddorau bywyd eraill, Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Ystadegau a Mathemateg, Seicoleg a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Cemeg a gwyddorau ffisegol eraill.

Os nad ydych yn siŵr eto am brosiect ymchwil penodol, efallai y byddwch yn dymuno gwneud gradd Meistr Ymchwil (MRes) neu radd meistr a addysgir sy'n cynnwys prosiect ymchwil yn gyntaf (dyma mae'r rhan fwyaf yn ei wneud). Enghreifftiau penodol o graddau meistr a addysgir sy'n canolbwyntio'n benodol ar ymchwil yw ein MSc yn Nulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, yr MA mewn Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu neu'r MSc mewn Dulliau a Chymwysiadau Niwroddelweddu.

 • Mae Vitae, elusen annibynnol sy'n cefnogi ymchwilwyr i wireddu eu potensial, yn rhoi rhagor o wybodaeth am astudiaethau doethurol.

Mae graddau ymchwil yn cynnwys astudiaeth fanwl ac annibynnol o faes penodol dros gyfnod estynedig o astudio.

Mae mwy a mwy o raddau ymchwil sy'n cynnwys rhywfaint o addysgu strwythuredig yn cael eu cynnig bellach, fel ein rhaglenni Meistr Ymchwil (MRes), Doethuriaethau Proffesiynol, a'n PhD mewn Economeg, gan ddarparu uwch-hyfforddiant ymchwil a gwybodaeth arbenigol.

Bydd y math o ymchwil a wnewch a'ch profiad yn amrywio gan ddibynnu a ydych yn astudio ar gyfer gradd ymchwil yn y labordy neu radd ymchwil yn y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol.

Dosbarth o raddModd AstudioCyfnod yr Astudio
Doethuriaeth (PhD)Llawn Amser3-4 blynedd
 Rhan-amser5-7 mlynedd
Doethur mewn Peirianneg (EngD)Llawn Amser4 blynedd
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Clinigol (DClinPsy)
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Addysg (DEdPsy)
Llawn Amser3 blynedd
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg (EdD)
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol (DSW)
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Astudiaethau Iechyd (DHS)
Doethuriaeth Broffesitnol mewn Polis Cymdeithasol a Chyhoeddus (SPPD)
Rhan-amser4-7 mlynedd
Uwch-Ymarfer Gofal Iechyd (DAHP)Rhan-amser4-7 mlynedd
Doethur mewn Meddygaeth (MD)Llawn Amser2-3 blynedd
 Rhan-amser3-5 mlynedd
Meistr o Athroniaeth (MPhil)Llawn Amser1-2 flynedd
 Rhan-amser2-3 blynedd
Meistr o Wyddor Deintyddol MScD) gan ymchwilLlawn Amser1-2 flynedd
 Rhan-amsero leiaf 2 flynedd
Meistr Ymchwil (MRes)Llawn AmserBlwyddyn 

Gweler y Llawlyfr Rheoliadau Academaidd hefyd.

Bydd canlyniadau'r gwaith ymchwil yn cael eu cofnodi ar ffurf traethawd ymchwil neu draethawd hir sy’n dangos y gwaith o ddylunio a chyflawni darn gwreiddiol o waith ymchwil. Mae hyd y ddogfen yn dibynnu ar y radd ymchwil a ddewiswyd.

Bydd Doethuriaethau a graddau MPhil yn cael eu hasesu drwy arholiad llafar (viva voce) hefyd.

Pan fydd y radd ymchwil yn cynnwys elfennau a addysgir, gellir asesu'r rhain yn annibynnol.

Defnyddiwch ein chwiliwr rhaglenni i ddod o hyd i’ch gradd ymchwil ôl-raddedig.