Myfyriwr PhD yn ehangu'i gorweIion â thaith ymchwil i'r UDA

Mae Beatrice Berthon yn ymchwilydd PhD mewn Ffiseg Feddygol yn yr Ysgol Meddygaeth sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith ymchwil 21 diwrnod i UDA a ariannwyd gan Wobr Deithio IPEM.

Woman standing in front of the John Hopkins University's main buidling
PhD student Beatrice Berthon in front of John Hopkins University's main building.

"Roedd yn rhaid i mi gysylltu â’r grwpiau yr oedd gennyf ddiddordeb ynddynt a darparu llythyrau gwahoddiad ar gyfer y cais am y wobr, yn ogystal ag amserlen fanwl ar gyfer y daith a chynllun cyllideb. Pwrpas y daith oedd ymweld â labordai/cwmnïau sy’n gweithio ar bynciau sy'n berthnasol i’m prosiect PhD ac i ddysgu am feysydd perthnasol.

"Mae fy nhaith wedi atgyfnerthu cysylltiadau yr oedd gan ein grŵp â rhai grwpiau draw yno, wedi creu rhai newydd ac mae wedi fy helpu i ehangu fy rhwydwaith. Llwyddais hefyd i gyflwyno fy ngwaith a thrafod cyfleoedd posibl."

Ymwelodd Beatrice ag Adran Oncoleg Ymbelydredd Prifysgol Emory a Velocity Medical Solutions yn Atlanta a mynychodd 55ain Cyfarfod Blynyddol ASTRO yn Atlanta, cyn ymweld â George Sgouros RTD Lab ym Mhrifysgol John Hopkins, Athrofa Ymchwil Feddygol Wisconsin a’r Memorial Sloane-Kettering Cancer Centre yn Efrog Newydd.

"Cefais daith wych, a oedd yn gyffrous iawn o ran ymchwil arloesol, a phrofiad diwylliannol. Roeddwn yn ffodus i weld un o'r systemau ViewRay cyntaf, offeryn darparu MRI ac RT hybrid. Ymysg fy uchafbwyntiau hefyd roedd ymweliad â’r World of Coca Cola mawreddog yn Atlanta, a thaith gerdded i lyn prydferth Devil’s Lake gyda’r grŵp ymchwil yr oeddwn yn westai iddynt yn Madison, Wisconsin.

"Dim ond ychydig o bobl yr oeddwn yn eu hadnabod drwy ohebu dros e-bost, ond roedd fy ngwesteiwyr yn gyfeillgar iawn ac yn barod i’m tywys o gwmpas. Cefais brofiad gwych yn treulio amser gwerthfawr gyda myfyrwyr PhD eraill.

"Roedd y profiad hwn yn gam mawr ymlaen yn natblygiad fy ngyrfa, gan ei fod wedi fy helpu i ehangu fy ngorwelion a'm gweledigaeth o faes Ffiseg Feddygol. Ymwelais â sefydliadau a grwpiau ymchwil gwahanol iawn, a dysgais am feysydd newydd lle y gellir cymhwyso fy mhrofiad a’m sgiliau. Bydd hyn o gymorth mawr ar gyfer dewis y cam nesaf yn fy ngyrfa. Gwnes lawer o gysylltiadau pwysig hefyd.

"Roedd cyflwyno fy ngwaith i grwpiau eraill hefyd yn brofiad gwych, gan ei fod wedi fy ngalluogi i wella fy sgiliau cyflwyno a magu hyder. Amlygodd y trafodaethau a gefais ynglŷn â’m prosiect ag ymchwilwyr eraill gryfderau a gwendidau fy ngwaith, gan roi syniadau i mi ar gyfer camau olaf fy mhrosiect PhD.

"Byddwn yn argymell y math hwn o brofiad yn gryf. Achubwch ar unrhyw gyfle i weld beth sy’n digwydd mewn llefydd eraill, a sut!"

Dechreuodd Beatrice ei PhD Ffiseg Feddygol yn 2011 ar ôl ennill ysgoloriaeth ymchwil PhD a ariannwyd gan Ymchwil Canser Cymru drwy’r Ysgol Meddygaeth. "Penderfynais wneud gradd ôl-raddedig gan fod gennyf ddiddordeb mawr yn y broses ymchwil academaidd, a gan fy mod yn meddwl bod hwn yn brofiad unigryw a fyddai hefyd yn ased allweddol ar gyfer fy ngyrfa.

"Mae fy ngoruchwylwyr wedi fy annog i gymryd rhan mewn cynadleddau, cyhoeddi fy ngwaith a chymryd rhan mewn hyfforddiant. Rwyf wedi cael llawer o wybodaeth gan y Brifysgol am hyfforddiant sydd ar gael, ac wedi cael fy annog i gyflwyno fy ngwaith ar y diwrnod ymchwil ôl-raddedig. Roedd rhywfaint o'r hyfforddiant a gefais yn ddefnyddiol a difyr, roedd yn newid perffaith ac yn gyfle da i gwrdd â myfyrwyr eraill.