Y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ddiwylliant o ymchwil eithriadol o gryf a rhyngddisgyblaethol, ac mae’n cynnig goruchwyliaeth arbenigol ar draws amrywiaeth eang o bynciau ymchwil.

Mae ein rhaglen PhD yn cael ei nodweddu gan ffocws cryf ar hyfforddiant ymchwil yn arwain at ymchwil yn seiliedig ar ddamcaniaeth sy’n symud dadleuon polisi ac academaidd ymlaen.

Mae yna wahanol ddewisiadau astudio:

 • PhD 3-4 blynedd yn amser llawn
 • PhD 5-7 mlynedd yn rhan-amser
 • MPhil 1-2 flynedd yn amser llawn
 • MPhil 2-3 blynedd yn rhan-amser

Mae gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol y themâu ymchwil canlynol sy'n cynrychioli prif feysydd arbenigedd yr Ysgol. Hefyd mae cyfle am ymchwil rhyngddisgyblaethol. Rydym yn annog ceisiadau yn yr holl feysydd hyn:

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd academaidd ac ymchwil bywiog a bydd arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd yn eich goruchwylio.

Rydym wedi ymrwymo i ymchwil sydd wedi’i llywio gan theori a rhoddir pwyslais amlwg ar bolisïau. Rydym yn cynnig cyfleoedd i astudio ymchwil ôl-raddedig ym meysydd cymdeithaseg, polisïau cymdeithasol, troseddeg, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, gwaith cymdeithasol ac addysg (gweler y rhestr lawn isod). Croesawn fyfyrwyr sydd am fynd ar drywydd eu hastudiaethau’n rhyngddisgyblaethol. Byddwn ni’n cydweithio â phrifysgolion ac asiantaethau rhyngwladol mawr ar hyd a lled y byd yn ogystal â gyda gwneuthurwyr ac ymarferwyr polisi lleol.

Mae ein hamgylchedd ymchwil yn cynnwys cynnal amrywiaeth mawr o grwpiau ymchwil gweithgar, grwpiau astudio anffurfiol a chyfresi o seminarau. Mae ein Caffi Ôl-raddedigion – menter o dan arweiniad y myfyrwyr - yn fforwm deallusol unigryw ac yn rhwydwaith sy’n cefnogi’r rhai sy’n astudio rhaglenni doethurol.

Rydym yn falch o fod yn rhan o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTP Cymru), a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd.

Nodau'r rhaglen

Mae'r rhaglen yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol a pharhaus, a hynny ar y lefel uchaf, fel ymgeiswyr MPhil neu ddoethurol. Mae cyflawni gradd ymchwil yn darparu mynediad i amrywiaeth o lwybrau gyrfa, gan gynnwys (fel ar gyfer llawer o’n myfyrwyr) gyrfa yn y byd academaidd.

Nodweddion unigryw

 • Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn gartref i gymuned ôl-raddedig mawr, rhyngddisgyblaethol, ffyniannus o dros 100 o  fyfyrwyr ymchwil.
 • Mae'r Ysgol yn cynnig ystod o ddyfarniadau PhD sy’n yn addas i gam eich gyrfa a’ch cefndir.
 • Bob blwyddyn mae'r Ysgol yn llwyddo i gael llawer o wobrau astudiaeth a ariennir gan sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector sy'n darparu cymorth ariannol a chymorth arall i fyfyrwyr PhD
 • Mae gan fyfyrwyr PhD fynediad at fan astudio mawr yn yr Ysgol sy'n cynnwys ardal storio personol, cyfleusterau cyfrifiadurol â chysylltiad ledled y Brifysgol i e-bost, rhyngrwyd a rhaglenni ac adnoddau ymchwil, penodol i’r ddisgyblaeth.
 • Gwahoddir myfyrwyr PhD i gymryd rhan yng nghymuned ymchwil yr Ysgol a mynychu grwpiau ymchwil, cyfres seminar a grwpiau astudio anffurfiol i'w cyflwyno i - a gyda chyfleoedd i weithredu fel arweinwyr mewn - dadlau cyfoes a barn arbenigwyr yn eu maes.
 • Mae gan fyfyrwyr PhD fynediad at gyfres o gyfleoedd hyfforddi ardderchog (gan gynnwys sgiliau ymchwil a dulliau) i gefnogi eu hastudiaethau a’u paratoi ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.
 • Mae cyfleoedd i fyfyrwyr PhD i gyfrannu at addysgu ar gyrsiau israddedig yr ysgol, a gyda mentora a hyfforddiant ychwanegol, efallai y bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at statws HEA Cyswllt/Cymrawd.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD: 3 blynedd; MPhil: 1 flwyddyn; Darpariaeth ar gyfer MSc 1 flwyddyn mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol gan ddilyn gyda 3 blynedd o ymchwil PhD
Hyd rhan-amser PhD: 5-7 blynedd; MPhil: 2-3 blynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Mae myfyrwyr doethuriaeth yn cael eu goruchwylio gan ddau staff academaidd profiadol, cymwys. Bydd y tîm goruchwylio yn eich arwain ac yn eich cynghori drwy gyfarfodydd rheolaidd ac yn cefnogi’r myfyrwyr drwy brosesau a gweithdrefnau academaidd y Brifysgol. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil ymgymryd â hyfforddiant ymchwil cymeradwy yn ystod eu hastudiaethau.

Mae strwythur cyffredinol y rhaglen fel a ganlyn:

 • Cynhyrchu graddedigion sy’n addas iawn ar gyfer cyfleoedd gyrfa ym maes fferylliaeth mewn ysbytai, yn y gymuned, ym myd diwydiant ac yn y byd academaidd.       Hyfforddiant dulliau ymchwilio ac adolygu llenyddiaeth.
 • Blwyddyn Dau:       Casglu data/gwaith maes.
 • Mewn fferylliaeth broffesiynol rhoir pwys ar gyflawni presgripsiynau.    Dadansoddi data a chofnodi.

Disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu darn estynedig o waith ysgrifenedig bob blwyddyn i fodloni gweithdrefnau monitro adolygu cynnydd y Brifysgol. Bydd hyn fel arfer ar ffurf pennod ddrafft o’ch traethawd a asesir yn annibynnol gan ‘adolygydd’ penodol a fydd yn rhoi adborth adeiladol ar y gwaith a gyflwynwyd i’w adolygu.

The School of Social Sciences at Cardiff University is recognised nationally and internationally as a leading centre for theoretically informed empirical research, combining inter-disciplinary working, impact on policy and practice, and innovative methodological approaches, both qualitative and quantitative. In the most recent (2014) Research Excellence Framework exercise, the School was ranked 3rd and 5th in the UK for the quality of its research in Sociology and Education respectively; over one third of publications submitted were judged world-leading. We have the highest per capita external grant capture of any Social Science school or department in the country, having secured research grants in excess of £83 million since the School was founded in 2000. Amongst our academic staff we have a Fellow of the British Academy, several Academicians of the Academy of Social Sciences, the winner of a Lifetime Achievement Award of the British Sociological Association, a Fellow of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, and Fellows of the Learned Society of Wales.

We are a large School with over 160 academic staff and a thousand undergraduate and postgraduate students studying. All teaching in the School is research-led, with students exposed to the latest ideas in the social sciences and enjoying face-to-face contact with internationally recognised scholars shaping the future of their respective fields. Interdisciplinary research training is a particularly strong feature of our postgraduate research student programme.

The School is located in the historic Glamorgan Building in Cardiff’s prestigious Civic Centre. The building boasts excellent teaching and learning facilities, including computer labs, lecture theatres with the latest audio-visual technology, a suite of tutorial rooms and social space for conversation and the exchange of ideas.

Doctoral students are vitally important to the School’s overall research profile and culture. First-class facilities for independent postgraduate study are offered in a friendly and supportive atmosphere, with academic members of staff directly involved in working together with, and supervising, doctoral students. All postgraduate students are encouraged to take full part in the School’s academic and research activities.

For further information on the School’s research groups, project and impact, please see our website.

Cydnabyddir Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan flaenllaw am ymchwil empirig, ddamcaniaethol wybodus, sy’n cyfuno gweithio rhyngddisgyblaethol, effaith ar bolisi ac arfer, a dulliau methodolegol arloesol, ansoddol a meintiol. Yn yr ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014) diweddaraf, roedd yr Ysgol yn y 3ydd a’r 5ed safle yn y DU am ansawdd ei ymchwil mewn Cymdeithaseg ac Addysg yn y drefn honno; barnwyd bod dros draean o gyhoeddiadau a gyflwynwyd o’r radd flaenaf. Mae gennym y record orau o ran sicrhau grantiau allanol per capita ar gyfer unrhyw ysgol neu adran gwyddorau cymdeithasol yn y wlad, wedi sicrhau grantiau ymchwil o dros £83 miliwn ers sefydlu’r Ysgol yn 2000. Ymhlith ein staff academaidd mae gennym Gymrawd o'r Academi Brydeinig, nifer o Academyddion yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol, enillydd Gwobr Cyflawniad Oes Sefydliad Cymdeithasegol Prydain, Cymrawd Academi Amaethyddiaeth a Choedwigaeth Academi Frenhinol Sweden, a Chymrodr Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Rydym yn ysgol fawr gyda dros 160 o staff academaidd a mil o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedigion yn astudio. Mae’r holl ddysgu yn yr ysgol yn seiliedig ar ymchwil, gyda myfyrwyr yn cael eu hamlygu i’r syniadau diweddaraf yn y gwyddorau cymdeithasol ac yn mwynhau cyswllt wyneb yn wyneb gydag ysgolheigion a gydnabyddir yn rhyngwladol yn llywio dyfodol eu darpar feysydd. Mae hyfforddiant ymchwil rhyngddisgyblaethol yn nodwedd gref iawn o’n rhaglen myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Mae’r Ysgol wedi ei lleoli yn adeilad hanesyddol Adeilad Morgannwg yng Nghanolfan Ddinesig nodedig Caerdydd Mae cyfleusterau dysgu ac addysgu gwych yn yr adeilad gan gynnwys labordai cyfrifiaduron, darlithfeydd gyda’r dechnoleg clyweledol ddiweddaraf, cyfres o ystafelloedd tiwtorial yn ogystal â mannau cymdeithasol lle gallwch sgwrsio a chyfnewid syniadau.

Mae myfyrwyr doethuriaeth yn hollbwysig i broffil a diwylliant ymchwil cyffredinol yr Ysgol. Cynigir cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig annibynnol mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol, gyda staff academaidd yn ymwneud yn uniongyrchol â gweithio gyda myfyrwyr doethurol, a’u goruchwylio. Anogir yr holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i chwarae rhan lawn yn amgylchedd academaidd a gweithgareddau ymchwil yr Ysgol.

Am wybodaeth pellach ar grwpiau ymchwil, prosiect ac effaith yr Ysgol, gweler ein gwefan.

Prifysgol, byd academaidd ac ymchwil; mae sgiliau trosglwyddadwy yn galluogi datblygu llwybrau gyrfa mewn unrhyw faes sydd angen: meddwl clir a rhesymegol; cofnodi canfyddiadau empirig yn fanwl; dadansoddiad uwch a beirniadol o ddata cymhleth; dylunio a chynnal ymchwil annibynnol; sgiliau cyfathrebu, ysgrifenedig a llafar; y gallu i nodi ac ymholi i broblemau cymhleth; defnyddio a datblygu modelau a theori fel y mae’r rhain yn ymwneud â bywyd dynol a chymdeithasol.

Arian

Bob blwyddyn rydym yn gallu cynnig nifer o ddyfarniadau a ariennir gan ESRC yn y llwybrau ESRC canlynol:

 • Troseddeg
 • Economi Digidol a Chymdeithas
 • Addysg
 • Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Technoleg
 • Polisi Cymdeithasol
 • Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol
 • Cymdeithaseg

Ariannir rhai o’r efrydyddiaethau mewn partneriaeth â sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector. Fel rhan o’r cyfleoedd cyllid DTP, ceir darpariaeth yng Nghanolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru i ddilyn rhaglen PhD sy’n cynnwys MSc blwyddyn-o-hyd yn Nulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol cyn gwneud tair blynedd o ymchwil PhD.

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Dylai ymgeiswyr ar gyfer rhaglenni MPhil a PhD feddu ar radd cyntaf da (2:1 ac uwch) a/neu radd meistr. Efallai y bydd angen i ymgeiswyr nad ydynt yn meddu ar radd meistr mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SSRM) ymgymryd â rhywfaint neu’r holl raglen SSRM ar gyngor eu darpar oruchwylwyr neu oherwydd ei fod yn rhan o’u rhaglen doethurol.

Ar gyfer ymgeiswyr tramor, bydd y cymwysterau gofynnol yn cynnwys gradd gyntaf da sy'n gyfwerth â gradd 2:1 mewn prifysgol yn y DU, a thystysgrif cymhwysedd mewn Saesneg (gweler isod). Wrth asesu cais, cymerir profiad gwaith i ystyriaeth hefyd.

Gofynion Saesneg

Mae gofyn bod â sgôr o 600 ar TOEFL (250 ar farcio cyfrifiadurol) neu fand 7.0 ar IELTS os nad Saesneg yw iaith gyntaf yr ymgeiswyr neu os nad ydynt wedi cael rhan sylweddol o’u haddysg yn Saesneg.

Darllenwch ein gofynion Saesneg am ragor o fanylion.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae band o 7.0 ar IELTS yn ofynnol os nad Saesneg yw iaith gyntaf yr ymgeiswyr neu os nad ydynt wedi cael rhan sylweddol o’u haddysg yn Saesneg.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Cynnig ymchwil

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno copi o gynnig estynedig (o 500 a 1500 o eiriau neu tua tair tudalen o hyd) i ychwanegu at y crynodeb cynnig yn eu ffurflen gais.

Dylai'r amlinelliad o'r ymchwil arfaethedig gynnwys:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil
 • Cwestiynau y bydd eich ymchwil yn mynd i’r afael â nhw
 • Trosolwg o'r llenyddiaeth academaidd sy’n berthnasol i’ch maes
 • Methodoleg arfaethedig
 • Cyfraniadau academaidd eich ymchwil
 • Llyfryddiaeth

Bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu datganiad personol a chynnig ymchwil.

Datganiad Personol

Cyn ysgrifennu unrhyw ddatganiad personol, rhaid i chi ystyried ac ymchwilio:

 • Beth yw eich rhesymau a’ch cymhelliant ar gyfer gwneud cais i astudio yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd? E.e. Pam ydych chi am wneud y cwrs/ymchwil?
 • Beth yw eich dealltwriaeth a'ch disgwyliadau o astudio doethuriaeth?
 • Beth yw perthnasedd eich cymwysterau blaenorol a/neu brofiad gwaith?
 • Beth yw eich diddordebau academaidd cysylltiedig â’ch ymchwil arfaethedig?
 • Beth yw eich nodau gyrfa academaidd a/neu gyffredinol?
 • Beth yw eich cryfderau a pha sgiliau personol sydd gennych chi?

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Ymchwil ôl-raddedig

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn ein Diwrnod Agored ar 21 Tachwedd 2018.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol