Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn cefnogi cymwysterau doethurol, MPhil, a graddau meistr ymchwil ym mhrifysgolion Cymru, ac mae'r rhaglen wedi'i noddi gan bartneriaid allanol o Gymru.

Dyma'r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyfarniad Dyddiad Cau
KESS2 MPhil in Microbiology: Harnessing antimicrobial bacteriocin production by probiotic bacteria 18 Gorffennaf 2018
KESS PhD in Mathematics: Improving usability and acceptability of mobile health applications for congestive heart failure patients through machine learning and mathematical programming 31 Gorffennaf 2018
KESS2 MPhil in Computer Science and Informatics: Awareness and monitoring of personal mobility to improve quality of living at home for the elderly 31 Gorffennaf 2018
KESS2 PhD in Biosciences: Dissecting the biomolecular role of Bcl3 in breast cancer metastasis and the design of new interaction inhibitors 13 Awst 2018
KESS2 MPhil in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Creating an antiviral lipbalm 15 Awst 2018
KESS2 MPhil in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Creating a health promoting blend of tea 15 Awst 2018
KESS2 MPhil in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: The creation of a low alcohol fermented honey drink using yeast isolated from the bees 15 Awst 2018
KESS2 PhD in Engineering: Investigating Advanced Measurements and Modelling of Semiconductor Devices 14 Medi 2018

Mae KESS wedi fy ngalluogi i gwblhau PhD, cymryd cyrsiau ychwanegol i wella fy nghyflogadwyedd, a hefyd i ddatblygu cysylltiad â chyflogwr lleol sydd wedi rhoi cyfle i mi weithio â nhw. O ystyried trafferthion cyflogadwyedd llawer o raddedigion, roedd hwn yn gyfle hynod werthfawr.

Dr. James Evans, Prifysgol Caerdydd

Meini prawf cymhwysedd

Mae'n rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y gwobrau fod â:

  1. Chyfeiriad cartref neu waith yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd* yng Nghymru ar adeg y cais am arian ac adeg ymrestru
  2. Hawl i weithio am dâl yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ar ôl cwblhau'r ysgoloriaeth
  3. Statws myfyriwr 'cartref' neu 'UE'; a
  4. Rhaid iddynt fodloni'r meini prawf derbyn.
  5. Bydd disgwyl i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil gael un neu'r ddau o'r canlynol:
  6. gradd gyntaf, fel arfer o leiaf dosbarth 2:1 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
  7. cymhwyster gradd meistr perthnasol neu gymhwyster cyfatebol.

* Mae rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn cynnwys y 15 awdurdod lleol canlynol: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

Sut i wneud cais

Yn y lle cyntaf, dylai ymgeiswyr wneud ymholiadau cychwynnol drwy'r Ysgol / goruchwylydd academaidd a enwir ar gyfer pob prosiect KESS2 a ariennir. Mae'n rhaid i bob cais gael ei gyflwyno drwy broses ymgeisio Prifysgol Caerdydd ar gyfer astudio ôl-raddedig, gan nodi'r Ysgoloriaeth KESS2, maent yn dymuno cael eu hystyried ar ei gyfer.

Os penderfynir bod ymgeiswyr yn addas ar gyfer y prosiect, byddant yn cael gwahoddiad i gwblhau Cais Ysgoloriaeth Ymchwil KESS2 Saesneg sy'n asesu a ydynt yn gymwys i gael arian. Mae'n rhaid i ymgeiswyr allu dangos tystiolaeth ddogfennol ategol o'u cymhwysedd. Mae arweiniad ar y gofyniad hwn yn cael ei amlinellu ar y Ffurflen Cyfranogwr KESS2, gallwch lawrlwytho esiampl yn y ddolen uchod. Bydd ymgeiswyr addas yn derbyn y ffurflen i'w chwblhau yn dilyn y broses dewis Ysgolion. Gallwch gael rhagor o gyngor drwy gysylltu â thîm KESS2.

Cysylltiadau

Tîm KESS

Esther Meadows

Rheolwr Proseict Cyllid a Chydymffurfio

Ein harianwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.