Benthyciadau ôl-raddedig i wneud gradd meistr

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr meistr o'r DU ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2018 neu wedi hynny, mae’n bosibl y gallech wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gall pobl o'r Undeb Ewropeaidd fod yn gymwys hefyd i gael benthyciad ôl-raddedig Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

Benthyciadau Ôl-raddedig Cymru

Sut i wneud cais a rhagor o wybodaeth

Os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig o Gymru neu o'r UE gallwch wneud cais ar gyfer Benthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

Ffeithiau allweddol

 • Hyd at £13,000, heb brawf, a deilir yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc yn y DU
 • Ar gael ar gyfer graddau ôl-raddedigion a addysgir neu raddau Meistr ymchwil
 • Bydd Benthyciad Ôl-raddedig ar gael i chi os nad oes gennych radd Meistr neu gymhwyster uwch yn barod
 • Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer Benthyciad Ôl-raddedig os oes gennych eisoes gymhwyster is ac eisiau gwneud gradd Meistr
 • Nid yw'r Benthyciadau i Ôl-raddedigion yn seiliedig ar incwm eich cartref

Pa gyrsiau sy'n gymwys

I fod yn gymwys ar gyfer Benthyciad Ôl-raddedig mae'n rhaid i'ch cwrs:

 • fod yn gwrs Meistr Ôl-raddedig annibynnol llawn fel MSc, MA, MPhil, MRes, LLM, MLitt, MD, MFA, MED neu MBA
 • cael ei gynnig gan brifysgol neu goleg yn y DU
 • arwain at radd Meistr Ôl-raddedig

Gall fod eich cwrs yn radd a addysgir neu'n radd ymchwil, ac mae modd i chi ei astudio:

 • yn amser llawn, dros gyfnod o flwyddyn neu ddwy flynedd academaidd;
 • rhan-amser, dros gyfnod o ddwy i bedair blynedd academaidd – dim mwy na dwywaith hyd y cwrs amser llawn cyfatebol; neu
 • rhan-amser am hyd at dair blynedd, os nad oes cwrs amser llawn cyfatebol ar gael

Pwy sy'n gymwys

Gall Benthyciad Ôl-raddedig fod ar gael i chi os ydych o dan 60 oed ym mlwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs ac yn bodloni'r meini prawf canlynol:

 • rydych yn ddinesydd o'r DU a bod 'statws sefydlog' gennych (hynny yw nad oes cyfyngiadau ar yr amser y gallwch aros yma)
 • rydych yn byw yng Nghymru fel arfer;
  ac
 • rydych wedi bod yn byw yn y DU am hyd at dair blynedd cyn diwrnod academaidd cyntaf eich blwyddyn gyntaf ar y cwrs.
 • nid oes gennych radd Meistr neu unrhyw gymhwyster uwch a enillwyd yn y DU neu dramor.

Gallwch hefyd fod yn gymwys os ydych:

 • yn aelod o Luoedd Arfog y DU, neu'n perthyn i rywun sydd yn Lluoedd Arfog y DU, ac yn astudio ar gwrs dysgu o bell y tu allan i'r DU
 • yn ffoadur, neu'n perthyn i ffoadur
 • yn byw yng Nghymru ac o dan ddiogelwch dyngarol o ganlyniad i gais aflwyddiannus am loches
 • wedi cael Caniatâd yn ôl Disgresiwn i aros yn y DU neu'n perthyn i rywun sydd wedi cael y caniatâd hwn, os nad oes cais wedi'i wneud am loches
 • wedi cael caniatâd i ddod i'r DU neu aros yno, neu'n perthyn i rywun sydd wedi cael y caniatâd hwn o ganlyniad i gais aflwyddiannus am loches
 • yn weithiwr ymfudol o'r AEE neu o'r Swistir, neu eich bod yn perthyn i rywun sy'n weithiwr ymfudol o'r AEE neu o'r Swistir
 • yn blentyn i rywun sy'n ddinesydd o'r Swistir, neu yn blentyn i weithiwr o Dwrci.

Gallwch hefyd fod yn gymwys os ydych yn dod o wlad yn yr UE ac yn astudio yng Nghymru.

Os ydych yn dod o ran arall o'r DU ond rydych yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd tra byddwch yn astudio, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer benthyciad ôl-raddedig yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gynllun o'ch gwlad enedigol.

Taliadau'r benthyciad

Bydd uchafswm o £13,000 i bob cwrs ar gael i chi; bydd y swm a fydd ar gael i chi bob blwyddyn yn dibynnu ar hyd eich cwrs.

Yn dilyn y penderfyniad i gynyddu'r swm sydd ar gyfer y benthyciad i £13,00, mae manylion taliadau i'w cadarnhau. Os yw'n dilyn yr un system â 2017/18, bydd y taliadau'n cael eu gwneud mewn tri rhandaliad yn ystod pob blwyddyn academaidd. Bydd y dudalen yn cael ei ddiweddaru cyn gynted y mae'r manylion wedi eu cadarnhau.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth ar Wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Benthyciadau i fyfyrwyr o Loegr

Sut i wneud cais

Mae gwybodaeth a chanllawiau ar sut i wneud cais i fenthyciad ôl-raddedig yn Lloegr ar gael ar wefan gov.uk.

Cewch wybodaeth bellach am fenthyciadau ôl-raddedig Lloegr ar wefan swyddogol Student Finance England a welir ar The Student Room ac ar wefan gov.uk.

Ffeithiau allweddol

 • Hyd at £10,609, heb brawf, wedi'i dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc yn y DU.
 • Mae ar gael ar gyfer gwneud graddau meistr ôl-raddedig mewn unrhyw bwnc, gan gynnwys MSc, MA, MBA, MPH, MTh, LLM, MPhil ac MRes. Nid yw ar gael i wneud Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch), Diplomâu Ôl-raddedig (PgDip) na Thystysgrifau Ôl-raddedig (PgCert).
 • Mae ar gael i fyfyrwyr rhan-amser, amser llawn a myfyrwyr sydd ar raglenni dysgu o bell.
 • Gall rhaglen amser llawn fod dros flwyddyn neu ddwy flynedd.
 • Gall rhaglen ran-amser bara hyd at bedair blynedd gyda'r cyfyngiadau canlynol: hyd at ddwy flynedd sy'n gyfwerth â blwyddyn ar gwrs amser llawn, hyd at bedair blynedd sy'n gyfwerth â chwrs amser llawn dwy flynedd, neu gwrs rhan-amser dros dair blynedd nad sy'n gyfwerth ag unrhyw gwrs amser llawn.

Pwy sy'n gymwys

 • Mae'n rhaid eich bod yn un o ddinasyddion y DU (neu â statws sefydlog yn y DU) ac wedi bod yn byw yn y DU a'i hynysoedd ers tair blynedd ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf.
 • Mae'n rhaid bod gennych gyfeiriad cartref parhaol yn Lloegr, hyd yn oed os ydych wedi bod mewn mannau eraill dros dro. Gall hyn fod oherwydd eich bod wedi bod yn teithio neu oherwydd addysg, gan gynnwys cwblhau gradd israddedig.
 • Mae'n rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf eich blwyddyn gyntaf o'r cwrs.

Ni fyddwch yn gymwys os ydych eisoes wedi cwblhau gradd meistr, gradd doethuriaeth neu radd lefel uwch. Mae hyn yn cynnwys gradd meistr integredig fel sydd i'w gweld gydag MEng, MChem ac MPharm a hyd yn oed gyda chymwysterau a wnaed y tu allan i'r DU. Er hyn, nid yw'n cynnwys Diplomâu Ôl-raddedig na Thystysgrifau Ôl-raddedig.

Mae myfyrwyr o'r UE yn gymwys i astudio gradd meistr o bell ym Mhrifysgol Caerdydd cyhyd â'u bod yn byd yn Lloegr yn barhaol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael yn Student Awards Agency Scotland.

Mae Llywodraeth yr Alban wedi cadarnhau cynlluniau i gyflwyno benthyciadau ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/2018. Bydd modd i ddinasyddion ôl-raddedig o'r Alban wneud cais am gefnogaeth o hyd at £10,000 i astudio mewn prifysgolion yn yr Alban. Mae'n bosibl y bydd prifysgolion eraill o'r DU yn cael eu cynnwys os nad yw'r cwrs penodol ar gael yn yr Alban.

Mae Gogledd Iwerddon wedi cadarnhau y byddant yn cyflwyno benthyciadau ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/2018. Er nad yw'r union fanylion wedi eu cadarnhau eto, mae disgwyl y bydd dinasyddion o Ogledd Iwerddon yn gallu benthyg hyd at £5,500 tuag at gostau eu gradd meistr, Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma mewn unrhyw brifysgol yn y DU.

ellir cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael yn wefan gwasanaethau llywodraeth nidirect.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf am y benthyciadau a gwybodaeth bwysig arall trwy ebost.