Why Cardiff?

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

By choosing to come and study with us, you will benefit from a great educational experience at a top-ranked University in the heart of a UK capital city.

Watch on our video 'Introduction to Cardiff University for International Students' on YouTube.

 • We have a 30,000-strong student body from over 100 different countries.

The University is one of the UK’s most popular and is an internationally recognised centre for teaching and research. It was founded in 1883 and is based in the very centre of Cardiff, the capital of Wales.

Benefits to you

As a study abroad student, you will benefit from:

"One of the top teaching and research institutions in the UK. Cardiff is everything a good university should be – it has excellent facilities, often magnificent buildings, great social and sporting facilities, wrapped up in a vibrant, cultural city centre."

Sunday Times University Guide

Gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar y ddau gampws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Two male students and one female student walking on the pavement carrying books

Mae gan Brifysgol Caerdydd ddau gampws mawr mewn dau leoliad hwylus.

Parc Cathays

Gyda'i rodfeydd coediog llydan a'i adeiladau braf o garreg Portland, dyma fan i ysbrydoli'ch astudiaethau.

Parc Mynydd Bychan

Dyma ein campws gofal iechyd, sydd â phedair Ysgol Academaidd ar yr un safle ag Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae ystod eang o gyfleusterau a gwasanaethau cefnogaeth ar gael i chi fel myfyriwr Prifysgol Caerdydd.

Eu pwrpas yw i wneud gwaith yn haws i chi drwy'ch helpu i addasu i fywyd Prifysgol a rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth brydlon i chi neu i'ch arwain a chynghori pan angen.

Careers Adviser with Students

Cefnogi Myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch bywyd fel myfyriwr.

Students in a library

Llyfrgelloedd

Gyda thros 3,000 o fannau astudio mewn llyfrgelloedd ac ystafelloedd TG cyfleus a mynediad Wi-Fi eang, mae man astudio cyfforddus ar garreg y drws.

Students reading language books

Ieithoedd i bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Four students sitting around a table in a crowded room.

Cyfleusterau ôl-raddedig

Yn cefnogi ein Hysgolion Academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o gyfleusterau astudio a chymdeithasol, yn ogystal â gweithdai a digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr.

Gwasnaethau Cyfrifiadura

Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Mae ystafelloedd cyfrifiadurol a mynediad Di-wifr ar draws y ddau gampws, yn ogystal â chlinigau TG, siop i brynu, atgyweirio neu i rentu cyfrifiaduron a mwy.

Lady sitting at a table eating a muffin.

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Lady and five children holding an inflatable daffodil.

Y Feithrinfa

Mae'r Feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.

Daeth Undeb y Myfyrwyr Caerdydd yn bumed yn y DU yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016.

Yn cael ei rhedeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, mae'r Undeb yn cynnig rhaglen wych o adloniant, clybiau amrywiol a chymdeithasau ac ystod gynhwysfawr ac eang o wasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth. Cewch bob agwedd o fywyd myfyriwr o fewn un adeilad pwrpasol.

Lleoliadau a chymdeithasu

Nosweithiau clwb poblogaidd, digwyddiadau cerddorol, clwb comedi a thafarn.

Ble i fwyta

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop yr Undeb, mae digon o ddewis ar eich cyfer.

Siopau a Gwasanaethau

Popeth rydych ei angen o dan un to – siopau, banc a hyd yn oed siop trin gwallt.

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Swyddi a Sgiliau

Ymunwch â 1,000 o fyfyrwyr arall sydd yn rhoi eu hamser i helpu yn y gymuned.

Mae Caerdydd yn ddinas hyfryd a llewyrchus sy’n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ac i astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision lleoliad cyfeillgar, rhad a chryno â chyfleusterau diwylliannol ac adloniadol prifddinas fodern.

Canolfan Mileniwm Cymru

Dinas fywiog

Pa bynnag ffordd rydych chi'n dewis ymlacio, mae gan Gaerdydd rywbeth i gynnig i chi.

Beach coastline

Cymru

Gwlad unigryw a chyfeillgar, gyda rhai o olygfeydd naturiol mwyaf godidog yn y byd a thraddodiad hanesyddol gyfoethog i'w archwilio.

Ffeithiau a ffigyrau

 • 30,180 o fyfyrwyr
 • 330 o barciau a gerddi
 • 354,300 o bobl

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU. Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. 

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd ac yn dangos costau byw ar gyfer 2015/16. Dylai gael ei defnyddio fel canllaw yn unig. 

Yn ogystal mae tudalennau Llety'r Brifysgol yn cynnwys prisiau 2015/16  ar gyfer pob annedd ac unwaith eto dylech ddefnyddio'r wybodaeth hon fel canllaw yn unig.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

 Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol 
EitemYr wythnos  Y mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)87.82381.863400.00
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi5.0021.74193.57
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae trwydded teledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)8.5036.96329.07
Cyfanswm189.57824.297339.18
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat 
EitemYr wythnosY mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent65.00282.632516.43
Biliau12.5054.35483.93
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi (does dim costau golchdai yn y tai)3.7516.31145.18
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae un trwydded teledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)5.0021.74193.57
Cyfanswm174.50758.756755.64
Amcan o gostau byw israddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol  
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.703926.79
Bwyd1201084
Llyfrau - costau dechrau tymor35.40319
Cymdeithasu1371238.47
Dillad31.50284.55
Golch ac eitemau ymolchi31.50284.55
Teithio30271.00
Symudol21.30192.41
Cyfanswm846.307,644.91
 Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat 
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent297.602,688.32
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr78.90712.73
Bwyd1201084
Llyfrau -costau dechrau tymor35.40319.78
Cymdeithasu137.101238.47
Dillad36.30327.91
Golch ac eitemau golchi44.40401.08
Teithio48.90441.73
Ffôn/symudol21.30192.41
Cyfanswm819.907406.43
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol 
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd1201159.88
Llyfrau -costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn Symudol20236.94
Cyfanswm703.249572.96
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat 
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.543561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd1201159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi (gan nad oes costau golchdai yn y tai) 26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn symudol20236.94
Cyfanswm703.248783.16
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd96.651159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50485
Symudol19.80236.94
Cyfanswm800.289573.31
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat 
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.603561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd96.631159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad28.50341.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Symudol20236.94
Cyfanswm735.638797.16

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig 

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.  

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol. 

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny. 

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.

Siarter y Myfyrwyr

Yn amlinellu’r rolau, cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni.

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei rhestru yn 5ed ymhlith Prifysgolion y DU yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 wedi’i selio ar ansawdd, ac mae'n aelod o'r Grŵp Russell, sy’n grŵp o 24 o brifysgolion ymchwil y DU.

Ni yw'r wythfed brifysgol fwyaf yn y DU o ran niferoedd myfyrwyr gyda chyfanswm incwm a amcangyfrifir yn 2014/15 yn £512M.

 • 30,480 o fyfyrwyr
 • £500M mewn contractau ymchwil
 • 87% boddhad myfyrwyr

Ein myfyrwyr

Mae gennym ni 30,480 o fyfyrwyr cofrestredig, o dros 100 o wledydd.

 • 21,575 o israddedigion
 • 8,905 o ôl-raddedigion
 • 6,990 o fyfyrwyr rhyngwladol (yn cynnwys myfyrwyr dramor yr UE)
 • 87% boddhad cyffredinol yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016
 • 1,000 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yn y gymuned bob blwyddyn

Niferoedd myfyrwyr wedi'u cadarnhau gan HESA ar gyfer 2014/15.

Ein graddedigion

Caiff ein graddedigion eu dewis gan gyflogwyr – yn fwy felly na'r mwyafrif o brif brifysgolion eraill y DU.

 • 94.1% o raddedigion mewn cyflogaeth neu hyfforddiant proffesiynol / astudiaethau ôl-raddedig yn fuan ar ôl graddio*
 • 145,000 o gyn-fyfyrwyr ar draws y byd mewn dros 180 o wledydd

*Arolwg HESA o Gyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2014/15.

Ein hymchwil

Mae gennym gymuned ymchwil o safon fyd-eang sydd â sail ymchwil gref ac eang:

 • prifysgol sydd yn y 5 uchaf yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) am ansawdd
 • prifysgol sydd yn ail yn genedlaethol y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) am effaith
 • cyfanswm gwerth ein dyfarniadau contract ymchwil yw £500M
 • rydym ni wedi ennill chwech Gwobr Pen-blwydd y Frenhines
 • mwy na £45m wedi'i fuddsoddi mewn cwmnïau deillio Prifysgol Caerdydd/Fusion IP
 • 8fed yn y DU am ryngweithio gyda BBaChau ers 2008*
 • 5ed yn y DU am amcangyfrif trosiant (£72m) ar gyfer cwmnïau newydd gweithredol gan raddedigion rhwng 2008/09 -2013/14**
 • dau enillydd Gwobrau Nobel ymysg ein hymchwilwyr – yr Athro Martin Evans a'r Athro Robert Huber

*Encouraging a British Invention Revolution, Sir Andrew Witty, Hydref 2013.
**Addysg Uwch - Ymadwaith Cydweithredu Busnes (HE-BCI)

Cyhoeddir tablau cynghrair cenedlaethol a rhyngwladol yn flynyddol i helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus am wahanol sefydliadau.

EnwSafleBlwyddynLleoliad
The Complete University Guide352017Cenedlaethol
Arweiniad Prifysgolion The Guardian 332017Cenedlaethol
Arweiniad Prifysgol The Times a Sunday Times 462016Cenedlaethol 
Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd1402016/17Rhyngwladol

The Complete University Guide

Mae The Complete University Guide wedi cyhoeddi tablau cynghrair am brifysgolion a materion perthnasol ar-lein ers 2007. Mae'r tablau cynghrair fesul pwnc yn mesur pedair elfen: Boddhad Myfyrwyr, Asesiad Ymchwil, Safonau Mynediad a Rhagolygon Graddedigion.

Arweiniad Prifysgolion The Guardian

Roedd y Brifysgol yn y 33ain safle yn Arweiniad Prifysgolion The Guardian 2017. Rydym wedi gweld gwelliannau o ran boddhad myfyrwyr gyda’u cyrsiau, sy’n fodlon gyda’u haddysgu, gyda’u hadborth ac yn y gymhareb rhwng myfyrwyr a staff.  Ni hefyd yw un o’r prifysgolion sy’n gwario fwyaf fesul fyfyriwr.

Mae'r fethodoleg ar gyfer Arweiniad Prifysgolion The Guardian yn canolbwyntio ar dablau cynghrair ar lefel pynciau. Mesurir wyth elfen ystadegol wrth asesu ein perfformiad o ran sut yr addysgir pob pwnc.

Arweiniad Prifysgolion The Times a The Sunday Times

Mae Arweiniad Prifysgolion The Times a The Sunday Times yn mesur boddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil, rhagolygon graddedigion, cymwysterau mynediad, canlyniadau graddau a gyflawnir, cymarebau staff/myfyrwyr, gwariant ar wasanaethau a chyfleusterau a'r niferoedd sy'n gadael eu cyrsiau cyn eu cwblhau.

Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd

Rydym yn safle rhif 140 ar Restr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd 2016/17. Rydym wedi aros yn yr 22ain safle yn y DU ac mae ein henw da academaidd wedi dringo i'r 19eg safle. Erbyn hyn, rydym hefyd yn un o'r 100 prifysgol orau yn y byd o ran cyfran ein myfyrwyr rhyngwladol.

Mae dros 3,000 o brifysgolion yn cael eu gwerthuso yn Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd.

Mae Caerdydd yn ddinas hyfryd a llewyrchus sy’n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ac i astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision lleoliad cyfeillgar, rhad a chryno â chyfleusterau diwylliannol ac adloniadol prifddinas fodern.

Canolfan Mileniwm Cymru

Dinas fywiog

Pa bynnag ffordd rydych chi'n dewis ymlacio, mae gan Gaerdydd rywbeth i gynnig i chi.

Beach coastline

Cymru

Gwlad unigryw a chyfeillgar, gyda rhai o olygfeydd naturiol mwyaf godidog yn y byd a thraddodiad hanesyddol gyfoethog i'w archwilio.

Ffeithiau a ffigyrau

 • 30,180 o fyfyrwyr
 • 330 o barciau a gerddi
 • 354,300 o bobl