Why Cardiff?

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

By choosing to come and study with us, you will benefit from a great educational experience at a top-ranked University in the heart of a UK capital city.

Watch on our video 'Introduction to Cardiff University for International Students' on YouTube.

 • We have a 30,000-strong student body from over 100 different countries.

The University is one of the UK’s most popular and is an internationally recognised centre for teaching and research. It was founded in 1883 and is based in the very centre of Cardiff, the capital of Wales.

Benefits to you

As a study abroad student, you will benefit from:

"One of the top teaching and research institutions in the UK. Cardiff is everything a good university should be – it has excellent facilities, often magnificent buildings, great social and sporting facilities, wrapped up in a vibrant, cultural city centre."

Sunday Times University Guide

Gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar y ddau gampws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Yn amlinellu’r rolau, cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni.

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr.

Gwyliwch ein fideo youtube sy'n rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Darperir Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar Gampws Cathays a Champws Parc y Mynydd Bychan. Rydym yn cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am amrywiaeth eang o faterion yn rhad ac am ddim:

Cyngor ac arian

Cefnogaeth gydag arian, bwrsariaethau, ffioedd, benthyciadau, dyledion, gofal plant, llety, materion academaidd a materion lles arall.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rydym yn darparu cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl graddio.

Cwnsela a lles

Mae’r Tîm Lles a Chwnsela yn cynnig apwyntiadau un-i-un, gweithdai, grwpiau cymorth, gwasanaethau galw heibio dyddiol, a mwy.

Anabledd a Dyslecsia

Y gwahanol wasanaethau ac opsiynau cefnogi ar gyfer myfyrwyr sydd ag anabledd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol (SpLD).

International Student Support

International Student Support is dedicated to the welfare of international students and provides guidance and information on a wide range of non-academic matters including immigration and visas.

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn derbyn y cyngor diweddaraf sy'n ddibynadwy a pherthnasol wrth eu cymheiriaid tra bod y cynghorwyr yn derbyn sgiliau cyflogadwyedd pwysig.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd y gall amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs.

Lady sitting at a table eating a muffin.

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Lady and five children holding an inflatable daffodil.

Y Feithrinfa

Mae'r Feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.

Cysylltwch â ni

Dilynwch ni ar Twitter:

Cewch hyd i ni ar Facebook:

Gallwch hefyd ddilyn ein blog a thanysgrifiwch i'n sianel Youtube.

Amseroedd Agor

Mae'r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 09:00 - 16:30.

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Parc y Mynydd Bychan)

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae gan Gaerdydd un o’r undebau myfyrwyr gorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgareddau, ac mae miliynau lawer o bunnoedd yn cael eu buddsoddi ynddo ar hyn o bryd.

The Complete University Guide 2017

Yn ôl Which?, mae gennym Undeb Myfyrwyr sydd ymhlith y 4 undeb gorau yn y DU. Arolwg Myfyrwyr Prifysgol 2017.

Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cael ei redeg gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Mae’n gartref i gerddoriaeth byw, clybiau a chymdeithasau amrywiol ac yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau cyffrous. Mae’r Undeb hefyd yn darparu gwasanaethau lles a chyngor i bob myfyriwr. Mae gan Undeb y Myfyrwyr nifer o allfeydd bwyd, siopau a hyd yn oed banc felly gallwch ddod o hyd i bopeth o dan yr un to!

Undeb Myfyrwyr

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

Undeb y Myfyrwyr 2

Swyddi a Sgiliau

Ymunwch â 1,000 o fyfyrwyr arall sydd yn rhoi eu hamser i helpu yn y gymuned.

Y Plas

Lleoliadau a chymdeithasu

Nosweithiau clwb poblogaidd, digwyddiadau cerddorol, clwb comedi a thafarn.

The Taf Students' Union

Ble i fwyta

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop yr Undeb, mae digon o ddewis ar eich cyfer.

Undeb y Myfyrwyr

Siopau a Gwasanaethau

Popeth rydych ei angen o dan un to – siopau, banc a hyd yn oed siop trin gwallt.

Cyfryngau'r Myfyrwyr

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Rhoi cynnig arni

Os ydych eisiau cymryd rhan yn ag ychydig yn llai o ymrwymiad, yna efallai y bydd ein gweithgareddau Rhoi Cynnig Arni yn addas i chi.

Mae siarad iaith yn eich galluogi i feddwl tu hwnt i’ch gorwelion. Mae’n agor byd o leoliadau newydd, diwylliannau ysbrydoledig a dewisiadau gyrfaol cyffrous.

Gwyliwch fideo o rai o'n myfyrwyr Ieithoedd i Bawb yn rhannu eu profiadau a'u cymhellion ar gyfer astudio iaith dramor ynghyd â'u gradd.

Mae siarad iaith yn eich galluogi i feddwl tu hwnt i'ch gorwelion. Cymerwch y cam cyntaf ar hyd y llwybr byd-eang drwy wneud cais ar gyfer cwrs Ieithoedd i Bawb, a ddarparir yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr ar raglenni gradd.

Astudiwch mewn ffordd sy'n addas i chi

Mae Ieithoedd i Bawb yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu iaith o'r newydd neu i wella eich sgiliau mewn iaith rydych yn ei charu. Mae'r rhaglen yn cael ei gynnal ochr yn ochr â'ch prif astudiaethau ac yn cynnig dewisiadau astudio hyblyg. Mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau a addysgir wythnosol a chyrsiau dwys, yn ogystal ag astudiaeth annibynnol.

Dewiswch o amrywiaeth o ieithoedd a lefelau

Mae’r rhaglen Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o ieithoedd a lefelau dysgu, o ddechreuwyr (Lefel A1 CEFR) i Uwch (Lefel B2 CEFR). Ar hyn o bryd, mae’n cynnig modiwlau wythnosol a dwys mewn Arabeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg,  Japanaeg, Tsieinëeg Mandarin, Portiwgaleg, Rwsieg a Sbaeneg. Gallwch gael ymarfer pellach yn yr ieithoedd hyn drwy ddefnyddio’r dewis annibynnol, sy’n cynnwys cyrsiau ar-lein; amrywiaeth o adnoddau llyfrgell faterol ac ar-lein; a ‘Chanolfan Iaith', man pwrpasol wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer myfyrwyr iaith.

Cyfleoedd i ymarfer tu allan i'r dosbarth

Mae Ieithoedd i Bawb hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd i wella’ch sgiliau tu allan i’r dosbarth. Mae cyfleoedd yn cynnwys Cynllun Cyfnewid Iaith lle gallwch chwilio am bartner i ymarfer gyda nhw, a Chaffi Iaith lle gallwch siarad gyda siaradwyr brodorol mewn amgylchedd cymdeithasol, hamddenol. Maen nhw hefyd yn gweithio’n agos gyda Chyfleoedd Byd-eang, fel eich bod yn gallu paratoi yn ieithyddol a diwylliannol ar gyfer eich gwaith, gwirfoddoli neu leoliad astudio dramor.

Gallwch hefyd ddysgu Cymraeg am ddim drwy ein rhaglen Cymraeg i Bawb.

Cysylltwch â ni

Ieithoedd i bawb

Beth bynnag eich lefel gallu neu ymrwymiad rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon elît a hamdden, ar draws ein pedair prif ganolfan o fewn y campws.

Mae gennym dros 60 o glybiau i ddynion ac i fenywod i gymryd rhan ynddynt, yn amrywio o chwaraeon traddodiadol (fel rygbi a chriced) i grefftau ymladd, chwaraeon moduro a chwaraeon dŵr. Mae gennym hefyd, Rhaglen Perfformiad Uchel sy’n darparu cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n athletwyr, a gydnabyddir bod ganddynt botensial.

Swimmer at Varsity in pool competing

Chwaraeon Perfformiad

Mae ein rhaglenni perfformiad yn galluogi myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ynghyd â'u haddysg.

Men's rugby team

Clybiau Chwaraeon

Mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon, gyda nifer ohonynt yn cystadlu yn BUCS a chystadlaethau cenedlaethol.

Cyrtiau dan do yn y Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Cyfleusterau Chwaraeon

Lleolir ein cyfleusterau chwaraeon ar bedwar safle ar draws y ddau gampws ac maent yn cynnwys pentref hyfforddi, pwll nofio, canolfan ffitrwydd a sboncen a meysydd chwaraeon 33 erw.

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU. Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau.

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn y broses o gael ei ddiweddaru. Mae costau byw rhyngwladol (tu allan i’r UE) ar gyfer 2016/17. Mae costau byw y DU neu UE ar gyfer 2015/16, a dylid eu defnyddio fel canllaw yn unig. Yn ychwanegol, mae ein tudalennau Llety'r Brifysgol yn cynnwys prisiau ar gyfer 2016/17 ar y dudalen berthnasol ar gyfer pob preswylfa ac eto dylid eu defnyddio fel canllaw yn unig.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol
EitemYr wythnos Y mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)87.82381.863400.00
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi5.0021.74193.57
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae trwydded teledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)8.5036.96329.07
Cyfanswm189.57824.297339.18
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat
EitemYr wythnosY mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent65.00282.632516.43
Biliau12.5054.35483.93
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi (does dim costau golchdai yn y tai)3.7516.31145.18
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae un trwydded teledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)5.0021.74193.57
Cyfanswm174.50758.756755.64
Amcan o gostau byw israddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.703926.79
Bwyd1201084
Llyfrau - costau dechrau tymor35.40319
Cymdeithasu1371238.47
Dillad31.50284.55
Golch ac eitemau ymolchi31.50284.55
Teithio30271.00
Symudol21.30192.41
Cyfanswm846.307,644.91
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent297.602,688.32
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr78.90712.73
Bwyd1201084
Llyfrau -costau dechrau tymor35.40319.78
Cymdeithasu137.101238.47
Dillad36.30327.91
Golch ac eitemau golchi44.40401.08
Teithio48.90441.73
Ffôn/symudol21.30192.41
Cyfanswm819.907406.43
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd1201159.88
Llyfrau -costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn Symudol20236.94
Cyfanswm703.249572.96
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.543561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd1201159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi (gan nad oes costau golchdai yn y tai) 26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn symudol20236.94
Cyfanswm703.248783.16
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd96.651159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50485
Symudol19.80236.94
Cyfanswm800.289573.31
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.603561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd96.631159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad28.50341.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Symudol20236.94
Cyfanswm735.638797.16

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.

Mae Caerdydd yn ddinas hardd sy'n ffynnu, a chaiff ei chydnabod yn gyffredinol fel lle rhagorol i fyw ac astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision dinas glos, gyfeillgar a rhad â'r cyfleusterau diwylliannol a hamdden y byddech yn disgwyl eu gweld ym mhrifddinas Cymru. Fel dinas brydferth, gosmopolitan sy'n agos at dirweddau syfrdanol Cymru, roedd Caerdydd yn y 3ydd safle ymhlith prifddinasoedd Ewrop ar gyfer Ansawdd Bywyd yn Arolwg Dinasoedd Ewrop 2016.

 • 30,676 o fyfyrwyr
 • 330 o barciau a gerddi
 • 354,300 o bobl

Canolfan Mileniwm Cymru

Adloniant

Fel prifddinas a dinas myfyrwyr, mae gan Gaerdydd amrywiaeth o adloniant fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Cardiff Bay

Lleoliad a thrafnidiaeth

Mae Caerdydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru ac yn hygyrch o nifer o leoedd yn y DU ac yn rhyngwladol.

Siopa yn Arcêd Morgan

Siopa

Mae gan Gaerdydd un o ganolfannau siopa mwyaf y DU sy'n denu tua 40 miliwn o siopwyr yn flynyddol.

Principality Stadium against a bright blue sky.

Chwaraeon

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac yn boblogaidd iawn gan fyfyrwyr lleol a thramor.

Clapboard with 'Doctor Who: Director - Joe Ahearne, Camera - Ernie Vincze' printed on it

Teledu a ffilm

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd. Mae cyfresi poblogaidd fel Doctor Who a Sherlock yn ffilmio'n y brifddinas.

Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.

Antur

Os ydych yn mwynhau dianc o’r ddinas, mae Caerdydd yn ddewis perffaith fel lleoliad astudio dramor.

Maes Tafwyl 2015

Diwylliant

Er bod Cymru’n rhannu nifer o nodweddion gyda gweddill y DU, mae gan y Cymry ddiwylliant sy’n unigryw ac yn falch ohoni.

Castle ruins in Wales

Hanes

Cewch ddigonedd o hanes i'w archwilio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.

Pobl Caerdydd stand at Tafwyl 2014

Y Brifysgol a'r Gymraeg

Gallwch astudio dros 170 o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg -o Gerddoriaeth i Swoleg.

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei rhestru yn 5ed ymhlith Prifysgolion y DU yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 wedi’i selio ar ansawdd, ac mae'n aelod o'r Grŵp Russell, sy’n grŵp o 24 o brifysgolion ymchwil y DU.

Ni yw'r wythfed brifysgol fwyaf yn y DU o ran niferoedd myfyrwyr gyda chyfanswm incwm a amcangyfrifir yn 2014/15 yn £512M.

 • 30,676 o fyfyrwyr
 • £500M mewn contractau ymchwil
 • 87% boddhad myfyrwyr

Ein myfyrwyr

Mae gennym ni 30,676 o fyfyrwyr cofrestredig, o dros 100 o wledydd.

 • 21,903 o israddedigion
 • 8,773 o ôl-raddedigion
 • 5,772 o fyfyrwyr rhyngwladol (yn cynnwys myfyrwyr dramor yr UE)
 • 87% boddhad cyffredinol yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016
 • 1,000 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yn y gymuned bob blwyddyn

Niferoedd myfyrwyr wedi'u cadarnhau gan HESA ar gyfer 2015/16.

Ein graddedigion

Caiff ein graddedigion eu dewis gan gyflogwyr – yn fwy felly na'r mwyafrif o brif brifysgolion eraill y DU.

 • 94.1% o raddedigion mewn cyflogaeth neu hyfforddiant proffesiynol / astudiaethau ôl-raddedig yn fuan ar ôl graddio*
 • 145,000 o gyn-fyfyrwyr ar draws y byd mewn dros 180 o wledydd

*Arolwg HESA o Gyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2014/15.

Ein hymchwil

Mae gennym gymuned ymchwil o safon fyd-eang sydd â sail ymchwil gref ac eang:

 • prifysgol sydd yn y 5 uchaf yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) am ansawdd
 • prifysgol sydd yn ail yn genedlaethol y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) am effaith
 • cyfanswm gwerth ein dyfarniadau contract ymchwil yw £500M
 • rydym ni wedi ennill chwech Gwobr Pen-blwydd y Frenhines
 • mwy na £45m wedi'i fuddsoddi mewn cwmnïau deillio Prifysgol Caerdydd/Fusion IP
 • 8fed yn y DU am ryngweithio gyda BBaChau ers 2008*
 • 5ed yn y DU am amcangyfrif trosiant (£72m) ar gyfer cwmnïau newydd gweithredol gan raddedigion rhwng 2008/09 -2013/14**
 • dau enillydd Gwobrau Nobel ymysg ein hymchwilwyr – yr Athro Martin Evans a'r Athro Robert Huber

*Encouraging a British Invention Revolution, Sir Andrew Witty, Hydref 2013.
**Addysg Uwch - Ymadwaith Cydweithredu Busnes (HE-BCI)

Cyhoeddir tablau cynghrair cenedlaethol a rhyngwladol yn flynyddol i helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus am wahanol sefydliadau.

EnwSafleBlwyddynLleoliad
The Complete University Guide372018Cenedlaethol
The Guardian University Guide422018Cenedlaethol
The Times a Sunday Times University Guide352018Cenedlaethol 
Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd1372018Rhyngwladol
Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd992017Rhyngwladol

Tabl Cynghrair o Brifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Caerdydd yn safle rhif 99 yn nhabl Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd, tabl cynghrair dylanwadol o sefydliadau byd-eang.

Mae'r tabl yn rhestru 500 prifysgol orau'r byd, ac yn cael ei gydnabod fel meincnod o berfformiad rhyngwladol prifysgolion. Yn nhabl 2017, Caerdydd yw’r unig brifysgol yng Nghymru sydd yn y 100 uchaf, ac un o ddim ond naw yn y DU.

The Times a The Sunday Times University Guide

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ei henwi'n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn The Times & The Sunday Times Good University Guide 2018. Rydym wedi dringo 11 lle yn y canllaw ac rydym nawr yn y 35ain safle.

Mae The Times a The Sunday Times University Guides yn mesur boddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil, rhagolygon graddedigion, cymwysterau mynediad, canlyniadau graddau a gyflawnir, cymarebau staff/myfyrwyr, gwariant ar wasanaethau a chyfleusterau a'r niferoedd sy'n gadael eu cyrsiau cyn eu cwblhau.

The Complete University Guide

Mae'r Brifysgol yn y 37ain safle yn The Complete University Guide 2018, ac ar frig y tabl cynghrair yng Nghymru.

Mae The Complete University Guide wedi cyhoeddi tablau cynghrair am brifysgolion a materion perthnasol ar-lein ers 2007. Mae'r tablau cynghrair fesul pwnc yn mesur pedair elfen: Boddhad Myfyrwyr, Asesiad Ymchwil, Safonau Mynediad a Rhagolygon Graddedigion.

The Guardian University Guide

Mae'r Brifysgol yn y 42fed yn The Guardian University Guide ar gyfer 2018, yn sgorio'n dda mewn meysydd boddhad myfyrwyr gyda'u cwrs ac addysgu. Y Brifysgol sydd yn y safle uchaf o blith prifysgolion Cymru yn y canllaw.

Mae'r fethodoleg ar gyfer The Guardian University Guide yn canolbwyntio ar dablau cynghrair ar lefel pynciau. Mesurir wyth elfen ystadegol wrth asesu ein perfformiad o ran sut yr addysgir pob pwnc.

Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd

Mae Prifysgol Caerdydd wedi codi tri safle mewn rhestr nodedig o brifysgolion gorau'r byd. Rydym yn safle rhif 137 safle ymysg 959 o brifysgolion gorau'r byd. Rydym wedi cadw ein safle fel Prifysgol safle uchaf Cymru ac yn yr 22ain safle ymysg 76 o Brifysgolion y DU.

Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yw'r canllaw diffiniol i brifysgolion gorau'r byd. Mae dros 3,000 o brifysgolion yn cael eu gwerthuso yn Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd.

Mae Caerdydd yn ddinas hardd sy'n ffynnu, a chaiff ei chydnabod yn gyffredinol fel lle rhagorol i fyw ac astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision dinas glos, gyfeillgar a rhad â'r cyfleusterau diwylliannol a hamdden y byddech yn disgwyl eu gweld ym mhrifddinas Cymru. Fel dinas brydferth, gosmopolitan sy'n agos at dirweddau syfrdanol Cymru, roedd Caerdydd yn y 3ydd safle ymhlith prifddinasoedd Ewrop ar gyfer Ansawdd Bywyd yn Arolwg Dinasoedd Ewrop 2016.

 • 30,676 o fyfyrwyr
 • 330 o barciau a gerddi
 • 354,300 o bobl

Canolfan Mileniwm Cymru

Adloniant

Fel prifddinas a dinas myfyrwyr, mae gan Gaerdydd amrywiaeth o adloniant fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Cardiff Bay

Lleoliad a thrafnidiaeth

Mae Caerdydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru ac yn hygyrch o nifer o leoedd yn y DU ac yn rhyngwladol.

Siopa yn Arcêd Morgan

Siopa

Mae gan Gaerdydd un o ganolfannau siopa mwyaf y DU sy'n denu tua 40 miliwn o siopwyr yn flynyddol.

Principality Stadium against a bright blue sky.

Chwaraeon

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac yn boblogaidd iawn gan fyfyrwyr lleol a thramor.

Clapboard with 'Doctor Who: Director - Joe Ahearne, Camera - Ernie Vincze' printed on it

Teledu a ffilm

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd. Mae cyfresi poblogaidd fel Doctor Who a Sherlock yn ffilmio'n y brifddinas.

Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.

Antur

Os ydych yn mwynhau dianc o’r ddinas, mae Caerdydd yn ddewis perffaith fel lleoliad astudio dramor.

Maes Tafwyl 2015

Diwylliant

Er bod Cymru’n rhannu nifer o nodweddion gyda gweddill y DU, mae gan y Cymry ddiwylliant sy’n unigryw ac yn falch ohoni.

Castle ruins in Wales

Hanes

Cewch ddigonedd o hanes i'w archwilio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.

Pobl Caerdydd stand at Tafwyl 2014

Y Brifysgol a'r Gymraeg

Gallwch astudio dros 170 o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg -o Gerddoriaeth i Swoleg.