Rhestrau

Mae rhestrau’r sector breifat ar y dudalen wedi'u diogelu gan gyfrinair. Mae’n rhaid eich bod yn fyfyriwr cyfredol i gael mynediad i’r dogfennau ar-lein. Dylai darpar fyfyrwyr ebostio residences@caerdydd.ac.uk er mwyn gwneud cais am restr, gan roi eich enw a rhif myfyriwr.

Pa restr y dylwn ei chael?

Cynhyrchir y rhestrau yn unol â nifer y lleoedd sydd ar gael/math o lety. Er mwyn cael mynediad i un o'r rhestrau, dewiswch gategori sy'n berthnasol i chi o'r rhestr isod:

Nodiadau cyffredinol

Nid yw'r Brifysgol nac unrhyw un ar ei rhan:

 • wedi archwilio'r tai a restrir yma
 • yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd o gwbl yn deillio o unrhyw golled neu ddifrod a geir gan unrhyw un sy'n dechrau byw yn unrhyw un ohonynt nac am gywirdeb y wybodaeth a roddwyd am unrhyw un ohonynt neu
 • yn rheoli neu'n mynd i reoli unrhyw lety neu'n mynd i weithredu fel asiant i landlord neu fel landlord unrhyw un ohonynt

Mae Tystysgrifau Diogelwch Nwy a Thrydan yn gyfredol adeg cyhoeddi.

Pethau i'w cofio

 • Mae digonedd o lety sector preifat ar gael – peidiwch â rhuthro.
 • Ar gyfartaledd, mae rhent ar gyfer ystafell sengl mewn tŷ a rennir yn tua £55-£65 yr wythnos/
 • Cyllidebwch ar gyfer gwasanaethau ee nwy, trydan, dŵr, oni bai bod eich cytundeb tenantiaeth yn nodi eu bod yn gynwysedig.
 • Mae ardaloedd Cathays a'r Rhath yn ardaloedd myfyrwyr poblogaidd.
 • Sicrhewch fod gan y tŷ ddigon o ddiogelwch h.y. cloeon ar ffenestri a drysau, a bod ystyriaeth wedi'i rhoi i ragofalon tân.
 • Cadarnhewch pa gyfleusterau sydd ar gael yn y tŷ, gan gynnwys a oes angen taleb os oes parcio ar gael.
 • Os bydd holl drigolion yr annedd yn fyfyrwyr llawn amser dylech fod wedi'ch eithrio rhag talu'r Dreth Gyngor.
 • Os bydd y landlord sydd wedi rhentu tŷ i chi sydd ar ein rhestr ond yna'n cynnig tŷ arall i chi, gofynnwch i'ch gwasanaeth llety wirio a gafodd unrhyw dystysgrifau diogelwch fel rhai nwy a thrydan eu cyflwyno ar gyfer y tŷ hwnnw. Nid yw tai nad ydynt ar y rhestr a gynigir ichi wedi rhoi tystiolaeth o dystysgrifau diogelwch priodol ac mae'n bosibl eu bod yn anaddas oherwydd hynny.