Rhestrau Tai

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei darparu er cyfleuster myfyrwyr sydd yn chwilio am lety yn y sector breifat. Nid yw cynnwys manylion landlord/asiantaeth gosod tai ar y dudalen yn golygu bod Prifysgol Caerdydd yn eu cymeradwyo.

Rhestrau llety

Cynhyrchir y rhestrau yn unol â nifer y lleoedd sydd ar gael/math o lety.

I lawrlwytho rhestr, cliciwch ar un o'r canlynol:

Nid yw'r llety yn cael ei archwilio gan y Swyddfa Preswylfeydd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i landlordiaid gefnogi'r cynlluniau canlynol a darparu tystiolaeth o'r dogfennaeth gysylltiedig (os yn gymwys) i gael eu cynnwys ar y rhestrau:

Os oes gwres/dŵr poeth drwy nwy neu unrhyw offer nwy o unrhyw fath wedi'u gosod yn y llety, mae'n rhaid bod gan y landlord Tystysgrif Diogelwch Nwy dilys a chyfredol. Mae'n rhaid i'r dystysgrif nodi'n glir ei bod wedi'i chyflwyno gan gwmni/gwerthwr/gosodwr sydd wedi cofrestru â Nwy Diogel.

Rhagor o wybodaeth am Dystysgrifau Diogelwch Nwy

Mae'n rhaid i'r landlord gael Tystysgrif Gosod Trydan neu Adroddiad Archwilio Cyfnodol dilys a chyfredol ar yr eiddo gan drydanwr cofrestredig yr ECA neu NICEIC.

Rhagor o wybodaeth am Dystysgrif Gosod Trydan/Adroddiad Archwilio Cyfnodol

O dan erthygl 7 y Cyfarwyddyd Ewropeaidd ar Berfformiad Ynni Adeiladau (EPBD), mae'n rhaid i unrhyw adeilad sy'n cael ei werthu, rhentu neu adeiladu gael Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC). Mae'n rhaid i'r dystysgrif gael ei chyflwyno gan asesydd cymwys ac achrededig mewn modd annibynnol.

Rhagor o wybodaeth am Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPCs).

Mae'r Swyddfa Preswylfeydd yn parhau i geisio gwella ein gwasanaeth i fyfyrwyr. Rydym felly yn cefnogi Rhenti Doeth Cymru yn ei nod i godi safonau yn y sector rhentu preifat drwy sicrhau mai dim ond landlordiaid cofrestredig a thrwyddedig sy'n cael eu cynnwys yn ein rhestrau. Mae'r cynllun yn gweithio drwy drwyddedu'r landlord, ac nid yr eiddo. Mae hyn yn cydnabod bod y cyfranogwyr yn gymwys a phroffesiynol yn eu hymdriniaeth o'r eiddo a'r tenantiaid gyda'r sgiliau angenrheidiol i redeg busnes llwyddiannus.

Rhagor o wybodaeth am Rhentu Doeth Cymru.

Os bydd landlord yn gofyn am flaendal wrthych, mae'n ofynnol, yn ôl y gyfraith, i'r landlord i gofrestru fel rhan o Gynllun Gwarchod Blaendal. Mae'r cynllun yn ymdrin â phroblemau'n ymwneud â dychwelyd bondiau rhentu. Mae'n sicrhau bod bondiau rhentu yn cael eu dychwelyd ar ddiwedd y cyfnod tenantiaeth heb unrhyw anghydfod.

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Gwarchod Blaendal.

Os ydych yn dewis byw mewn tŷ gyda 5+ o denantiaid a 3+ llawr, mae'n rhaid i'r landlord, yn ôl y gyfraith, gael Tystysgrif Tai Amlfeddiannaeth (HMO) a gyflwynir gan y Cyngor lleol. Mae'r rhestrau yn dangos os oes gan yr eiddo Dystysgrif Amlfeddiannaeth.

Rhagor o wybodaeth am Dai Amlfeddiannaeth (HMOs)

Cyflwynwyd Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) i fynd i'r afael â rhai o'r problemau sy'n gysylltiedig â'r nifer uchel o dai amlfeddiannaeth yn ardaloedd Cathays a Phlasnewydd. Bydd hyn yn helpu rheoli'r eiddo, creu safonau cyson a chael effaith sylweddol ar faterion sy'n effeithio ar y stryd fel sbwriel. Os bydd yr eiddo o fewn y dalgylch ar gyfer y cynlluniau hyn, mae angen i'r landlord ddarparu eu trwydded neu gydnabyddiaeth derbynneb o gais trwydded.

Rhagor o wybodaeth am Drwyddedu Tai Amlfeddiannaeth yn Cathays a Phlasnewydd.

Nodiadau cyffredinol

Nid yw'r Brifysgol nac unrhyw un ar ei rhan:

  • wedi archwilio'r tai a restrir yma
  • yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd o gwbl yn deillio o unrhyw golled neu ddifrod a geir gan unrhyw un sy'n dechrau byw yn unrhyw un ohonynt nac am gywirdeb y wybodaeth a roddwyd am unrhyw un ohonynt neu
  • yn rheoli neu'n mynd i reoli unrhyw lety neu'n mynd i weithredu fel asiant i landlord neu fel landlord unrhyw un ohonynt

Mae'r Tystysgrifau Diogelwch Nwy a Thrydan yn gyfredol adeg eu cyhoeddi.