Asiantaethau gosod

student housing

Nodwch: Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei roi ar gyfer cyfleuster myfyrwyr sy’n chwilio am lety yn y sector breifat. Nid yw cynnwys yr asiantaeth gosod ar y dudalen hon yn golygu bod Prifysgol Caerdydd yn cymeradwyo’r asiantaeth.

Cardiff Student Letting

Mae Cardiff Student Letting yn asiantaeth gosod tai a berchnogir a redir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae’r asiantaeth wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr yn dod o hyd i dai safonol a berchnogir gan landlordiaid dibynadwy. Mae’r asiantaeth wedi'i lleoli yn gyfleus ar lawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr, lle gall myfyrwyr gofrestru eu manylion a derbyn ebyst ynglŷn â'r holl dai sy’n ateb eu gofynion. Nid yw Cardiff Student Letting yn codi ffi asiantaeth.

Asiantaethau gosod eraill yng Nghaerdydd

Mae ALMA yn grŵp o asiantaethau gosod tai sy’n gweithredu'n bennaf yn ardal De Cymru. Mae gan y cwmnïau sydd yn aelodau gasgliad cyffredin o safonau sy’n cael eu cefnogi gan Gyngor Sir Caerdydd. Gallwch hefyd weld rhestr o asiantaethau gosod tai yng Nghaerdydd sydd yn aelodau o’r Gymdeithas Asiantaethau Gosod a Rheoli (ALMA).

Pethau i'w cofio

  • Mae digon o lety Sector Preifat ar gael – peidiwch â rhuthro.
  • Ar gyfartaledd mae rhent ar gyfer ystafell sengl mewn tŷ a rennir yn tua £55 - £65 yr wythnos.
  • Dylech gyllidebu ar gyfer cyfleustodau ee nwy, trydan, dŵr heblaw bod eich cytundeb tenantiaeth yn nodi bod cyfleustodau wedi’u cynnwys yn rhan o’r rhent.
  • Mae Cathays a Roath yn ardaloedd poblogaidd gyda nifer o dai ar gyfer myfyrwyr.
  • Dylech wirio bod gan y tai diogelwch digonol ee cloeon ffenestri a drysau, a hefyd bod camau diogelwch tân digonol wedi’u hystyried.
  • Dylech gadarnhau pa gyfleusterau sydd ar gael yn y llety, gan gynnwys os oes angen trwydded os oes parcio ar gael.
  • Os bydd yr holl breswylwyr yn fyfyrwyr amser llawn, dylech fod wedi’ch eithrio rhag talu’r dreth cyngor.
  • Os bydd y landlord wedi rhentu’r llety sydd wedi’i restru ond yn cynnig llety arall i chi, gwiriwch gyda’ch gwasanaethau llety i weld os oes unrhyw dystysgrifau diogelwch fel nwy a thrydan wedi’u cyflwyno ar gyfer yr eiddo. Gall y tai a gynigir i chi nad ydynt ar y rhestr fod yn anaddas os nad ydynt wedi rhoi tystiolaeth o'r tystysgrifau diogelwch perthnasol.