Sector breifat

external student houses

Mae Swyddfa Llety'r Brifysgol yn cynhyrchu rhestrau o'r llety sydd ar gael yn y sector breifat.

Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, felly nid oes rhaid talu ffi darganfyddwr/gweinyddol ar gyfer tai a gafwyd drwy’r rhestrau. Mae’r rhestrau’n cael eu diweddaru’n wythnosol, ar ddydd Gwener ac ar gael drwy’r flwyddyn.

Rhestrau Tai

  • Os ydych yn fyfyriwr ym mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd gallwch fynd i’r Rhestrau Sector Preifat drwy’r we gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi'r Brifysgol.
  • Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gallwch ofyn am restr drwy anfon e-bost at residences@caerdydd.ac.uk gan roi eich enw a rhif myfyriwr.

Mae’r rhestrau hefyd ar gael i’w casglu oddi wrth Swyddfeydd Llety'r Brifysgol yn Southgate House (Gogledd Talybont) neu Ganolfan Cyngor a Chynrychiolaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (gyferbyn â’r Prif Adeilad).

Ydy'r tai'n cael eu harchwilio?

NID yw'r tai'n cael eu harchwilio gan y Swyddfa Preswylfeydd. Fodd bynnag, mae’n rhaid i landlordiaid gefnogi'r cynlluniau canlynol a darparu tystiolaeth o’r ddogfennau cysylltiedig (os yn gymwys) i gael eu cynnwys ar y rhestrau:

Os bydd gwres/dŵr poeth y tŷ'n cael ei gynhyrchu gan nwy neu gan offer nwy o unrhyw natur, mae’n rhaid i’r landlord feddu ar Dystysgrif Diogelwch Nwy gyfredol a dilys. Mae'n rhaid i'r dystysgrif nodi'n glir ei bod wedi ei chyhoeddi gan gwmni/deliwr/gosodwr sydd wedi cofrestru gyda Gas Safe.

Am ragor o wybodaeth am Dystysgrifau Gas Safety

Mae’n rhaid bod gan y landlord Dystysgrif Gosodiadau Trydanol ddilys neu Adroddiad Archwiliad Cyfnodol ar gyfer y tŷ. Mae'n rhaid bod y dystysgrif/adroddiad wedi'i wneud gan drydanwr sydd wedi cofrestru gyda'r NICEIC neu ECA.

Am ragor o wybodaeth am Dystysgrifau Gosodiadau Trydanol/Adroddiadau Archwiliad Cyfnodol

Yn unol ag erthygl 7 Cyfarwyddyd Ewropeaidd ar Berfformiad Ynni Adeiladau (EPBD), mae’n rhaid i unrhyw adeilad a werthwyd, a osodwyd ar rent neu a adeiladwyd cael Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC). Mae'n rhaid i aseswr cymwys ac achrededig gyflwyno'r dystysgrif yn annibynnol.

Am ragor o wybodaeth am Dystysgrifau Perfformiad Ynni

Mae Swyddfa Llety’r Brifysgol yn ceisio gwella ein gwasanaethau i fyfyrwyr yn barhaus. Rydym felly yn cefnogi Rhentu Doeth Cymru yn ei nod i wella safonau yn y sector rhentu preifat drwy sicrhau mai dim ond landlordiaid sydd wedi cofrestru ac wedi’u trwyddedu sydd yn ein rhestrau. Mae’r cynllun yn gweithio wrth drwyddedu'r landlordiaid ac nid y tai. O ganlyniad mae'r cyfranogwyr yn cael eu hadnabod fel pobl cymwys a phroffesiynol yn eu hymdriniaeth o'u tai a'u tenantiaid a’u bod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i redeg busnes llwyddiannus. Sylwch: Hyd at Dachwedd 2016 byddwn hefyd yn rhestri tai a berchnogir gan landlordiaid sydd yn achrededig o dan Gynllun Achredu Landlordiaid, a oedd yn gweithredu cyn i'r Cynllun Rhentu Doeth gael ei gyflwyno.

Am ragor o wybodaeth am Rhentu Doeth Cymru

Os bydd landlord yn cymryd blaendal oddi wrthoch, mae’n orfodol bod y landlord wedi cofrestru i fod yn rhan o Gynllun Diogelu Blaendal. Mae’r cynllun yn delio gyda phroblemau dros ddychwelyd bondiau rhentu. Mae’n sicrhau bod y bondiau rhentu yn cael eu dychwelyd ar unwaith ar ddiwedd y denantiaeth, heb unrhyw anghydfod.

Am ragor o wybodaeth am Gynllun Diogelu Blaendal.

Os ydych yn dewis byw mewn tŷ gyda 5 neu mwy o denantiaid a 3 neu mwy o loriau, mae’n rhaid bod gan y landlord dystysgrif HMO (Tai amlfeddianaeth) y Cyngor lleol. Mae’r rhestrau yn dangos os oes gan dŷ dystysgrif HMO.

Am ragor o wybodaeth am Dai Amlfeddianaeth (HMOs).

Trwyddedu Ychwanegol yn Cathays a Phlasnewydd

Cafodd trwyddedu ychwanegol ei gyflwyno er mwyn ceisio datrys rhai o’r problemau sy’n gysylltiedig gyda nifer fawr o dai amlfeddiannaeth (HMOs) yn ardaloedd Cathays a Phlasnewydd. Bydd hyn yn helpu i wella rheolaeth y tai yma, creu safonau cyson a chael effaith sylweddol ar broblemau ar y strydoedd fel ysbwriel. Os fydd y tŷ o fewn dalgylch y cynlluniau hyn, mae’n rhaid i’r landlord i ddarparu ei drwydded neu gydnabyddiaeth o dderbynneb cais trwydded.

Am ragor o wybodaeth am drwyddedu ychwanegol yn Cathays a Phlasnewydd.

A all rhywun roi rhagor o gyngor i mi?