Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedigion: Sut i archebu

Mae amrywiaeth o breswylfeydd ar gael i chi ddewis o’u plith, gan ddibynnu ar eich ffordd o fyw a’ch cyllideb. Mae’n bosib y byddwch yn gweld y ffactorau canlynol yn ddefnyddiol wrth benderfynu ar eich llety:

 • Hunanarlwyo/prydiau yn cael eu darparu
 • argaeledd o gyfleusterau ensuite cawod/tŷ bach
 • Ffioedd preswyl
 • Pellter y breswylfa o’ch adeilad academaidd, o ganol y ddinas neu eich dewis o gyfleusterau cymdeithasol neu chwaraeon.
 • I rai myfyrwyr, yn enwedig y rhai o dramor, argaeledd y preswylfeydd yn ystod gwyliau’r Haf (mae holl breswylfeydd y Brifysgol yn caniatáu i chi aros yn ystod gwyliau’r Nadolig a’r Pasg).

Eich dewisiadau

Wrth wneud cais ar-lein, gallwch restru pa breswylfeydd o'r dewis sydd ar gael fyddai orau gennych chi. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eich bod yn cael lle yn eich dewisiadau cyntaf, ond os nad ydyw hyn y bosib, byddwn yn cynnig preswylfa arall i chi ar sail argaeledd.

Cartrefi cymysg

Mae’n bolisi gennym i roi myfyrwyr mewn fflatiau cymysg yn nhermau rhyw a chenedligrwydd/hil lle’n bosib, gan gynnwys ystafelloedd astudio ar y llawr gwaelod. Ond os hoffech fyw mewn fflat gyda bechgyn yn unig neu ferched yn unig, rhowch wybod i ni yn eich cais ar-lein.

Cyfnodau preswyl

Edrychwch ar ein tudalen Cyfnodau Preswyl i weld yr union ddyddiadau.

Gallwch wneud cais am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig cadarn i astudio.

Bydd angen eich enw ddefnyddiwr a chyfrinair SIMS arnoch, a fydd yn cael eu hanfon atoch drwy ebost ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio (bydd y broses yn dechrau ym mis Chwefror).

Ymgeisio ar-lein

Myfyrwyr sy’n cyrraedd ym mis Medi

Er mwyn sicrhau y caiff lle ei warantu ichi ym mhreswylfeydd y Brifysgol mae'n rhaid ichi:

 • gyflwyno'ch cais ar-lein a gwneud rhagdaliad o £200 ni ellir ei ad-dalu erbyn 09:00 Dydd Iau 8 Awst 2019.
 • cael/derbyn cynnig diamod i astudio erbyn Dydd Gwener 6 Medi 2019. Cewch chi’r manylion yn eich llythyr cynnig.

Sylwer: Os bydd eich cais ar-lein yn cyrraedd ar ôl 09:00 Dydd Iau 8 Awst 2019 neu os byddwch chi’n cael/derbyn cynnig diamod i astudio ar ôl Dydd Gwener 6 Medi 2019, gwnawn ein gorau glas i ddarparu ar eich cyfer a bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.

Ôl-raddedigion y Cyngor Prydeinig neu'r rhai a noddir

Mae myfyrwyr ôl-raddedig y Cyngor Prydeinig neu fyfyrwyr a noddir wedi’u heithrio o dalu rhagdaliad o £200.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn yr eithriad, mae’n rhaid i chi gadw eich cais ar-lein ac anfon tystiolaeth ddogfennol addas eich bod yn fyfyriwr y Cyngor Prydeinig, neu ddangos tystiolaeth o’ch nawdd o gostau byw i’r Swyddfa Preswylfeydd drwy ebost: residences@caerdydd.ac.uk neu drwy ffacsio: +44 (0)29 2087 4661.

Os nad ydych yn cadw eich cais ar-lein a darparu’r tystiolaeth erbyn 09:00 Dydd Iau 8 Awst 2019, ni fydd gennych warant o le ym Mhreswylfeydd y Brifysgol.

Sylwer: os byddwch yn byw yn Nhŷ Liberty, nid yw’r canlynol yn gymwys i chi a byddwch yn derbyn gwybodaeth bellach yn uniongyrchol gan Liberty Living. Dylech ymateb i’r wybodaeth yma yn unol â’r cyfarwyddyd.

Yn hwyr ym mis Gorffennaf/Awst/Medi, byddwch yn derbyn ebost yn dweud bod eich cais wedi cael ei brosesu ac yn gofyn i edrych a derbyn eich Cynnig Llety ar-lein.

Mae’n rhaid i chi dderbyn eich Cynnig Llety ar-lein o fewn 5 diwrnod neu bydd eich cais yn dod i ben a bydd yr ystafell yn cael ei ddyrannu i fyfyriwr arall. Felly, mae’n bwysig i chi wirio eich cyfrif ebost yn ystod y cyfnod hwn.

Nodwch, gall rhai darparwyr ebost drin yr ebost fel sbam, felly gwiriwch eich ffolder ebyst sbam yn ogystal â’ch mewnflwch.

Bydd eich Cynnig Llety ar-lein yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Cytundeb Preswylfeydd.
 • Telerau ac Amodau Preswyl.
 • Gwybodaeth am Gyrraedd.
 • Canllawiau ar Dalu am Breswylfeydd.

Unwaith i chi dderbyn eich Cynnig Llety, bydd eich ystafell yn cael ei chadw i chi, a byddwch yn derbyn ebost yn cadarnhau hyn.

Byddwch yn cael cynnig llety am gyfnod penodol ac unwaith rydych yn derbyn eich Cynnig Llety, byddwch yn atebol am y ffioedd a thaliadau cysylltiedig am y cyfnod preswyl a nodir yn eich Cytundeb Preswyl.

Llety dros dro

Os nad ydych wedi cael Cynnig Llety cyn i chi gyrraedd Caerdydd, gall fod lle dros dro mewn gwesty ar gael (am gyfnod cyfyngedig ym mis Medi/Hydref), am ffi fechan. Fel canllaw, y ffi ar gyfer sesiwn 2018/2019 oedd £15 y noson.

Cyrraedd

I sicrhau eich lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol, mae’n rhaid i chi gyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell o fewn y dyddiadau/amseroedd a nodir ar y dudalen gwybodaeth am gyrraedd.

Sylwch: Os na allwch gyrraedd o fewn y dyddiadau penodedig, bydd eich cais am lety'n cael ei dynnu’n ôl a bydd eich ystafell yn cael ei ddyrannu i fyfyriwr arall. Ni fyddwn yn gallu gwarantu lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol. Bydd angen i chi gysylltu â Swyddfa Llety'r Brifysgol pan fydd eich dyddiad teithio wedi’i gadarnhau er mwyn gwirio argaeledd ystafelloedd.