Lleoedd

Mae'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yn cyfuno arbenigwyr mewn adeiladau, systemau ynni, cymunedau gwledig a threfol, ecosystemau, seilwaith, iechyd a gwneud polisi a hynny mewn modd sydd heb gael ei wneud o'r blaen. Bydd hyn yn ein galluogi i fynd i'r afael â'r anghenion ym maes rheoli a pholisi o ran creu atebion integredig ar gyfer lleoedd, a hefyd i fynd i'r afael ag un o'r cwestiynau byd-eang mwyaf sy'n ein hwynebu; sut mae creu lleoedd cynaliadwy?

Nod y Sefydliad yw 'modelu' sut y bydd newidiadau mewn seilweithiau lleol a chenedlaethol, newidiadau unigol mewn ymddygiad a newidiadau byd-eang yn yr hinsawdd ac wrth ddefnyddio tir yn effeithio ar arferion cynaliadwy yn y dyfodol.

Trwy ddulliau gwyddonol newydd bydd y Sefydliad yn gosod pwyslais ar fyw'n gynaliadwy mewn tirluniau a dinas-ranbarthau cynaliadwy a hynny drwy astudio'r cyd-berthnasoedd cymhleth a deinamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas a'r economi.

Wrth astudio'r cydadweithiau hyn ar lefel leol, genedlaethol a chydwladol, bydd y Sefydliad yn ei osod ei hun yng nghanol trafodaethau byd-eang. Byddwn yn defnyddio'r arbenigedd sydd eisoes yn bod ym meysydd gwyddonol cynllunio, y gwyddorau cymdeithasol a seicoleg gymhwysol, busnes a'r gyfraith, gwyddorau biolegol a gwyddorau'r ddaear, peirianneg, pensaernïaeth ac iechyd.

Shenzhen, Tsieina

Bum yn cydweithio gydag Academi Dylunio a Chynllunio Dinesig, Cymdeithas Tsieineaidd ar gyfer Astudiaethau Dinesig, Sefydliad Shenzhen ar gyfer Cynllunio Dinesig a 'Design on the Project' System Ddatblygu Dangosydd Eco-ddinesig.

Stuttgart, Yr Almaen

Mae aelodau o'r Sefydliad yn astudio twf rhanbarth-ddinesig Stuttgart yn yr Almaen.

Helsinki, y Ffindir

Mae aelodau o'r Sefydliad yn astudio addasiad a newid dinas-ranbarthol yn y rhanbarth Helsinki-Fwyaf.

Arsyllfa Nentydd Llyn Brianne, Tywi, Cymru

Mae Arsyllfa Rhwydwaith Nentydd Llyn Brianne yn Ne-Orllewin Cymru, wedi casglu data dros gyfnod o 30 mlynedd o 14 o nentydd sy'n llifo i fyny'r afon. Mae hyn yn cynnwys eu planhigion a'u hanifeiliaid.

Kinabatangan, Borneo

Ym mis Gorffennaf 2008 sefydlodd Prifysgol Caerdydd ac Adran Bywyd Gwyllt Sabah (Malaysia) ganolfan maes yng ngorlifdir Kinabatangan, Sabah, Borneo.

Tirluniau dŵr croyw

Mae ecosystemau dŵr croyw (afonydd, llynnoedd, pyllau, dyfroedd daear a thiroedd gwlyb) a'u dalgylchoedd yn darparu gwasanaethau o bwys.

Y Triongl Cwrel, Cefnfor India a’r Môr Tawel

Cydnabod rôl dolydd morwellt mewn sicrwydd bwyd ac ailosod blaenoriaethau'r agenda cadwraeth forol (2012-2014).

Rhwydweithiau trefol

Rydym yn datblygu'r fframwaith modelu Proffwydo Egni a'r Amgylchedd, gan geisio deall ffurf trefol a phatrymau gweithgareddau tra'n gwella dyluniad strwythur y rhywdwaith stryd.

Ynysoedd y Twrcs a Chaicos

Rydym yn cefnogi datblygiad polisi cydweithredol ar gyfer cadwraeth morwellt, ag ariannwyd gan Fenter Darwin.

Toronto, Canada

Rydym yn cydweithio ar gyfres o grantiau ymchwil ag ariannwyd gan Weinyddiaeth Amaethyddol Ontario (OMAFRA) a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau yng Nghanada (SSHRC). Mae'r prosiect yn cynnwys ystod eang o randdalwyr ac academyddion a ddaw o bob cwr o'r dalaith.