Yr Athro Susan Baker

Professor Susan Baker

Ar hyn o bryd, mae'r Athro Baker yn ymwneud ag ymchwil ar y gydberthynas rhwng prosesau cymdeithasol ac ecolegol, yn enwedig o ran newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Mae gan yr Athro Baker gefndir amlddisgyblaeth (economeg, athroniaeth a gwyddor wleidyddol) ac mae'n siarad sawl iaith Ewropeaidd. Mae wedi astudio ac wedi gweithio mewn sawl gwlad yn Ewrop, gan gynnwys Iwerddon, yr Eidal, yr Iseldiroedd a Sweden ac yn yr Unol Daleithiau.

Gwaith ymchwil gydweithredol ac amlddisgyblaeth y mae wedi'i wneud yn bennaf, gan gynnwys partneriaethau mewn prosiectau yn Ewrop a Gogledd America. Yn 2003, cafodd yr Athro Baker Benodiad Brenhinol fel Athro Gwyddorau Amgylchedd y Brenin Carl XVI, sef y fenyw gyntaf i ennill y dyfarniad rhyngwladol pwysig yma. Cafodd Ddoethuriaeth er Anrhydedd hefyd, (Doctor Honoris Causa) am ei chyfraniad at ddeialog ac ymchwil amlddisgyblaeth rhwng y gwyddorau naturiol a'r gwyddorau cymdeithasol, gan Brifysgol Umeå, Sweden, yn 2005.

Mae gan yr Athro Baker ddiddordeb penodol ym mholisïau amgylcheddol cymdeithasau sy'n ddefnyddwyr mawr ac mewn cymdeithasau trosiannol yn Nwyrain Ewrop. Yn 2010, anerchodd ddigwyddiad i nodi Blwyddyn Ryngwladol Bioamrywiaeth a drefnwyd ar y cyd gan y JNCC a Chymdeithas Linnaeus Llundain. Daeth y gwahoddiad hwn yn sgil anerchiad yr Athro Baker i un o Ddigwyddiadau Swyddogol Llywyddiaeth Sweden ar Gyngor yr Undeb Ewropeaidd, sef Targedau Bioamrywiaeth 2010, a drefnwyd gan Asiantaeth Diogelu Amgylchedd Sweden yn 2009.

O dan aden yr URI, bydd yr Athro Baker yn parhau â'i hymchwil ar y gydberthynas rhwng ecoleg, economi a chymdeithas. Mae'n bwriadu datblygu model integredig newydd o ddatblygu economaidd, rheolaeth ecolegol a llywio cymdeithasol, a hwnnw'n gwella gwytnwch ein systemau naturiol a chymdeithasol cysylltiedig. Un o'r tasgau allweddol fydd ymchwilio i'r mecanweithiau adborthi cymhleth a deinamig sy'n gweithredu rhwng yr economi, y gymdeithas a'r ecosystem. Bydd ei hymchwil hefyd yn golygu adnabod y raddfa briodol ar gyfer gweithredu (boed lleol, cenedlaethol neu ryngwladol) y mae ei hangen er mwyn sicrhau dulliau llywodraethu sy'n addasu ac yn ymateb; sef dulliau sy'n atgyfnerthu cyd-berthnasoedd ecolegol, economaidd a chymdeithasol mewn modd cadarnhaol.

Mae'r Athro Baker yn aelod o Bwyllgor Sefydlog Arbenigol Formas, sef Cyngor Ymchwil Sweden ar gyfer yr Amgylchedd, Gwyddorau Amaethyddiaeth a Chynllunio Gofod ac mae'n Ymgynghorydd Gwyddonol Allanol i Adroddiad Monitro EuroStat yr Undeb Ewropeaidd, 2009-13. Mae'r Athro Baker yn aelod o Fwrdd Gwyddonol GoverNat: Llywodraethiant Adnoddau Naturiol Aml-Lefel, ac o Rwydwaith Hyfforddiant Ymchwil Marie Curie. Mae wedi bod yn Asesydd Academaidd Allanol i'r Brifysgol Agored ac yn Gynghorydd Arbenigol i Asiantaeth Diogelu Amgylchedd Sweden, y Comisiwn Ewropeaidd, AXA, a Chronfa Wyddoniaeth Awstria, yn ogystal ag i gyfarfod Pwyllgor Paratoadol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Uwchgynhadledd Rio+5 yn Efrog Newydd, 1997.

Mae gan yr Athro Baker BA Anrhydedd, Economeg ac Athroniaeth ac MA gan Brifysgol Genedlaethol Iwerddon a Doethuriaeth mewn Gwyddorau Gwleidyddol a Chymdeithasol gan Sefydliad y Brifysgol Ewropeaidd, Fflorens, yr Eidal.