Yr Athro Mike Bruford

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Mike Bruford

Mae Mike Bruford yn ecolegydd moleciwlaidd yn Ysgol y Biowyddorau, mae'n Bennaeth yr Adran Organeddau a'r Amgylchedd (OnE), ac mae'n arbenigydd ar astudio prosesau demograffig ac esblygol poblogaethau bach a thameidiog.

Yn benodol, mae'n canolbwyntio ar ddeall penderfynyddion amrywiaeth ac adeiledd mewn rhywogaethau sydd mewn perygl ac yn arbennig y rhai nad oes modd eu hastudio'n uniongyrchol (drwy ddefnyddio methodoleg ecolegol safonol).

Mae ei brosiectau'n canolbwyntio ar ddeall y prosesau sylfaenol sy'n llywodraethu esblygiad rhywogaethau sydd mewn perygl a darparu data ac argymhellion rheoli ar gyfer polisïau a gweithredu.

Mae ef a'i dîm yn astudio cyfuniad o rywogaethau gwyllt gwibiog, megis orang wtanau Borneo, ac organeddau enghreifftiol, megis bridiau da byw sydd mewn perygl ac y mae eu hanes demograffig yn aml yn adnabyddus iawn, a hynny drwy ddefnyddio dadansoddiadau genetig anymwthiol yn bennaf (proffilio fforensig). Yn fwyfwy, mae'r data yma yn cael ei integreiddio â dadansoddiadau o'r tirlun.

Mae'r Athro Bruford yn gwasanaethu ar fyrddau golygyddol Acta Theriologica, Integrative Zoology ac Endangered Species Research. Mae wedi bod yn aelod o fwrdd adolygu golygyddol Molecular Ecology a bu'n un o'r golygyddion a sefydlodd y cyfnodolyn Animal Conservation, ac yn aelod o bwyllgorau adolygu grantiau yn y Deyrnas Unedig, Iwerddon a'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'n aelod o'r Pwyllgor Fforensig ac yn gwasanaethu ar Bwyllgor Llywio Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru.