Yr Athro Ken Peattie

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Ken Peattie

Mae Ken Peattie yn Athro mewn Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Fusnes Caerdydd. Bu'n un o gyfarwyddwyr BRASS, sef y Ganolfan ar gyfer Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas.

Roedd ei waith yn BRASS yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd busnesau a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, ac yn benodol ar y berthynas rhwng busnesau a'u rhanddeiliaid allweddol (cwsmeriaid, cyflenwyr, buddsoddwyr, gweithwyr, cymunedau lleol a rheoleiddwyr).

Mae gan yr Athro Peattie 20 mlynedd o brofiad o ymchwilio i sut mae busnesau'n integreiddio egwyddorion cynaliadwyedd yn eu strategaethau corfforaethol a'u strategaethau marchnata. Fel academydd mewn rheoli mae gan Ken ddiddordeb hefyd mewn busnesau a mathau eraill o sefydliadau sydd, er eu bod yn endidau haniaethol, hefyd yn 'lleoedd'.

Mae ei ymchwil yn anelu at gynhyrchu gwybodaeth, sgiliau a dysgu, ac at hwyluso newidiadau ymarferol mewn busnesau ac ym maes polisïau, ar sail pedwar maes ymchwil penodol sy'n hybu'r canlynol:

  • Defnyddio technolegau ac adnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy gan fusnesau;
  • Patrymau defnyddio a mathau eraill o ymddygiad sy'n cyfrannu at lesiant a chynaliadwyedd;
  • Economïau a chymunedau mwy gwydn drwy ddefnyddio egwyddorion cynaliadwyedd; ac
  • Ymagweddau sy'n fwy cyfrifol yn gymdeithasol at lywodraethu, rheoli a dysgu
Cyn dod yn academydd ac ymuno ag Ysgol Fusnes Caerdydd ym 1986, bu'n gweithio mewn marchnata a dadansoddi systemau i gwmni papur cydwladol Americanaidd, ac fel cynllunydd strategol yn niwydiant electroneg y Deyrnas Unedig.