Ein huchelgais

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweld ymchwil sylfaenol yn hanfodol i ddyhead dynol ac yn hanfodol i ddatblygiad o arteffactau diwylliannol, technolegau a gwasanaethau i wella ansawdd bywyd i bawb.

Cydnabyddir fod ein hacademyddion yn ymgymryd â gwaith o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol. Mae eu hymchwil arloesol wedi sicrhau enw da i ni am ragoriaeth ac effaith.

Rydym ni'n cael ein herio i wella ein safle fel prifysgol lwyddiannus, ymchwil-ddwys ar lwyfan rhyngwladol sy'n gynyddol gystadleuol. Ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 prifysgol gorau yn y byd yn gyson, a'r 20 gorau yn y DU.

Mae ein strategaeth Ymchwil, Arloesedd a Menter (2012-2017) yn seiliedig ar gefnogi a chyflenwi rhagoriaeth ymchwil. Byddwn yn sicrhau bod effaith fyd-eang i'n hymchwil drwy fynd i'r afael â heriau mawr ein hoes.

Byddwn yn cyflawni hyn mewn sawl ffordd:

  • cynyddu ein hincwm ymchwil o grantiau a chontractau ac yn ehangu'r ystod o ffynonellau incwm
  • parhau i ddatblygu ein Sefydliadau Ymchwil Prifysgol, gan fynd i'r afael â materion byd-eang critigol sy'n gofyn am gydweithio ar draws disgyblaethau
  • cyfoethogi ein henw da fel Prifysgol Arloesi drwy ddatblygu System Arloesi
  • parhau i ddatblygu cysylltiadau o ran arloesi a datblygu gyda busnesau yng Nghymru, yn y DU yn ehangach ac yn rhyngwladol fel rhan o nod strategol i hybu twf a llewyrch yng Nghymru
  • arfogi ein graddedigion â'r gallu entrepreneuraidd angenrheidiol er mwyn iddyn nhw allu cyfrannu at dwf yr economi wybodaeth
  • ymgysylltu'n agos â Horizon 2020 ac agweddau eraill o agenda arloesi Ewrop ac edrych ar gydweithio gyda phrifysgolion ymchwil o ansawdd uchel yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol

Dysgwch mwy am ein Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil Arloesi a Menter, yr Athro Hywel Thomas.

FileDogfen

Ymchwil, arloesedd a menter

10 Ionawr 2018

Darllenwch ein strategaeth ymchwil, arloesedd a menter sy’n dnagos sut gallwn ni gynyddu ein hincwm ymchwil o grantiau a chytundebau, yn ogystal â sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith byd-eang.

DownloadLawrlwytho’r Saesneg DownloadLawrlwytho’r Gymraeg