Cefnogwch ni

Mae deall yr ymennydd mewn iechyd ac afiechyd yn bwysicach nag erioed.

Mae un ym mhob pedwar o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl ynghyd â thua 10% o blant. Mae yna fwy nag 800,000 o bobl ar hyn o bryd yn byw gyda dementia yn y Deyrnas Unedig a'r rhagolwg yw y bydd y nifer yn codi'n gyflym wrth i'r boblogaeth heneiddio.

Mae Prifysgol Caerdydd eisoes yn arwain y byd o ran ymchwil mewn niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl. Bu gwyddonwyr o Gaerdydd yn chwarae rhan bwysig wrth adnabod tarddiad genetig clefydau fel clefyd Alzheimer, Anhwylder Deubegynnol a Sgitsoffrenia. Mae cyfanswm o dros 108 o niwrowyddonwyr ac ymchwilwyr ar draws Prifysgol Caerdydd yn gweithio ar ymchwil mewn niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl yn codi ein hymchwil i'r lefel nesaf a bydd yn helpu i sicrhau dealltwriaeth newydd ym mhob maes mewn iechyd meddwl rhwng plentyndod a henoed. Bydd ymchwilwyr ledled y Brifysgol yn datblygu rhaglenni newydd o ymchwil niwrowyddonol ac yn creu gwell dealltwriaeth a diagnosis o salwch meddwl.

Bydd buddsoddiadau ychwanegol yn cynnig cymorth hanfodol bwysig i waith ymchwil arloesol ac yn sicrhau bod therapïau newydd yn symud o'r fainc yn y labordy at erchwyn y gwely yn yr ysbyty.Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch helpu i'n cefnogi neu am gyfleoedd noddi eraill, mae croeso ichi gysylltu â:

E-bost: alumni@caerdydd.ac.uk

Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr.

Ffôn: +44 (0)29 2087 6473

An image of a woman looking alone

One in four adults in the UK experience some form of mental health problem and around 10% of children. There are currently more than 800,000 people living with dementia in the UK and that number is forecast to rise rapidly as the population ages.

Cardiff University is already a world-leader in neuroscience and mental health research. Cardiff scientists played a major role in the identification of the genetic origins of diseases such as Alzheimer's disease, bipolar disorder and schizophrenia. In total, over 108 neuroscientists and researchers from across Cardiff University work in neuroscience and mental health research.

The Neuroscience and Mental Health Research Institute takes our research to the next level and will help deliver new insights into all areas of mental illness from childhood to old-age. Researchers from across the University will develop new programmes of neuroscience research and create a greater understanding and diagnosis of mental illness.

Additional investment will provide crucial support for cutting-edge research and see new therapies translated from the laboratory bench to the hospital bedside.If you would like to learn more about how you can help support us or other sponsorship opportunities please contact Development and Alumni Relations.