Strwythur y cwrs

Blwyddyn Un 

Modiwlau

Mae modiwlau darlithoedd yr 16 wythnos gyntaf (hyd at y cylchdro cyntaf yn y labordy) yn ymdrin â meysydd Niwroseiciatreg (dydd Llun a dydd Mercher, yh), Gweledigaeth a Gweithredu (dydd Mawrth, yb), Seicopatholeg Datblygiad yn Ystod Plentyndod a Glaslencyndod (dydd Mawrth, yh), Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd (dyddiau, yb), Niwrowyddoniaeth Dysgu a Chofio (dydd Gwener, yb). 

I gyd-fynd â'r modiwlau hyn sy'n canolbwyntio ar faterion penodol ceir modiwlau o hyfforddiant mewn sgiliau, mewn Dylunio Ymchwil ac Ystadegau Ymchwil (dydd Iau yb) a Thechnegau Ymchwil yn y Biowyddorau (dydd Llun a dydd Gwener, yh). Mae'r modiwlau olaf hyn yn cynnwys cryn dipyn o gydrannau cymhwysol ac ymarferol. Mae i bob modiwl ddeilliannau dysgu pendant gan gynnwys Gwybodaeth a Dealltwriaeth, Sgiliau'r Ddisgyblaeth benodedig a Sgiliau Trosglwyddadwy.

 Pan fydd y cylchdroadau yn y labordy wedi dechrau (wythnos 18), mae nifer y darlithoedd yn lleihau. Felly dim ond un modiwl ychwanegol ar fater penodol y bydd y myfyrwyr yn ei ddilyn, sef Niwroseicoleg a Niwrowyddoniaeth Wybyddol (o wythnos 18 dydd Gwener, yb). Ar gyfer y trydydd cylchdro yn y labordy (wythnos 40), does dim modiwlau yn cael eu haddysgu yr un pryd, ac mae'r amser ychwanegol yn helpu'r myfyrwyr ynglŷn â'r penderfyniad hollbwysig ynghylch y rhaglen ymchwil ym Mlynyddoedd 2-4.

Asesu'r modiwlau

Asesir y darlithoedd ym maes Niwroseiciatreg ar ffurf traethodau gorfodol. Ar gyfer y darlithoedd ar Dechnegau Ymchwil yn y Biowyddorau sy'n cael eu cyflwyno ar fore dydd Llun, bydd angen paratoi ar gyfer dosbarthiadau tiwtorial ar fore dydd Gwener. Bydd y myfyrwyr yn cael eu profi'n gyson fel rhan o fodiwl Dylunio Ymchwil ac Ystadegau Ymchwil PST001.

Cyrsiau ychwanegol

Ar ben y darlithoedd ar yr amserlen, caiff y myfyrwyr hyfforddiant ffurfiol ar nifer o bynciau hanfodol (er enghraifft gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn y gwahanol gyfresi o labordai, COSHH). Bydd pob myfyriwr hefyd yn gorffen cwrs sydd wedi'i achredu gan y Swyddfa Gartref (sy'n cael ei gynnal sawl tro bob blwyddyn gan Brifysgol Caerdydd). Ceir arholiad ffurfiol yn sgil y cwrs deuddydd, sy'n un o'r amodau y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn cael Trwydded Bersonol. 

Cylchdroadau yn y Labordy

Mae'r cylchdroadau yn dechrau yn y labordy yn wythnos 18 (diwedd Ionawr) ac mae pob un o'r tri cylchdro yn dilyn yr un strwythur. Cyn dechrau, yn wythnosau 11-12, mae'r myfyriwr yn penderfynu ar y cylchdroadau y bydd yn eu dilyn. Darperir set derfynol o ddewisiadau cyntaf ac ail ddewisiadau erbyn diwedd wythnos 12. 

Wedyn bydd Cyfarwyddwr a Dirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen yn cadarnhau'r lleoliadau sydd wedi'u dyrannu yn y labordai, gan sicrhau cydbwysedd addas i bob myfyriwr a sicrhau llwyth gorchwylio cymesur ymysg y goruchwylwyr. I helpu'r myfyrwyr i ddewis, bydd y goruchwylwyr posibl (gweler y rhestr o 30, Adran 2) yn helpu i lunio llawlyfr sy'n cynnwys awgrymiadau ar gyfer mân brosiectau ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.

Bydd y myfyriwr yn gweithio ar brosiect bach am gyfnod o 9 wythnos ac wedyn caiff bythefnos i gwblhau dwy dasg:

  • Cyflwyno adroddiad cryno am y prosiect, sef adroddiad hyd at 2,500 o eiriau yn null papur yn y Journal of Neuroscience (er enghraifft, Rhagymadrodd o hyd at 400 o eiriau, Trafodaeth o ddim mwy na 1200 o eiriau). Caiff yr adroddiadau eu darllen a'u hasesu (gydag adborth) gan oruchwyliwr y cylchdro ac aseswr arall, annibynnol, o ysgol wahanol.
  • Yr ail dasg yw rhoi cyflwyniad PowerPoint byr ar yr astudiaeth (10 munud, a thrafodaeth wedyn).

Bydd cynulleidfa'r sesiwn o bum cyflwyniad (un gan bob myfyriwr PhD) yn cynnwys y Cyfarwyddwyr ymchwil ôl-raddedig, y myfyrwyr PhD eraill, a goruchwylwyr y cylchdro. Wedyn caiff y myfyriwr adborth ffurfiol ar yr adroddiad a'r cyflwyniad gan ei dîm goruchwylio.

Caiff y cyflwyniadau eu graddio dan y penawdau 'Derbyn', 'Mân Welliannau', 'Gwelliannau Mawr' neu 'Wrthod', a bydd adborth yn cael ei roi am bob agwedd ar y cyflwyniad. Mae'r tri cylchdro (wythnosau 18 -28, wythnosau 29 - 39, wythnosau 40 - 50) yn rhoi profiad uniongyrchol gwerthfawr o dechnegau ymchwil, blas ar faterion ymchwil penodol, a dull ar gyfer asesu cynnydd.  

Mae cwblhau'r cylchdroadau, eu hadroddiadau a'u cyflwyniadau yn dod â'r myfyriwr at gyfnod holl-bwysig o bythefnos (wythnosau 48-50). Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr a'i oruchwylwyr posibl yn penderfynu, drwy gytuno â'i gilydd, ar brosiect ymchwil sy'n addas ar gyfer PhD. Anogir y myfyrwyr a'r goruchwylwyr drwy'r cyfan i ymgymryd â phrosiect sy'n cyfuno nifer o ddulliau. Sylwch nad oes rhaid i'r goruchwylwyr ym Mlwyddyn 2-4 ddod o blith goruchwylwyr y prosiectau bach (yn y cylchdro labordai), er bod hynny'n digwydd weithiau.

Blynyddoedd Dau-Pedwar

Yn ystod wythnos gyntaf Blwyddyn 2, bydd y myfyriwr, Cyfarwyddwr y Rhaglen, Dirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen a'r darpar oruchwylwyr yn penderfynu ar gynllun ymchwilio a'r prif oruchwyliwr. Y prif oruchwyliwr fydd yn pennu 'Ysgol Gartref' y myfyriwr ar gyfer Blynyddoedd 2-4. Cyn hynny, Ysgol y Biowyddorau fydd yr Ysgol Gartref i bob un o'r myfyrwyr (sef Ysgol Gartref cyfarwyddwr y rhaglen a thiwtor personol y myfyrwyr) er mwyn hybu ymdeimlad o hunaniaeth a rhoi rhwydwaith cryf o gymorth gan gyfoedion.

Cyrsiau hyfforddi ychwanegol 

Fel y soniwyd uchod, bydd rhai cyrsiau hyfforddi'n parhau ym Mlwyddyn 2. Un enghraifft o gwrs ar hyn o bryd yw Delweddu Dynol. Mae'r cwrs hwn, sydd â'i gartref yn y Canolfan Delweddu Ymchwil Prifysgol Caerdydd i'r Ymennydd (CUBRIC), yn ymdrin i ddechrau â Diogelwch. Ar ôl darlith ar ddiogelwch MRI (gan Niwroradiograffydd MRI profiadol) ceir taith o amgylch yr ystafelloedd MRI i hyfforddi'r defnyddwyr ar weithredu'r cyfleusterau'n ddiogel. Wedyn mae'r darpar ddefnyddwyr yn cael eu hasesu ar lafar gan yr Athro Wise, yr Athro Jones neu'r Athro Evans i sicrhau eu bod yn deall y gweithdrefnau ynglŷn â sganio MRI yn ddiogel. Rhaid pasio er mwyn i'r ymchwilydd ddod yn ddefnyddiwr cymeradwy ar brawf ar gyfer y sganiwr MRI. Mae'r weithdrefn hon hefyd yn cynnwys hyfforddiant ar ddiogelwch pobl a CPR sylfaenol.

Wedyn ceir cwrs dwys am 4 diwrnod ynghylch MRI gweithredol a strwythurol, ar sail meddalwedd FSL (sef llyfrgell meddalwedd FMRIB) i ddadansoddi data MRI gweithredol a strwythurol. Mae hyn yn cynnwys 4 awr o ddarlithoedd a 3 awr o waith ymarferol bob dydd. Mae'r cwrs dwys yn cynnwys theori ac ymarfer dadansoddi delweddau gweithredol a strwythurol yr ymennydd.

Mae cysyniadau cefndir a materion ymarferol dadansoddi yn cael eu haddysgu mewn darlithoedd manwl; mae'r rhain yn cael eu rhoi am yn ail â sesiynau ymarferol lle mae'r myfyrwyr yn dysgu sut i ddadansoddi eu hunain ar ddata real. Erbyn diwedd y cwrs, dylai'r aelodau allu gwneud dadansoddiad llawn o'u setiau data fMRI ac MRI eu hunain.

Yn ychwanegol, mae yna gwrs undydd ar wahân ynghylch sicrhau a dadansoddi data MEG gan reolwr y labordy MEG (y Dr Muthukumaraswamy). Mae'r cyrsiau uwch eraill sydd ar gael ym Mlwyddyn 2 yn cynnwys Biowyddorau Ôl-genomig, Cyfrifiadura ar gyfer Biowybodeg, Epidemioleg Enetig, Technegau Delweddu Anifeiliaid (EMRIC).