Astudio

Why study Neuroscience at Cardiff?

We offer an exceptional research environment with world class facilities for all areas of neuroscience. The breadth and depth of our expertise ranges from the phenotypic analysis of single gene mutations to the characterization of gene-environment interplay in psychiatric and neurological, and from imaging intracellular calcium in single dendritic spines to combined EEG and fMRI during attentional tasks in humans.

Our neuroscience researchers are among the international leaders in their respective fields. Indeed, the 2008 Nobel Prize for Medicine and Physiology has been awarded to Prof. Martin Evans of the School of Bioscience for his pioneering work on stem cells. Research labs are equipped with the most up-to-date facilities to address key questions of basic and clinical Neuroscience. All neuroscientists have substantial financial support that has been won in peer-reviewed competitions. Thus, PhD students have a great opportunity to join neuroscience research that is of the highest international standard that is likely to result in publication in top neuroscience journals

PhD mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddio

Bydd ceisiadau am y rhaglen PhD bedair blynedd, sy'n derbyn cymorth gan Ymddiriedolaeth Wellcome, i ddechrau ym mis Hydref 2015, yn cael eu derbyn o fis Hydref 2014 ymlaen. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Llun 5 Ionawr 2015. 

Ffioedd

Telir yn llawn am fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. Ceir ffioedd ychwanegol i fyfyrwyr o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Cyflog

£19,919 y flwyddyn (yn ddi-dreth) i'w adolygu.

Nifer y lleoedd sydd ar gael

Pump.

Gofynion mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu adran gyntaf yr ail ddosbarth mewn maes perthnasol (er enghraifft niwrowyddoniaeth, seicoleg, anatomeg, ffisioleg, gwyddorau naturiol). Doethuriaeth hyfforddi yw hon: does dim angen profiad blaenorol o waith ymchwil.

Pam astudio Niwrowyddoniaeth yng Nghaerdydd?

Rydyn ni'n cynnig amgylchedd ymchwilio eithriadol a chyfleusterau o'r radd flaenaf yn y byd ym mhob maes mewn niwrowyddoniaeth. Mae lled a dyfnder ein harbenigedd yn amrywio o ddadansoddiad ffenotypig mwtadiadau genynnau sengl i ddisgrifio'r cydadwaith yn amgylchedd y genynnau yn erbyn cefndir seiciatryddol a niwrolegol, ac o ddelweddu calsiwm rhwng celloedd mewn pigynnau dendritig sengl i EEG ac fMRI cyfun yn ystod tasgau sylw mewn bodau dynol.

Mae'n hymchwilwyr niwrowyddoniaeth ymhlith yr arweinwyr rhyngwladol yn eu priod feysydd. Yn wir, cafodd Gwobr Nobel am Feddygaeth a Ffisioleg ei ddyfarnu yn 2008 i'r Athro Martin Evans o Ysgol y Biowyddorau am ei waith arloesol ar fôn-gelloedd. Mae gan y labordai ymchwil y cyfleusterau diweddaraf i fynd i'r afael â chwestiynau allweddol mewn niwrowyddoniaeth sylfaenol a chlinigol. Mae gan bob niwrowyddonydd gymorth ariannol sylweddol sydd wedi'i ennill mewn cystadlaethau sy'n cael ei hadolygu gan gymheiriaid. Gan hynny, mae gan fyfyrwyr PhD gyfle gwych i ymuno ag ymchwil niwrowyddonol sydd o'r safon ryngwladol uchaf, ac sy'n debyg o arwain at gyhoeddiadau yn y cyfnodolion niwrowyddonol mwyaf blaenllaw.

Pam PhD Niwrowyddoniaeth fel rhan o Raglen pedair blynedd?

Rydym ni'n cynnig amgylchedd ymchwil eithriadol a chyfleusterau o'r radd flaenaf yn y byd ym mhob maes niwrowyddoniaeth. Mae ehangder a dyfnder ein harbenigedd yn amrywio o ddadansoddiad ffenotypig mwtadiadau genynnau sengl i ddisgrifio'r cydadwaith yn amgylchedd y genynnau yn erbyn cefndir seiciatryddol a niwrolegol, ac o ddelweddu calsiwm rhwng celloedd mewn pigynnau dendritig sengl i EEG ac fMRI cyfun yn ystod tasgau sylw mewn bodau dynol.

Mae'n hymchwilwyr niwrowyddoniaeth ymhlith yr arweinwyr rhyngwladol yn eu priod feysydd. Yn wir, cafodd Gwobr Nobel am Feddygaeth a Ffisioleg ei dyfarnu yn 2008 i'r Athro Martin Evans o Ysgol y Biowyddorau am ei waith arloesol ar fôn-gelloedd. Mae gan y labordai ymchwil y cyfleusterau diweddaraf i fynd i'r afael â chwestiynau allweddol mewn niwrowyddoniaeth sylfaenol a chlinigol. Mae pob niwrowyddonydd yn derbyn cymorth ariannol sylweddol sydd wedi'i ennill mewn cystadlaethau sy'n cael ei hadolygu gan gymheiriaid. Mae cyfle gwych felly i fyfyrwyr PhD ymuno ag ymchwil niwrowyddonol sydd o'r safon ryngwladol uchaf, ac sy'n debygol o arwain at gyhoeddiadau yn y cyfnodolion niwrowyddonol mwyaf blaenllaw.

Lles a chynnydd y myfyrwyr 

Ar ôl cofrestru cewch Diwtor Personol, sef Cyfarwyddwr y Rhaglen PhD Pedair Blynedd, a fydd yn eich dilyn drwy gydol pedair blynedd y cwrs gan roi cyngor academaidd a goruchwylio eich lles yn gyffredinol. Cewch eich neilltuo hefyd i Ysgol y Biowyddorau fel 'Adran Gartref'. Ym Mlynyddoedd 2-4 adran goruchwylydd eich prosiect fydd eich 'Adran Gartref'.

Bydd eich cynnydd yn cael ei fonitro gan bwyllgor pwrpasol a fydd yn cynnwys Cyfarwyddwr y Rhaglen, Dirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig yr Ysgol ddewisol a'r Tiwtor Personol. Byddwch yn rhan o gymuned niwrowyddonol ehangach o ymchwilwyr academaidd, ymchwilwyr ôl-ddoethurol a myfyrwyr PhD eraill mewn niwrowyddoniaeth. Bydd cyngor gyrfa yn cael ei roi ar ddechrau Blwyddyn 4 i sicrhau eich bod yn symud ymlaen i gyflogaeth addas ar lefel ymchwil ôl-ddoethurol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Miss Catherine Hortop

E-bost: 4yrneurophd@caerdydd.ac.uk