Yr Athro David Linden

1) Bionodwyr ar gyfer anhwylderau meddwl

Mae anhwylderau meddwl yn cael eu diffinio ar lefel ffenoteipiau neu ar lefel ymddangosiad clinigol ond cymharol ychydig sy'n hysbys ynglŷn â'r mecanweithiau biolegol isorweddol. Ar yr un pryd, mae yna ddiddordeb aruthrol mewn bionodwyr anhwylderau meddwl megis sgitsoffrenia er mwyn gwella gwaith diagnosio a monitro'r triniaethau. Rydyn ni'n anelu at adnabod bionodwyr o'r fath drwy gyfuno dulliau niwrowyddoniaeth wybyddol (paradeimau ymddygiad, delweddu gweithredu, electroffisioleg anfewnwthiol) â geneteg foleciwlaidd, er enghraifft drwy ddefnyddio'r newidynnau genetig sydd wedi'u nodi mewn astudiaethau ar genomau cyfan. Mae'r rhaglen ymchwil yma wedi'i hymgorffori yng ngweithgareddau Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl y Brifysgol (NMHRI). Rydyn ni hefyd yn cydweithredu â'r Grwpiau Ymchwil Sgitsoffrenia yn yr Adran Seiciatrig yn Ysgol Feddygol Prifysgol Frankfurt ac yng Ngholeg Meddygol Erasmus, Rotterdam. 

2) Niwrofioleg cydadweithiau gwybyddol/emosiynol

Un peth sy'n dylanwadu'n fawr ar ein perfformiad gwybyddol yw perthnasedd emosiynol y deunydd sy'n cael ei brosesu a chyflwr ein cymhellion. Rydyn ni'n ymchwilio i'r cydadweithiau emosiwn-gwybyddiaeth hyn ym maes y cof gweithiol gweledol, gan ganolbwyntio ar giwiau bygythiad, megis wynebau crac. Rydyn ni'n cyfuno technegau ymddygiadol  a thechnegau delweddu â geneteg foleciwlaidd, ffarmacoleg ac astudiaethau ar gleifion (e.e. yng nghlefyd Parkinson). Mae'r ymchwil hon yn cael ei hariannu â grant gan y BBSRC ar y cyd â Phrifysgol Bangor (Yr Athro Jane Raymond, y Dr John Hindle, y Dr Margaret Jackson).

3) Niwrowyddoniaeth wybyddol gymdeithasol

Anifeiliaid cymdeithasol yw bodau dynol yn y bôn. Un agwedd ar ffabrig ein cymdeithas yw ein bod ni o hyd yn ein cymharu ni'n hunain a chydrywiau eraill. Rydyn ni'n ymchwilio i fecanweithiau niwrol cymariaethau o'r fath a'r canlyniadau ar gyfer dyfarniadau a phenderfyniadau a hynny drwy ddulliau ymddygiadol, dulliau delweddu a dulliau genetig. Ariannir yr ymchwil hon â grant gan yr ESRC/DFG ar y cyd â Phrifysgol Cwlen (yr Athro Thomas Mussweiler, y Dr Gayannee Kedia). Y cydweithiwr lleol yw'r Dr Niklas Ihssen. Rydyn ni hefyd yn cydweithredu â'r grŵp Gwybyddiaeth Gymdeithasol a Niwrowyddoniaeth Affeithiol yn yr Adran Seicoleg yn Ysgol Feddygol Charite, Berlin (y Dr Ullrich Wagner, yr Athro Henrik Walter).

4) Cymwysiadau clinigol delweddau gweithredol

Rydyn ni'n datblygu protocolau ar ar gyfer defnyddio fMRI yn glinigol mewn amser real. Drwy'r dull hwn, gall cleifion gael eu hyfforddi i hunan-reoleiddio rhwydweithiau'r ymennydd. Gallai hyn helpu i oresgyn prosesau camweithredol neu brosesau ffisiolegol yr amharwyd arnyn nhw. Rydyn ni'n cynnal cynllun peilot â'r dechneg hon mewn anhwylderau affeithiol, anhwylderau symud a chaethineb. Mae'r gwaith yn cael ei ariannu'n rhannol drwy gyfrwng efrydiaeth PhD gan yr NIHSCR i Isabelle Habes. Rydyn ni'n cydweithredu â Phrifysgol Maastricht (yr Athro Rainer Goebel, y Dr Bettina Sorger) a Phrifysgol Bangor (yr Athro Miles Cox).