Noddwr

Actor a chomedïwr adnabyddus yn Noddwr Sefydliad Ymchwil.

Gwyliwch fideo o Stephen Fry (nad yw'n siarad Cymraeg) yn siarad am ymchwil arloesol y Sefydliad Ymchwil.

Mae Stephen Fry, un o actorion, awduron a chomedïwyr amlycaf y Deyrnas Unedig, wedi'i ddadlennu fel Noddwr cyntaf erioed Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl.

Yn rhinwedd ei swydd fel Noddwr bydd yn eiriol dros waith ymchwil y Sefydliad Ymchwil ac yn defnyddio'i broffil amlwg yn gyhoeddus ac yn y cyfryngau i helpu i chwalu'r stigma sy'n gysylltiedig â phobl sy'n dioddef iechyd meddwl gwael.

Mae Stephen Fry yn ddigon cyfarwydd â'r Brifysgol a gwaith arloesol y Sefydliad.

Fel rhan o'i gyfres o raglenni dogfen The Secret Life of the Manic Depressive, ymwelodd â thîm yr Athro Nick Craddock i drafod yr anhwylder a chymryd rhan hefyd yn ei astudiaeth ymchwil fwyaf erioed ar yr anhwylder.

Yn 2010 dyfarnodd y Brifysgol Gymrodoriaeth er Anrhydedd iddo.  

Wrth siarad am ei waith gyda'r Sefydliad Ymchwil ac yn enwedig felly gyda'r Athro Nick Craddock, dywedodd Stephen Fry: "Mae'r Athro Craddock wedi arloesi gydag astudiaeth eithriadol ar anhwylder deubegynnol, gan ddefnyddio'r grŵp mwyaf o bobl at ddibenion ymchwil i geisio casglu toreth o ddata am yr anhwylder ofnadwy yma.

"Rwy'n credu bod ymchwil i iechyd meddwl yn un o'r pethau y dylai Caerdydd fod yn fwyaf balch ohonyn nhw achos mae hon yn astudiaeth sydd gyda'r gorau yn y byd ac mae wedi rhoi'r adran yma ar fap y byd ym marn yr arweinwyr yn y maes.

"Rwy'n credu bod gan Brifysgol Caerdydd ran fawr i'w chwarae wrth chwalu'r gwarthnodi sydd ar salwch meddwl. 

"Rwy'n falch iawn o allu chwarae rhan fach yn y broses honno."

Ym 1981 y daeth Stephen Fry i sylw'r cyhoedd gyntaf, yn rifíw Footlights Caer-grawnt "The Cellar Tapes", a oedd hefyd yn cynnwys Hugh Laurie, Emma Thompson a Tony Slattery.

Gyda Hugh Laurie, ar ffurf y deuawd comedi Fry a Laurie, fe fu'n gydawdur ac yn gyd-seren A Bit of Fry & Laurie, ac fe chwaraeodd y ddau'r prif rannau hefyd yn Jeeves and Wooster.

Fel actor unigol, chwaraeodd Fry y brif ran yn y ffilm Wilde, chwaraeodd Melchett yng nghyfres deledu'r BBC, Blackadder, a serennu fel y prif gymeriad, Peter Kingdom yng nghyfres ITV Kingdom. Ef hefyd yw cyflwynydd y rhaglen gwis QI.

Gan groesawu'r newyddion, dywedodd yr Athro Nick Craddock: "Mae Stephen yn gawr yn y frwydr yn erbyn stigma mewn afiechyd meddwl. Rydyn ni wrth ein bodd ac yn ddiolchgar iawn am ei ddiddordeb yn ein hymchwil a'i help gyda hi. Does yna ddim gwell Noddwr a llysgennad dros ein Sefydliad Ymchwil a'i waith."

Dywedodd yr Athro Mike Owen, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl: "Gan fod iechyd meddwl yn aml yn cael ei anwybyddu a'i gamddeall, mae'n dal i fod yn un o'r sialensiau allweddol ym myd iechyd. Mae iechyd meddwl gwael yn effeithio ar ryw 16.7 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig heddiw.

"Ein cenhadaeth syml yn y Sefydliad Ymchwil yw bwrw ati i ddatblygu meysydd ymchwil newydd i geisio troi darganfyddiadau sylfaenol niwrowyddonwyr Caerdydd ym maes yr anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol mawr yn fodd i ddeall rhagor ar fecanweithiau, dosbarthiad a diagnosis y clefydau.

"Gan fod Stephen Fry yn ŵr poblogaidd a mawr ei barch, rydyn ni wrth ein bodd ei fod wedi derbyn ein gwahoddiad i fod yn Noddwr cyntaf arnom i helpu i ledaenu'n neges ni a ffrwyth ein gwaith.

"Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag ef dros y misoedd nesaf."

Professor Craddock has pioneered an extraordinary study into bipolar disorder, using the largest group of people for research purposes to try and get a real mass of data about this appalling condition. think it's one of the things that Cardiff University should be most proud of because this is a world beating study and has put this department of Nick Craddock's on the world map as far as leaders in this research are concerned. I think that Cardiff University will have a large part to play in breaking down the barriers of stigma around mental illness. 'm very proud to have been a small part of it.

Stephen Fry,  Neuroscience and Mental Health Research Institute's Patron

Stephen Fry first came to public attention in the 1981 Cambridge Footlights Revue presentation "The Cellar Tapes", which also included Hugh Laurie, Emma Thompson and Tony Slattery.

With Hugh Laurie, as the comedy double act Fry and Laurie, he co-wrote and co-starred in A Bit of Fry & Laurie, and the duo also played the title roles in Jeeves and Wooster.

As a solo actor, Fry played the lead in the film Wilde, was Melchett in the BBC television series Blackadder, starred as the title character Peter Kingdom in the ITV series Kingdom, and is the host of the quiz show QI.

Welcoming the news, Professor Nick Craddock said: "Stephen is a towering figure in the fight against stigma in mental illness. We are delighted and deeply grateful for his interest in, and help with, our research. There could be no better Patron and ambassador for our Research Institute and its work."

Professor Mike Owen, Director of the Research Institute added: "Often ignored and misunderstood mental illness remains one of the key health challenges. Poor mental health affects some 16.7 million people in the UK today.

"Our mission at the Research Institute is simple: to drive the development of new research areas aimed at translating the fundamental discoveries made by Cardiff neuroscientists in the major psychiatric and neurodegenerative disorders into a greater understanding of disease mechanisms, classification and diagnosis.

"Stephen Fry is a much loved and highly respected figure, and we are delighted that he has accepted our invitation to become our first Patron to help spread our message and the results of our work."We look forward very much to working with him over the coming months."