Ein gweledigaeth

Mae Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl yn dwyn ynghyd arweinwyr o'r safon orau yn y byd mewn ymchwil mewn niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl a seicoleg o Brifysgol Caerdydd a'r tu hwnt. Y nod yw gwella'r ddealltwriaeth a'r triniaethau ar gyfer anhwylderau seiciatrig a niwrolegol o bwys, sef rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r gymdeithas. Mae aelodaeth y sefydliad o'r Ysgolion Meddygol, Biowyddoniaeth, Seicoleg ac Optometreg.

Gweledigaeth y Sefydliad Ymchwil yw bod yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol yn y niwrowyddorau fel y mae'n cael ei chymhwyso at iechyd meddwl. Cenhadaeth y Sefydliad yw sbarduno datblygiad meysydd ymchwilio newydd. Bydd y gwaith hwn yn anelu at roi gwell dealltwriaeth o fecanweithiau clefydau, diagnosis, triniaeth ac ataliad o ganlyniad i ddarganfyddiadau sylfaenol niwrowyddonwyr a genetegwyr Caerdydd yn yr anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol mawr.

Mae'n gwaith ni'n rhychwantu'r cyfnod o blentyndod tan henaint. Mae'n cynnwys anhwylderau niwroddatblygiadol fel anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd ac awtistiaeth. Yn ogystal rydym yn edrych ar brif anhwylderau seiciatrig ymysg oedolion fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynnol ac anhwylderau niwroddirywiol fel clefyd Alzheimer, clefyd Huntington a chlefyd Parkinson.

Un gydran bwysig yn ein cenhadaeth yw hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr clinigol ac anghlinigol er mwyn parhau â'r ymchwil holl-bwysig hon yn y dyfodol. Mae'n gwaith amlddisgyblaeth ni'n agor ein hymchwilwyr sylfaenol i heriau allweddol ymchwil drosiannol ac yn agor ein hymchwilwyr clinigol i botensial datblygiadau yn y niwrowyddorau sylfaenol.

Mae'r Sefydliad wedi'i leoli mewn labordai ymchwil pwrpasol yn Adeilad Hadyn Ellis, ar y cyd â Chanolfan yr MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig a'r Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl. Er hynny, mae gwireddu'n cenhadaeth yn cynnwys nid yn unig y gwaith yn y cyfleuster craidd hwn ond hefyd mynd ati i gydweithredu ag ymchwilwyr ledled Prifysgol Caerdydd. Yn arbennig, cydweithrediad o fewn Ysgolion Seicoleg, Meddygaeth, Biowyddorau ac Optometreg.

The Research Institute's vision is to be an internationally-recognised centre of excellence in the field of neuroscience as applied to mental health. Its mission is to drive the development of new research areas aimed at translating the fundamental discoveries made by Cardiff neuroscientists and geneticists in the major psychiatric and neurodegenerative disorders into a greater understanding of disease mechanisms, diagnosis, treatment and prevention.

Our work spans the lifespan from childhood to old age and includes neurodevelopmental disorders such as attention deficit hyperactivity disorder and autism, the major adult psychiatric disorders such as schizophrenia and bipolar disorder and neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Huntington's disease and Parkinson's disease.

An important component of our mission is to train the next generation of clinical and non-clinical scientists to continue this vital research into the future. Our interdisciplinary work actively exposes basic researchers to the key challenges of translational research and clinical researchers to the potential of advances in basic neurosciences.