Ein gweledigaeth

Mae'r Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl yn dwyn ynghyd arweinwyr o'r safon orau yn y byd mewn ymchwil mewn niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl a seicoleg o Brifysgol Caerdydd a'r tu hwnt. Y nod yw gwella'r ddealltwriaeth a'r triniaethau ar gyfer anhwylderau seiciatrig a niwrolegol o bwys, sef rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r gymdeithas. Mae aelodaeth y sefydliad o'r Ysgolion Meddygol, Biowyddoniaeth, Seicoleg ac Optometreg.

Gweledigaeth y Sefydliad Ymchwil yw bod yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes niwrowyddoniaeth fel y mae'n cael ei chymhwyso at iechyd meddwl. Cenhadaeth y Sefydliad yw sbarduno datblygiad meysydd ymchwilio newydd. Bydd y gwaith hwn yn anelu at roi gwell dealltwriaeth o fecanweithiau clefydau, diagnosis, triniaeth ac ataliad o ganlyniad i ddarganfyddiadau sylfaenol niwrowyddonwyr a genetegwyr Caerdydd yn yr anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol mawr.

Mae'n gwaith ni'n rhychwantu'r cyfnod o blentyndod tan henaint. Mae'n cynnwys anhwylderau niwroddatblygiadol fel anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd ac awtistiaeth. Yn ogystal rydym yn edrych ar brif anhwylderau seiciatrig ymysg oedolion fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynnol ac anhwylderau niwroddirywiol fel clefyd Alzheimer, clefyd Huntington a chlefyd Parkinson.

Un gydran bwysig yn ein cenhadaeth yw hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr clinigol ac anghlinigol er mwyn parhau â'r ymchwil holl-bwysig hon yn y dyfodol. Mae'n gwaith amlddisgyblaeth ni'n agor ein hymchwilwyr sylfaenol i heriau allweddol ymchwil drosiannol ac yn agor ein hymchwilwyr clinigol i botensial datblygiadau yn y niwrowyddorau sylfaenol.

Mae'r Sefydliad wedi'i leoli mewn labordai ymchwil pwrpasol yn Adeilad Hadyn Ellis, ar y cyd â Chanolfan yr MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig a'r Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl. Er hynny, mae gwireddu'n cenhadaeth yn cynnwys nid yn unig y gwaith yn y cyfleuster craidd hwn ond hefyd mynd ati i gydweithredu ag ymchwilwyr ledled Prifysgol Caerdydd. Yn arbennig, cydweithrediad o fewn Ysgolion Seicoleg, Meddygaeth, Biowyddoniaeth ac Optometreg.