Safonau'r Iaith Gymraeg

Bydd Safonau'r Iaith Gymraeg, sy'n disodli Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol, yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018.

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol ar gyfer gosod dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus i gydymffurfio ag un neu fwy o'r safonau ymddygiad ynglŷn â'r Gymraeg, a wnaed yn iaith swyddogol yng Nghymru. Golyga hyn na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i wneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygiad y Gymraeg, a bydd yn:

  • Sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.
  • Annog siaradwyr Cymraeg i fanteisio ar y gwasanaethau y mae ganddynt hawl i'w derbyn gennym yn Gymraeg.
  • Cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth i'r holl staff ynglŷn â Safonau'r Gymraeg a chefnogi'r rhai y mae angen cymorth arnynt gyda'r Gymraeg.

Rydym yn dangos ein hymrwymiad i'r Safonau ac yn nodi sut y byddwn yn cydymffurfio â nhw yn y polisïau canlynol:

Polisi Safonau Cyflenwi Gwasanaethau'r Gymraeg

Polisi Safonau Cyflenwi Gwasanaethau'r Gymraeg

29 Mawrth 2018

Mae'r polisi yn cynnig arweiniad ynghylch y gwasanaethau y mae'n rhaid eu darparu yn Gymraeg ac yn Saesneg, a'n hymrwymiad i wneud yn siŵr na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

PDF

Polisi Safonau Gweithredol y Gymraeg

Polisi Safonau Gweithredol y Gymraeg

1 Chwefror 2018

The policy provides guidance on operations which must be carried out in Welsh, monitoring of staff language preferences and opportunities to promote the Welsh language among new and existing staff.

PDF

Felly beth gall siaradwyr Cymraeg ei ddisgwyl gennym ni?

  • Rydym ni'n croesawu gohebiaeth ac ymholiadau yn Gymraeg a byddwn yn sicrhau bod unrhyw ohebiaeth Gymraeg a ddaw i'r Brifysgol yn derbyn ateb yn Gymraeg wedi'i lofnodi.
  • Os ydych chi'n derbyn cylchlythyrau a llythyrau safonol gennym ni, bydd y rhain yn ddwyieithog.
  • Bydd y cyhoeddiadau a gynhyrchir gennym ni'n ganolog a'r deunyddiau print hefyd yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog.
  • Bydd holl dudalennau gwe Corfforaethol y Brifysgol a hafanau ein Colegau, Ysgolion, Adrannau, Canolfannau a Sefydliadau Ymchwil ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Beth fedrwn ni ei gynnig i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg?

Mae nifer fawr o fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn astudio gyda ni. Felly mae sicrhau'r cyfle i chi astudio a byw eich bywyd yn Gymraeg yn rhywbeth rydym ni'n ei gymryd o ddifrif.

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo'n llawn i'r datblygiadau diweddar ar draws y sector mewn perthynas â darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Erbyn hyn gallwn gynnig dewis sylweddol o fodiwlau y gellir eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws ystod eang o bynciau o'r Gyfraith i Feddygaeth.

Mae gennym ni gynlluniau cyffrous hefyd i ddatblygu llawer mwy o gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a gallwch ddarllen am y rhain ar wefan ein Cangen ni o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Tiwtora

Gallwch ofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg, cyhyd â bod aelodau o'r staff addysgu yn eich maes pwnc chi sy'n medru'r Gymraeg. Os nad oes aelodau o'r staff addysgu yn medru'r Gymraeg, gofynnir i aelod priodol o staff o Ysgol arall eich tiwtora chi.

Yn Ysgol y Gymraeg a Chanolfan Cymraeg i Oedolion Bro Morgannwg, mae gan yr holl fyfyrwyr diwtoriaid Cymraeg eu hiaith.

Arholiadau

Byddwch yn cael cynnig y cyfle i sefyll eich arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, pa un a ydych chi wedi derbyn eich tiwtora drwy'r Gymraeg ai peidio.

Os ydych chi'n dymuno sefyll eich arholiadau yn Gymraeg byddwn ni'n sicrhau bod eich gwaith cwrs asesedig, eich papurau arholiad a'ch sgriptiau'n cael eu cyfieithu os nad oes marcwyr Cymraeg eu hiaith ar gael. Mae'r trefniadau hyn yn amodol ar unrhyw ganllawiau neu reoliadau cenedlaethol neu gan gyrff proffesiynol neu Arweiniad yr ASA.

Cyfathrebu

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, byddwn ni'n cynnig dewis i chi gael eich cyfweld yn Gymraeg pan fyddwn ni'n eich gwahodd am gyfweliad.

Llety

Bydd cyfle i chi ymgeisio am lety sydd wedi'i neilltuo'n arbennig i siaradwyr Cymraeg mewn dwy neuadd breswyl, sef Llys Senghennydd a Talybont Gogledd.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Safonau'r Gymraeg cysylltwch ag Andrew Lane yn y Tîm Gwasanaethau Sicrwydd.

Andrew Lane

Bydd ein Polisi Iaith Gymraeg ar gyfer Gweithredu, sy'n amlinellu yn amlinellu cyfrifoldebau'r Brifysgol wrth weithredu yn cael ei gyhoeddi yn fuan.