Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

03 Hydref 2017

Adamsdown pupils at Cardiff Business Schoo

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn helpu i ysbrydoli hunan-gred a dyhead mewn cenhedlaeth newydd o arweinwyr y dyfodol mewn ysgol gynradd leol.

Croesawyd disgyblion o Ysgol Gynradd Adamsdown i’r Ysgol Busnes ar ddiwedd eu prosiect Camu i Fyd Busnes, cynllun sydd am helpu i ddatblygu sgiliau bywyd plant fel cyfathrebu, gwydnwch, datrys problemau a gwaith tîm, gan hefyd roi hwb i’w hyder.

Cysylltodd yr ysgol ag Ysgol Busnes Caerdydd yn chwilio am fentoriaid i weithio gyda’r disgyblion a gafodd y dasg o ddylunio cynnyrch, ei greu, a’i werthu i rieni.

Aeth Dr Carolyn Strong a Dr Amy Yau o is-adran Marchnata a Strategaeth yr Ysgol i Adamsdown i roi cyngor i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ar eu cynlluniau busnes a’u strategaethau marchnata, a chafodd ymrwymiad a chreadigrwydd y disgyblion gryn argraff arnynt. Llwyddodd y disgyblion i greu’r cynhyrchion a brandiau ar eu cyfer oedd yn cynnwys labeli a phecynnau. I nodi diwedd y prosiect gwahoddodd Dr Strong y disgyblion i ddod i’r Ysgol Busnes lle aethent i sgyrsiau ar farchnata, cael taith o’r Ysgol, cwrdd â’r Deon, yr Athro Martin Kitchener, a sefydlu marchnatle i werthu eu cynhyrchion.

Dywedodd Pennaeth Adamsdown, Mrs Emma Thomas: “Daw llawer o’n disgyblion o deuluoedd sydd heb fynd i addysg uwch. Roedd yr ymweliad ag Ysgol Busnes Caerdydd yn gyfle i’r plant brofi diwrnod fel myfyriwr a chwrdd â phobl ysbrydoledig fel yr Athro Kitchener. Crëodd ei sgwrs frwdfrydedd mawr yn eu plith, a dechreuon nhw drafod eu syniadau eu hunain am fynd i’r brifysgol ar unwaith. Chwaraeodd y profiadau a roddodd Prifysgol Caerdydd a’r Ysgol Busnes ran fawr wrth godi dyheadau ein disgyblion sy’n dod o un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Caerdydd.

“Roedd y prosiect Camu i Fyd Busnes yn bwysig iawn i’r holl blant ac ategodd yr holl hyfforddiant ac adborth gan staff y Brifysgol y profiad yn fawr. Galluogodd ein cysylltiad â’r Ysgol Busnes i ni agor llygaid y plant i bosibiliadau newydd, ac edrychwn ymlaen at ddatblygu’r berthynas hon ymhellach yn y dyfodol.”

Ychwanegodd yr Athro Kitchener: “Roedd yn bleser croesawu disgyblion Adamsdown i Ysgol Busnes Caerdydd a chael cyfle i’w helpu i weld bod addysg uwch o fewn eu cyrraedd. Cefais fy ysbrydoli gan eu hysbryd creadigol a’u mentergarwch, yn ogystal â’u hyder a’u gallu i gyfleu eu syniadau a’u prosiectau busnes.

“Fel Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo gwelliant economaidd a chymdeithasol mewn cymunedau ym mhedwar ban byd, ond mae’n dechrau yma yng Nghaerdydd. Mae helpu pobl i wireddu eu dyheadau a mynd ati i wneud cyfraniad cadarnhaol - mewn busnes ac mewn cymdeithas - yn allweddol i’n darpariaeth academaidd, cymorth cyflogadwyedd a gofal bugeiliol. Gobeithio bod gan ddisgyblion Adamsdown a ddaeth atom cyn yr haf ac sydd nawr yn dechrau’n yr ysgol uwchradd, gred mwy cadarn yn yr hyn y gallant ei gyflawni, ac ymdeimlad o gymuned sy’n eu cefnogi.

Rhannu’r stori hon

Adamsdown pupils at Cardiff Business Schoo

The public value business school

Find out more about how we are embedding our public value strategy across our research, teaching and governance.