Lleddfu’r pwysau sydd ar adrannau achosion brys

29 Medi 2017

Parademics, doctor and nurse in A&E

Mae dau dîm ymchwil meddygol, o dan arweiniad yr Athro Adrian Edwards, Prifysgol Caerdydd, a’r Athro Jonathan Benger, Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE Bryste), wedi cytuno i gydweithio ar brosiectau gofal brys ategol.

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) wedi ariannu’r naill astudiaeth a’r llall, i roi adroddiad ynghylch sut y gall defnyddio meddygon teulu mewn adrannau achosion brys wella canlyniadau i gleifion.

Mae’r Llywodraeth yn ffafrio’r dull hwn yn gyffredinol.  Fodd bynnag, defnyddir amrywiaeth o fodelau ledled Cymru a Lloegr, gydag amrywiaeth eang o amgylchiadau.  Nod yr ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth fydd darparu modelau gofal effeithlon, sy’n rhoi’r cleifion yn gyntaf.

Modelau gofal effeithlon

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cael yr orchwyl o werthuso pa mor effeithlon y mae meddygon teulu yn gweithio o fewn adrannau gofal brys, neu ochr yn ochr â nhw, ar hyn o bryd. Bydd UWE Bryste yn nodi, astudio a gwneud cynigion ynghylch modelau gofal effeithlon.

Yn ôl yr Athro Adrian Edwards: “Rydym i gyd yn deall y pwysau cynyddol ar adrannau achosion brys...”

“Mae angen inni wybod beth sy'n gweithio orau i gleifion, ym mha sefyllfaoedd, beth sy'n ddiogel a beth sy’n cynrychioli gwerth da am arian ar gyfer y GIG yn ei gyfanrwydd.”

Yr Athro Adrian Edwards, Chair

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo ar y ddau brosiect, a disgwylir adroddiadau yn gynnar yn 2020. Bydd y timau yn defnyddio arbenigwyr ledled Cymru a Lloegr, gan gynnwys meddygon teulu; meddygon brys; staff nyrsio; llunwyr polisïau, ystadegwyr a chleifion.

Bydd y prosiectau’n defnyddio arolygon, cyfweliadau ac ymweliadau i gasglu data gan sampl gynrychioliadol o safleoedd adran achosion brys.  Eu nod cyffredin yw gwella ansawdd, effeithlonrwydd, diogelwch a phrofiad cleifion sydd angen gofal brys.

Yn ôl yr Athro Jonathan Benger: “Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr yng Nghymru ac ar draws Lloegr i ddeall rôl meddygon teulu yn yr adran achosion brys yn well, a'r ffordd orau o ddarparu'r gwasanaethau hyn yn y dyfodol.”

Mae Caerdydd a Bryste yn hyderus y bydd cydweithredu o fudd i’r naill brifysgol a’r llall, ac y gallai gynnig modelau darparu gwasanaeth gwell.

Rhannu’r stori hon

Female scientist in laboratory

Explore our research

Our interdisciplinary themes range from laboratory investigation to clinical practice, in hospital and community settings.