Hil ynghudd

20 Gorffennaf 2017

Man and woman speaking in office building

Rhaid i fusnesau Prydain roi'r gorau i'r “tawelwch” ynghylch diffyg cynrychiolaeth grwpiau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) mewn swyddi allweddol, yn ôl ymchwil newydd a gomisiynwyd gan Academi Rheolaeth Prydain (BAM) a'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) ac a gyd-ysgrifennwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Delivering Diversity, a noddwyd gan CMI a BAM, yn amlygu'r heriau dydd i ddydd sy'n wynebu rheolwyr BAME, sut caiff materion BAME eu cynrychioli a'u rheoli gan gwmnïau FTSE, a'r argymhellion a nodwyd gan y tîm ymchwil fel prif newidiadau polisi sydd i'w gwneud gan gwmnïau a'r llywodraeth. Mae'r adroddiad yn pwysleisio'r camau ymarferol y gall cwmnïau eu cymryd ar unwaith ac yn y tymor canolig i ddatblygu diwylliannau gwirioneddol ymaddasol, sy'n addas i'r diben mewn cyfnod o her wleidyddol, economaidd a chymdeithasol.

Dim ond chwech y cant o swyddi rheoli yn y DU sy'n cael eu cyflawni gan leiafrifoedd. Er hyn, canfu Delivering Diversity mai dim ond 54 y cant o arweinwyr FTSE100 sy'n mynd ati'n fwriadol i hyrwyddo gwell amrywiaeth yn eu cwmnïau, gyda 21 y cant yn unig yn datgelu eu lefelau amrywiaeth presennol drwy gyhoeddi targedau a data dilyniant.

Darn arloesol o waith

Dywedodd cydawdur yr adroddiad, yr Athro Emmanuel Ogbonna o Ysgol Busnes Caerdydd: "Mae hwn yn ddarn arloesol o waith sy'n cyfuno trylwyredd academaidd gyda dirnadaeth gan arweinwyr busnes mewn cyrff FTSE100...

“Helpodd ein dull o gynnal ymchwil gyda pharau o arweinwyr busnes BAME a heb fod yn BAME mewn swyddi tebyg ni i ganfod naratifau cystadleuol a chyflenwol a gyfoethogodd ein dealltwriaeth o'r materion allweddol. Mae hyn wedi ein helpu i lunio adroddiad sy'n llawn awgrymiadau ar ffyrdd y gellir gwella profiadau sefydliadol drwy'r drefn reoli gyfan.”

Yr Athro Emmanuel Ogbonna, Professor of Management and Organizational Behaviour

Mae Delivering Diversity yn dangos diffyg gwybodaeth mewn llawer o gwmnïau ynghylch amrywiaeth eu trefn reoli. Cyfaddefodd wyth deg tri y cant o arweinwyr AD bod angen gwell data ar amrywiaeth BAME arnynt i ysgogi gwelliannau.

Canfu'r adroddiad fod angen i fusnesau gymhwyso'r gwersi yn sgil cynnydd diweddar ar amrywiaeth rhwng y rhywiau, gan gynnwys gosod targedau a chyhoeddi data dilyniant. Mae saith deg pump y cant o'r cwmnïau FTSE100 a arolygwyd bellach yn gosod targedau dilyniant ar gyfer rhywedd ac mae 71 y cant yn cyhoeddi data cysylltiedig. Er mai dim ond 21 y cant sy'n gwneud hynny ar BAME, dywed yn agos i hanner (47 y cant) o'r gweddill eu bod yn disgwyl gosod targedau dros y flwyddyn nesaf.

Meddwl yn wahanol, arloesi a chysylltu

Dywedodd yr Athro Nic Beech, cydawdur yr ymchwil a Dirprwy Bennaeth Prifysgol Dundee: "Mae Delivering Diversity 2017 yn newydd yn y ffordd mae'n dadansoddi ymarfer ym mhrif gwmnïau’r DU, y FTSE100, gan ddangos bod ffordd bell i fynd o ran arweinyddiaeth Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae angen i gwmnïau gael diwylliannau amrywiol, ymaddasol sy'n eu caniatáu i feddwl yn wahanol, arloesi a chysylltu ag amrywiaeth eang o gwsmeriaid. Fodd bynnag, cymharol brin yw’r rhai sy'n arwain y ffordd wrth ddatblygu pobl BAME yn eu trefniadau rheoli. Mae adroddiad Delivering Diversity yn cynnwys astudiaethau achos o enghreifftiau cryf: Aviva, Lloyds Banking Group, RBS, Sainsbury’s a Schroders, a hefyd perfformwyr cryf y tu allan i'r FTSE100 gan gynnwys Google a Virgin Money. Yn gyffredinol fodd bynnag, gwelsom ni mai dim ond 15 y cant oedd yn arwain, 35 yn gweithredu ac roedd 50 y cant yn y categori cychwynnol."

Dywedodd yr Athro Geraldine Healy, cydawdur ac ymchwilydd yn QMUL: "Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn nodi bod angen i FTSE100 fabwysiadu mesurau ar frys i sicrhau bod talentau cyflogeion BAME yn cael eu recriwtio, eu cyrchu a'u datblygu’n llawn. Mae ein hymchwil yn cynnig strategaethau ymarferol ar gyfer gweithredu a newid - mae'r amser am esgusodion ar y mater angof hwn wedi hen basio. Yr her nawr yw i'r cwmnïau FTSE100 nodi ymhle maen nhw'n ddiffygiol, ac yna sicrhau'r adnoddau sydd eu hangen i wneud y newidiadau angenrheidiol."

Roedd tîm y prosiect yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol y Frenhines Mary, Llundain, Prifysgol Bradford, Prifysgol Dundee a Phrifysgol St Andrews.

Un canlyniad allweddol i'r ymchwil yw bod CMI a BAM yn galw am weithredu gan fusnesau mewn saith maes allweddol.

Saith Cam Gweithredu

  1. Rhoi'r gorau i'r tawelwch. Mae angen i arweinwyr ailgychwyn y sgwrs ar hil, dangos ymrwymiad a chyfleu achos busnes clir dros newid i gyflawni amrywiaeth.
  2. Dysgu o'r agenda rhywedd. Mae busnes wedi dangos bod modd creu momentwm i sicrhau newid, gydag arweinyddiaeth gynhwysol ar bob lefel a thryloywder ynghylch strategaethau, targedau a chynnydd
  3. Wynebu'r niferoedd: ei fesur, ei reoli, ei adrodd. Mae angen i gwmnïau fesur amrywiaeth BAME ar bob lefel yn y trefniadau rheoli.
  4. Manteisio ar bŵer nawdd. Mae angen i uwch arweinwyr fynd ati i chwilio am arweinwyr amrywiol newydd a chyfarfod â nhw i'w noddi a chefnogi eu datblygiad.
  5. Adeiladu amrywiaeth drwy arweinyddiaeth 'lefel nesaf'. Gall modelau rôl a mentoriaid ar y lefel nesaf i fyny - nid modelau rôl o bell ar frig busnes - fod yn rym pwerus ar gyfer newid. Defnyddio modelau arloesol fel cylchoedd mentora a gwrthdroi mentora.
  6. Bod yn gynhwysol ac yn ymaddasol. Adeiladu diwylliannau ymaddasol sy'n ymateb i'r gwahaniaethau mae pobl yn dod gyda nhw i'r gwaith. Bod yn glir bod y cwmni'n gwerthfawrogi gwahaniaeth fel nad oes unrhyw gyflogai o leiafrif yn cwestiynu ei le.
  7. Meincnodi a chydweithio. Dylai busnesau gymharu eu perfformiad gydag eraill yn eu sector a chydweithio ar ffyrdd i  gyflymu newid.

Mae adroddiad Delivering Diversity sy'n cynnwys astudiaethau achos gan gwmnïau blaenllaw fel Aviva, Google, Lloyds Banking Group, RBS, Sainsbury’s, Schroders, a Virgin Money, ar gael yma. Lansiwyd yr adroddiad 19 Gorffennaf yn y Senedd.

Rhannu’r stori hon

Man and woman speaking in office building

The public value business school

Find out more about how we are embedding our public value strategy across our research, teaching and governance.