Gwobrau Hyfforddeion BEST

07 Ebrill 2017

Winners at BEST Trainer Awards

Mae Deoniaeth Cymru wedi anrhydeddu meddygon a deintyddion yng Nghymru mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan Gymdeithas Feddygol Prydain yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Gwobrwywyd yr enwebeion llwyddiannus am eu rhagoriaeth wrth hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol meddygol a deintyddol ledled Cymru.

Mae gwobrau blynyddol BEST/BSAS yn rhan o Wobrau Athro/Athrawes Glinigol y Flwyddyn BMA/BMJ a gynhelir ar y cyd gan Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, Ysgol Meddygaeth Abertawe a Deoniaeth Cymru.

Gofynnwyd i bob meddyg a deintydd sy’n cael eu hyfforddi yng Nghymru i enwebu ymgynghorydd, meddyg teulu, deintydd neu staff a meddyg cyswllt arbenigol oedd wedi perfformio’n rhagorol yn eu tyb hwy.

Chris Payne at BEST Trainer Awards

Y gweithwyr proffesiynol canlynol oedd Hyfforddwyr y Flwyddyn yng ngwobrau BEST 2016: Dr Samantha Wilson, Meddyg Partner a Hyfforddwr ym Meddygfa Ely Bridge, Caerdydd; Dr Mark Taubert, Meddyg Ymgynghorol mewn Gofal Lliniarol yng Nghanolfan Ganser Felindre, Caerdydd; Dr Madhan Mohan Natarajan, Darlithydd mewn Deintyddiaeth Adferol yn Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd; a Mr Suresh Pandalai, Arbenigwr Cysylltiol mewn Wroleg yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd.

Dywedodd yr Athro Peter Donnelly, Deon Ôl-raddedigion Deoniaeth Cymru: “Mae Deoniaeth Cymru yn arbennig o falch o fod wedi datblygu gwobrau BEST/BSAS i gydnabod y safonau uchel o addysg feddygol a deintyddol yng Nghymru. Unwaith eto, mae’r safonau wedi bod yn rhagorol ac maent yn adlewyrchu amser ac ymrwymiad y meddygon a’r deintyddion sydd ar flaen y gad ym meysydd addysg a hyfforddiant. Mae gwobrau BEST/BSAS yn ddathliad teilwng ar gyfer y rhai sydd wedi’u henwebu gan eu hyfforddeion am yr amser, y gofal a'r ymdrech y maent wedi’u rhoi i’r rôl bob dydd.”

Mae'r gwobrau'n rhan o raglen gwaith helaeth Deoniaeth Cymru i gydnabod a gwobrwyo hyfforddwyr, a'i safbwynt bod ansawdd arferion meddygol a deintyddol a diogelwch cleifion yn dibynnu ar ansawdd yr hyfforddiant a gynigir.  Maent hefyd yn cyfrannu at waith y Ddeoniaeth o gydymffurfio â'r gofynion rheoleiddiol (Cyngor Meddygol Cyffredinol) i roi cydnabyddiaeth i hyfforddwyr ym maes gofal eilaidd drwy ddatblygu a chefnogi hyfforddwyr o safon, gan gynnwys Goruchwylwyr Addysgol a Chlinigol.

Cafodd pedwar enillydd y wobr Fwrsari Addysg Feddygol gwerth £3,000 hefyd. Nod strategol Deoniaeth Cymru yw comisiynu, rheoli ansawdd a chefnogi addysg a hyfforddiant ar gyfer hyfforddeion, meddygon ysbytai, meddygon teulu, deintyddion ac ymarferwyr gofal deintyddol yng Nghymru.

Rhannu’r stori hon

CGI of blue sphere covered in medical imagery, with repeated imagery on wall behind

Ein nod

Creu newid sylweddol i gyflymu'r ffordd gall arloesedd clinigol wella gwasanaethau iechyd.