International students

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Living and studying in Cardiff  will be very different to your life in your home country, but there are plenty of ways to help you adjust to being in the UK.

Making medical decisions

Medical treatment

Information on registering with a doctor/dentist, disability and dyslexia services, sports facilities, medication, organ donation in Wales and how to stay safe.

Wallace Lecture Theatre

Studying in the UK

Find out more about academic life in the UK, how to improve your study skills, along with where to find academic and English language support.

Inside Ty Coffi

Working in the UK

Find out more about the employment restrictions that apply to those students who are visa holders.

Students sitting on grass

Personal safety

The majority of international students enjoy a positive and rewarding experience during their stay in Cardiff, but like all cities you have to be sensible.

Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Caplandy

Mae ein Caplandy yn cynnwys caplaniaid Catholig, Yr Eglwys yng Nghymru (Anglicanaidd), Eglwysi Dwyreiniol, Hindŵ, Methodistaidd a Moslemaidd.

Maent yn gweithio ochr yn ochr â chymunedau ffyrdd eraill yng Nghaerdydd, gan groesawu fyfyrwyr o bob rhan o’r byd, waeth beth yw eu cenedligrwydd, crefydd, rhyw neu gyfeiriadedd. Rydym wedi ymrwymo i hybu trafodaethau rhwng myfyrwyr o wahanol grefyddau a chefndiroedd.

Mae’r caplaniaethau unigol sydd yn rhan o’n caplaniaeth yn llefydd o gyfeillgarwch, lletygarwch, addoliad a chefnogaeth. Maent yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ymlacio ac i archwilio ffydd ac ysbrydolrwydd.

Maent yn darparu cyngor a gofal, grwpiau cefnogi myfyrwyr, yn trefnu rhaglenni rheolaidd o addoliad, darlithoedd, ac allgymorth cyfiawnder cymdeithasol, yn ogystal â digwyddiadau hwylus sy’n agored i bawb. Mae ein caplaniaethau amrywiaeth yn gwasanaethu cymuned y Brifysgol I helpu myfyrwyr i ymgartrefu ac i gwrdd â phobl newydd.

Dod o hyd i bobl eraill sy'n rhannu'ch ffydd

Mae yna amrywiaeth o gymdeithasau crefyddol sydd yn cynrychioli gwahanol grefyddau yn yr Undeb Myfyrwyr. Mae yna gymdeithasau Islamaidd, Iddewig a Christnogol y gallwch ymuno â nhw, ymysg eraill. Gallwch ddod o hyd i fanylion am y clybiau a’r cymdeithasau ar y wefan.

Mae mannau addoli ar gyfer nifer o grefyddau o amgylch y ddinas. Mae gan y Caplandy fanylion am eglwysi, synagogau, temlau a mannau addoli eraill o amgylch Caerdydd. 

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch chaplaincy@caerdydd.ac.uk

Ystafelloedd tawel

Mae nifer o ystafelloedd tawel ar gampysau Cathays a Pharc Mynydd Bychan wedi cael eu sefydlu ar gyfer gweddi a myfyrdod unigol, synfyfyrio, arsylliad neu amser tawel yn unig. Mae yna hefyd ystafell dawel ar gael bob dydd yn ystod y tymor ar y trydydd llawr yn Lolfa Undeb y Myfyrwyr.

Gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar y ddau gampws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Two male students and one female student walking on the pavement carrying books

Mae gan Brifysgol Caerdydd ddau gampws mawr mewn dau leoliad hwylus.

Parc Cathays

Gyda'i rodfeydd coediog llydan a'i adeiladau braf o garreg Portland, dyma fan i ysbrydoli'ch astudiaethau.

Parc Mynydd Bychan

Dyma ein campws gofal iechyd, sydd â phedair Ysgol Academaidd ar yr un safle ag Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae ystod eang o gyfleusterau a gwasanaethau cefnogaeth ar gael i chi fel myfyriwr Prifysgol Caerdydd.

Eu pwrpas yw i wneud gwaith yn haws i chi drwy'ch helpu i addasu i fywyd Prifysgol a rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth brydlon i chi.

Computing Services

Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Mae ystafelloedd cyfrifiadurol a mynediad Di-wifr ar draws y ddau gampws, yn ogystal â chlinigau TG, siop i brynu, atgyweirio neu i rentu cyfrifiaduron a mwy.

Lady and five children holding an inflatable daffodil.

Y Feithrinfa

Mae'r Feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.

Four students sitting around a table in a crowded room.

Canolfan y Graddedigion

Yn cynnig adnoddau astudio a chyfleoedd i ôl-raddedigion gymdeithasu.

Students reading language books

Ieithoedd i bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Students in a library

Llyfrgelloedd

Gyda thros 3,000 o fannau astudio mewn llyfrgelloedd ac ystafelloedd TG cyfleus a mynediad Wi-Fi eang, mae man astudio cyfforddus ar garreg y drws.

Lady sitting at a table eating a muffin.

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Swimmer at Varsity in pool competing

Chwaraeon

Rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o bêl-droed a thennis i grefft ymladd a chwaraeon dŵr.

Student support

Cymorth i fyfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch bywyd fel myfyriwr.

Daeth Undeb y Myfyrwyr Caerdydd yn bumed yn y DU yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2015.

Yn cael ei rhedeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, mae'r Undeb yn cynnig rhaglen wych o adloniant, clybiau amrywiol a chymdeithasau ac ystod gynhwysfawr ac eang o wasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth. Cewch bob agwedd o fywyd myfyriwr o fewn un adeilad pwrpasol.

Lleoliadau a chymdeithasu

Nosweithiau clwb poblogaidd, digwyddiadau cerddorol, clwb comedi a thafarn.

Ble i fwyta

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop yr Undeb, mae digon o ddewis ar eich cyfer.

Siopau a Gwasanaethau

Popeth rydych ei angen o dan un to – siopau, banc a hyd yn oed siop trin gwallt.

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Swyddi a Sgiliau

Ymunwch â 1,000 o fyfyrwyr arall sydd yn rhoi eu hamser i helpu yn y gymuned.

Mae Caerdydd yn ddinas hyfryd a llewyrchus sy’n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ac i astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision lleoliad cyfeillgar, rhad a chryno â chyfleusterau diwylliannol ac adloniadol prifddinas fodern.

Canolfan Mileniwm Cymru

Dinas fywiog

Pa bynnag ffordd rydych chi'n dewis ymlacio, mae gan Gaerdydd rywbeth i gynnig i chi.

Beach coastline

Cymru

Gwlad unigryw a chyfeillgar, gyda rhai o olygfeydd naturiol mwyaf godidog yn y byd a thraddodiad hanesyddol gyfoethog i'w archwilio.

Ffeithiau a ffigyrau

  • 30,180 o fyfyrwyr
  • 330 o barciau a gerddi
  • 354,300 o bobl

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU. Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. 

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd ac yn dangos costau byw ar gyfer 2015/16. Dylai gael ei defnyddio fel canllaw yn unig. 

Yn ogystal mae tudalennau Llety'r Brifysgol yn cynnwys prisiau 2015/16  ar gyfer pob annedd ac unwaith eto dylech ddefnyddio'r wybodaeth hon fel canllaw yn unig.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

 Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol 
EitemYr wythnos  Y mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)87.82381.863400.00
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi5.0021.74193.57
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae trwydded teledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)8.5036.96329.07
Cyfanswm189.57824.297339.18
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat 
EitemYr wythnosY mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent65.00282.632516.43
Biliau12.5054.35483.93
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi (does dim costau golchdai yn y tai)3.7516.31145.18
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae un trwydded teledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)5.0021.74193.57
Cyfanswm174.50758.756755.64
Amcan o gostau byw israddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol  
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.703926.79
Bwyd1201084
Llyfrau - costau dechrau tymor35.40319
Cymdeithasu1371238.47
Dillad31.50284.55
Golch ac eitemau ymolchi31.50284.55
Teithio30271.00
Symudol21.30192.41
Cyfanswm846.307,644.91
 Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat 
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent297.602,688.32
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr78.90712.73
Bwyd1201084
Llyfrau -costau dechrau tymor35.40319.78
Cymdeithasu137.101238.47
Dillad36.30327.91
Golch ac eitemau golchi44.40401.08
Teithio48.90441.73
Ffôn/symudol21.30192.41
Cyfanswm819.907406.43
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol 
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd1201159.88
Llyfrau -costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn Symudol20236.94
Cyfanswm703.249572.96
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat 
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.543561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd1201159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi (gan nad oes costau golchdai yn y tai) 26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn symudol20236.94
Cyfanswm703.248783.16
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd96.651159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50485
Symudol19.80236.94
Cyfanswm800.289573.31
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat 
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.603561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd96.631159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad28.50341.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Symudol20236.94
Cyfanswm735.638797.16

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig 

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.  

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol. 

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny. 

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.

Siarter y Myfyrwyr

Yn amlinellu’r rolau, cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni.