Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Mae ymgysylltu yn rhan annatod o waith academaidd yr Ysgol Meddygaeth ac mae’n hollbwysig er mwyn gwella gweithgareddau craidd yr Ysgol - ymchwil, addysg a hyfforddiant.

Fideo yn edrych ar ymgysylltu cyhoeddus yn ein hymchwil

Mae ymgysylltu yn creu dialog ac ymddiriedaeth rhwng ymchwil a chymdeithas. Mae’n gofalu bod canlyniadau ein gwaith yn mynd y tu hwnt i feysydd traddodiadol academaidd, busnes a llywodraeth.

Mae'n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent ac yn ehangu a llywio agwedd y cyhoedd. Mae hefyd yn gwella ansawdd, perthnasedd ac effaith ein hymchwil ac yn cyfrannu at economi a lles cymdeithasol yn y dyfodol.

Nodau

Aims

Engagement visual
  • Ysgogi cymuned ymchwil atblygol ac ymatebol sy’n ymgysylltu â’r cyhoedd yn y cylch ymchwil pan mae gwaith i'w wneud, a phan mae cynnwys y cyhoedd yn ychwanegu gwerth ac yn cael yr effaith fwyaf.
  • Cyfoethogi a gwella profiad dysgu’r myfyrwyr, datblygu sgiliau a hau’r hadau fydd yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o dalent.

Rydym yn ymgysylltu drwy siarad, gwrando, ysbrydoli, hysbysu, bod yn berthnasol a chyfrannu.

Gweithgareddau ymgysylltu

Gweithio gydag ysgolion

Ar draws yr ysgol mae llawer iawn o'r gwaith ymgysylltu'n ceisio ysbrydoli plant ysgol ledled Cymru i ystyried gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth a meddygaeth. Mae rhywfaint o'r gweithgarwch hwn wedi'i gydlynu'n ganolog drwy ein rhaglen PUSH ac mae rhywfaint ohono'n cael ei arwain gan ymchwil ac yn canolbwyntio arni. Yn ogystal â hyn, mae staff yn ymateb i wahoddiadau achlysurol gan ysgolion a grwpiau lleol i gynnal gweithgareddau ymgysylltu sydd wedi eu teilwra.

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn ymgysylltu â ni, llenwch y ffurflen gais ar-lein hon neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen.

I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a gynhelir ar draws Prifysgol Caerdydd, ewch i'r wefan Cefnogaeth Cwricwlwm.

Cynnwys y cyhoedd a chleifion

Er mwyn sicrhau bod ein rhaglenni ymchwil yn gyfredol, yn berthnasol, ac yn diwallu anghenion ein cymdeithas newidiol, rydym yn gweithio i ymgorffori diwylliant o gynnwys y cyhoedd a chleifion fel y gallant lywio a dylanwadu ar ymchwil.

Bydd y safbwyntiau ac arbenigedd ychwanegol hyn yn helpu i lywio'r gwaith ymchwil a gyhoeddir. Gall cynnwys y cyhoedd ychwanegu gwerth a dwyn manteision annisgwyl. Mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn gwneud ymchwil yn fwy perthnasol a dibynadwy, ac yn fwy tebygol o gael effaith gadarnhaol ar gleifion o'r herwydd.

Video focusing on why public involvement in research is so important.

Rhagor o wybodaeth

Os oes diddordeb gennych mewn ymgysylltu â ni, neu os hoffech gael gwybod rhagor am ein gweithgareddau ymgysylltu, cysylltwch â:

Ymgysylltu Meddygaeth

Engagement activities

Working with schools

Across the school an enormous amount of engagement work is aimed at inspiring school children across Wales to think about careers in science and medicine. Some of this activity is coordinated centrally through our PUSH programme and some of it is research-focused and led. In addition to this, staff respond to ad hoc invitations from local schools and groups to carry out tailored engagement activity.

If your school is interested in engaging with us please complete this online request form or contact us using the details at the foot of the page.

To find out more about school engagement activity taking place across Cardiff University, please visit the Curriculum Support website.

Involving the public and patients

In order to ensure that our research programmes are current, relevant and meets the needs of our changing society, we work to embed a culture of involving the public and patients in shaping and influencing research.

This additional insight and expertise will help to inform research outputs. Involving the public in research can add value and bring about unexpected benefits. Evidence shows that it makes the research more relevant and reliable and therefore more likely to impact positively on patients.

Video focusing on why public involvement in research is so important.

Creu partneriaethau ymgysylltu

Rydym yn awyddus i ddatblygu a chynnal partneriaethau ymgysylltu cadarn gyda'r nifer fawr o randdeiliaid sydd gennym, sy'n dwyn manteision i'r Ysgol, y gymuned leol, a thu hwnt.

Dylanwadu, ehangu, a hysbysu

Drwy ddatblygu ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth, rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid polisi i wella ein dealltwriaeth, gweithrediad a defnydd o allbynnau ymchwil.

Er mwyn ehangu a llywio agweddau'r cyhoedd am iechyd a gofal cymdeithasol, rydym hefyd yn cynnal cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth. Nod y darlithoedd hyn yw agor meysydd y ceir pryderon yn eu cylch yng ngofal iechyd, a chyflwyno ymchwil newydd am faterion iechyd.

Astudiaethau

Mae gennym ymchwilwyr ar draws yr Ysgol sy'n ymwneud â phob math o weithgareddau ymgysylltu i gefnogi eu gwaith.

Children involved in the video making workshop

Astudiaethau: Dr Pauline Ashfield-Watt

Across her research Pauline is interested in improving people’s awareness, understanding and engagement with health as part of their daily routine.

Dr Ian Humphreys working with children from St Brides Major Primary School in Bridgend.

Astudiaethau: Dr Ian Humphreys

Mae labordy Ian yn defnyddio modelau in vivo o heintiau firysol ynghyd â samplau clinigol i’n helpu i ddeall y dulliau sy’n rheoleiddio imiwnedd gwrthfirysol.

Grace showcasing her research to members of the public

Astudiaethau: Dr Grace McCutchan

Nod ymchwil Grace yw llunio ffyrdd o annog pobl sy’n amlygu sumptomau cancr i fynd at feddyg eu teulu yn ddiymdroi.

Oncolytic viruses

Astudiaethau: Dr Alan Parker

Mae’r ymchwil yn labordy Alan yn canolbwyntio ar ddatblygu ‘firysau oncolytig’ i drechu canser.