Ymchwil

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw yn rhyngwladol mewn ymchwiliad academaidd daearyddiaeth a chynllunio sy'n gysylltiedig â deall cymdeithas, gofod a lle ar gyfer datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

Mae ein gweithgareddau ymchwil yn eang ac wedi'u dylanwadu gan y gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol. Yn arbennig, y cysylltiadau rhwng daearyddiaeth ddynol a chynllunio sydd ag effaith sylweddol ar lunio trafodaethau polisi a dylanwadu agendau rhyngwladol.

Rydym wedi cyfrannu'n sylweddol i lunio polisïau'r DU ac yn rhyngwladol o ran cystadleurwydd rhanbarthol a datblygiad anghyfartal. Trwy astudiaeth ag ariannwyd gan yr ESRC, mae ein hymchwil wedi helpu i drawsnewid canfyddiadau, gweithgareddau a strategaethau'r penderfynwyr drwy ddarparu cysyniadau, dulliau a metrigau newydd ar gyfer asesu cystadleurwydd rhanbarthol. Yn ddiweddar, fe wnaethon ni helpu llunio Deddf Tai (Cymru) 2014 a dderbyniodd cydsyniad Brenhinol ac sy'n gosod gwell safonau mewn tai cymdeithasol ac atal digartrefedd yng Nghymru.

Mae gennym nifer sylweddol o ddaearyddwyr dynol sy'n uchel eu parch o fewn ein Hysgol ac rydym yn falch i gael ein hadnabod am ein heffaith dysgu ac ymchwil ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn rhestr y 10 Ysgol Cynllunio orau yn y DU yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ddiwethaf gydag 85% o'n hymchwil yn "arwain y byd" neu'n "rhyngwladol-ragorol".