Ewch i’r prif gynnwys

Helpu Cymru i ffynnu

Ni yw prif ddarparwyr hyfforddiant gofal meddygol ac iechyd yng Nghymru, gyda graddedigion yn amrywio o feddygon a nyrsus i fydwragedd, ffisiotherapyddion, deintyddion, therapyddion galwedigaethol ac optegwyr.

Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd yn yr Ysgolion Fferylliaeth, Meddygaeth a Gwyddorau Gofal Iechyd i fyfyrwyr i astudio ac ymarfer drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Gwyliwch fideo o fyfyrwyr a darlithwyr cyfrwng Cymraeg o feysydd Astudiaethau Gofal Iechyd a Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn disgrifio manteision defnyddio'u dwyieithrwydd yn eu gwaith.

Mae'r mwyafrif o'u haddysg yn digwydd yn lleoliadau'r GIG ledled Cymru gyda nifer sylweddol yn aros yng Nghymru ar ôl graddio.

Ledled y Brifysgol, mae ein hacademyddion yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau iechyd mwyaf dybryd sy'n wynebu'r gymdeithas heddiw.

Mae galw mawr gan gleifion a chyflogwyr am bobl proffesiynol ym maes iechyd sy’n gallu ymarfer yng Nghymraeg. Mae angen i gleifion fedru cyfathrebu'n eu mamiaith.

Dr Zoe Morris-Williams, Darlithydd, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

170 cyfle i ddefnyddio'ch Cymraeg

Rydym hefyd yn hyfforddi pobl broffesiynol Cymru mewn sectorau eraill fel y Gyfraith. Ni yw'r unig Brifysgol yng Ngrŵp Russell sy'n cynnig cyrsiau hyfforddi proffesiynol cyfreithiol (LPC a BPTC) y gellir addysgu nifer o elfennau ohonynt yn Gymraeg.

Rydym hefyd wedi lansio gradd BA Cymraeg a Newyddiaduraeth newydd i ddatblygu newyddiadurwyr Cymraeg ar gyfer diwydiant y cyfryngau yng Nghymru yn y dyfodol. Bellach gall israddedigion astudio dros 170 o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd; o Swoleg i Athroniaeth.

Cymraeg i Bawb

Yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod y llynnedd, lawnsiodd y Brifysgol Cynllun Cymraeg i Bawb Ysgol y Gymraeg. Bellach mae gan bob myfyriwr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd y cyfle i ddysgu'r iaith Gymraeg ochr yn ochr â'u hastudiaethau.

Gweddnewid cymunedau a bywydau

Rydym yn gweithio law yn llaw â chymunedau ledled Cymru ac yn defnyddio ein harbenigedd i gynorthwyo prosiectau hunangymorth.

Mae'r rhain yn cynnwys prosiectau ymgysylltu blaenllaw sydd â'r nod o weddnewid cymunedau Cymru drwy fynd i'r afael â thlodi, rhoi hwb i'r economi, a gwella iechyd, addysg a lles.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion ledled Cymru i ddymchwel rhwystrau cymdeithasol ac economaidd er mwyn ehangu mynediad i brifysgolion yn gyffredinol, nid i'n prifysgol ni'n unig.