Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg

Nod ein gwaith ymchwil yw gwella dealltwriaeth o'r prosesau cellog a moleciwlaidd sy’n tanategu haint, clefyd a thrawma.

Mae ffocws i’r ymchwil yn y thema hwn, ond nid yw wedi’i gyfyngu i geudod y geg. Ein nod yn y pen draw yw defnyddio ein hymchwil i ddatblygu dulliau therapiwtig o wella iechyd dynol. Mae agwedd drosiadol cryf i’n gwaith ymchwil, sy’n buddio i raddau helaeth o’r ffrwd barhaus o wybodaeth rhwng clinigwyr a gwyddonwyr sylfaenol.

Grwpiau ymchwil

Mae’r thema’n cynnwys pum grŵp ymchwil rhyngddisgyblaethol sy’n gorgyffwrdd:

atg

Grŵp Therapïau Uwch

Llywio’r gwaith o ddylunio, datblygu a phrofi therapiwteg polymer newydd er mwyn atal a thrin heintiau sy’n anodd eu trin, ac yn aml yn fygythiad i fywyd.

matrix

Bioleg Matrics ac Atgyweirio Meinweoedd

Nod ein hymchwil yw deall ac addasu’r rhyngwyneb rhwng matrics allgellog (ECM) a’r amrywiaeth o gelloedd yn y cymhlygyn creuanwynebol.

micro

Grŵp Ymchwil Clefydau Microbau

Mae gan ein hymchwil ffocws sylweddol ar y rhan y mae bioffilmau microbaidd yn ei chwarae mewn ystod eang o heintiau dynol.

mtg

Grŵp Meinweoedd Mwyneiddiad

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar dri maes eang sy’n gysylltiedig ag atgyweirio, adfywio a chynnal meinweoedd mwyneiddiad a’r pathoffisioleg sy’n waelodol i’r meinweoedd hyn.

wound

Bôn Gelloedd, Atgyweirio Clwyfau ac Adfywio

Nod ein hymchwil yw deall y mecanweithiau sy’n waelodol o ran atgyweirio ac adfywio meinweoedd geneuol, croenol a niwral mewn cyfnod iach a chyfnod o afiechyd.

Sefydliadau a rhwydweithiau

Gall ymchwilwyr yn y thema fanteisio ar fod yn aelod o sefydliadau ymchwil a rhwydweithiau’r Brifysgol, gan gynnwys Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER), Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU a’r Sefydliad Haint ac Imiwnedd.